24 ޖޫން

June 24, 2019 3
ދާއިރާތަކުގެ އާބާދީ ގުނާ މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި އާބާދީ ގުނާނެ މުއްދަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 8
ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ ދެ ގޮނޑި ވެސް އެމްޑީޕީ އަށް

ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ދެ ގޮނޑި އަށް ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ބައި އިލެކްޝަން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 1
ލޯފަން މީހުންނަށް އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ކުރިއަށް ހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި ލޯފަން މީހުން އަމިއްލަ އަށް ވޯޓުލެވޭ ގޮތް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

April 10, 2019 10
އިންތިޚާބަށް ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ހަދަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކުގައި ފައިސާ ހަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ކަނޑައަޅާ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 35
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ދައުރުގެ މެދަށް، ކިހިނެއް ވާނެ؟

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވެސް ކޯލިޝަނަކުން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތީ ގިނަ ވައުދުތަކަކާ އެކުގަ އެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ސަތޭކަ ދުވަހާއި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި ފުއްދަވާނެ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުށަހެޅުއްވި އެވެ. އެ ވައުދުތަކާ އެކު ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސްތައް އޮމާންކޮށް ދިޔަ ނަމަވެސް ކޯލިޝަންގެ...

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 35
ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހުގެ ދޮރު ބަންދުވާން ޖެހޭތަ؟

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސުން މިހާތަނަށް ވެސް ދަމަހައްޓަމުން އައި އެއް ސަގާފަތެއް އޮވެ އެވެ: ރައީސްކަމުން ވަކިވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ދައުލަތުގެ އެހެން މަގާމެއް އަދާނުކުރެއްވުމެވެ. އަލުން ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވިޔަސް އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަތަސް، ރައީސް ކަމަށް ވުރެ ދަށް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 3
"ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބެލޭނެ"

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ހައި ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅީ އިޖްރާއާތުތައް ފުރިހަމަ ނުކޮށް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ހައި ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 4
އައްޑޫ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލާގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 11
ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން އީސީން މަޝްވަރާކޮށްފި

މާލޭގެ ދަފްތަރު ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 2
މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަނީ

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފޯކަލް ޕޮއިންޓުން ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 26
87 ދާއިރާ އަށް ޖޭޕީ ނުކުތުމަކީ ކުރިއެރުމެއް: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ހުރިހާ ދާއިރާއަކަށް ވާދަކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ހުޅުވާލުމަކީ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލިބުނު އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 33
ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅަށް ގާސިމްގެ ތައުރީފް

މި ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލިޝަން ދަމަހައްޓަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޭނުންފުޅުވާކަން ރޭ ހާމަކުރައްވާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ހިތްވަރުފުޅު ގަދަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރައީސަށް މިއަދު ތައުރީފް...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 48
ޣައްސާން، އާޒިމާ އަދި އިތުރު ބަޔަކަށް ޓިކެޓް ދީފި

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން ޣައްސާން މައުމޫނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާޒިމާ ޝަކޫރާއި ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި އިސް މަގާމުތަކެއް އަދާކުރެއްވި އިތުރު ބޭފުޅުންތަކަކަށް ޕީޕީއެމުން މިރޭ ޓިކެޓް ދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2018 8
އީސީގެ ނަމުގައި ކުރީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބިރު ދައްކަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި ވަގުތީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ނަމުގައި ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގުޅައި، އެ މީހުން ސުވާލުކޮށް، ބިރު ދައްކަމުންދާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 34
އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވި މައްސަަލައިގައި އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް، އަލުން އިންތިޚާބު ބާއްވަން އަމުރު ކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 3
އިންތިޚާބުގެ މައްސަލާގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގެ ބަޔާންތަކުގައި ވަކީލުން ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 71
އިބޫގެ ވޯޓުތައް ރައީސް ޔާމީނަށް ހޯދައިދޭން ކޯޓަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖެހި ފާހަގަތައް އަމިއްލަ އަށް ބަދަލުވި ކަމަށް ބުނާތީ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 16
"އިންތިޚާބު ސައްހަ، ބާތިލް ކުރަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 52
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް އެބަ އޮތްތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަމުން އައިއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުން ދިޔައީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މެދު އިތުބާރު ނެތް ވާހަކަ އާއި އިންތިޚާބުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގަން އުޅޭ ވާހަކަ އެވެ. ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޕީޕީއެމްގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ނަގަމުންދާ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 7
އިންތިޚާބު ބާތިލުކުރަން ހުށަހަޅާފައެއް ނެތް: ހައި ކޯޓް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބާތިލު ކުރަން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ހައި ކޯޓަށް މިހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ކޯޓުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.