23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 3
ސަފާރީތައް ބަނދަރު ކުރަން ދިޔަނަރު ދޭއް ފަޅު ދެނީ

ސަފާރީތަކަށް ހާއްސަ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި މާލެ އަތޮޅުގެ ދިޔަނަރު ދޭއް ފަޅު ދިނުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 4
ބޭންކުތަކުން ސަފާރީތަކަށް ލޯނު ލިބެން ޖެހޭ: ފައްޔާޒު

ސަފާރީ އިންޑަސްޓްރީގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށް ސަފާރީތައް ރަހުނުކޮށްގެން ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ބޭންކުތަކުން ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް ޒުބައިރަށް

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާކުރުމުގެ ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުން ދޭ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު، ލައިފްޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑަށް ބުލޫ ހޮރައިޒަން އަދި ވީއޭއެމްކޯގެ ވެރިޔާ އަހުމަދު ޒުބައިރު އާދަމް ހޮވިއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްސް ދިނުމުގެ ހަފުލާ މިރޭ

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގެ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާކުރުމަށް ދޭ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސް ހަފުލާ މިރޭ އޮންނާނެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ބޯޓިން އެވޯޑްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ސްޕޮންސަރުން އިއުލާނު ކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017 6
އެޗްޑީސީން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާތީ ލިވްއަބޯޑުން ޝަކުވާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ބަނދަރުގައި އަޅާ އުޅަނދުތަކުން ބޮޑު ފީއެއް ނަގާތީ ލިވްއަބޯޑް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ލޭމް) އިން އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ އިސްވެރިންނާ ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 2
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ތައްޔާރުވެފައެއް ނެތް: ލޭމް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ބޭރު ދުނިޔޭގައި އިޝްތިހާރު ކުރަން އަންނަ އަހަރަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ބުނެ، ސަފާރީ ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމިއްޔާ އިން ވެސް ރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
ބޯޓިން އެވޯޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، ފުޅާ ކުރުމަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑަށް ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.