19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 6
ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު ކައުންސިލަރުން މަސައްކަތަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާންތައް ނެރުމުން ސަސްޕެންޑްކުރި ބައެއް ކައުންސިލަރުން، ސަސްޕެންޝަނަށް ފަހު އެނބުރި އޮފީހަށް ނުކުންނަވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 2
ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރަން ގޮވާލައި ނޫސްބަޔާން ނެރުމުން ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ މެމްބަރަކު އެލްޖީއޭއިން މިއަދު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

April 05, 2018 7
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރި މައްސަލަ ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް އެދި ލޯކަލް ގަވަރްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އާ ދެކޮޅަށް ހައި ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 17
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް، ހިދުމަތްތަކަށް ހުރަސް!

ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑް ކުރުމާ އެކު ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 3
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީއަށް ނާކާމިޔާބު

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުން ސަރުކާރު ހިންގާ ކޯލީޝަނަށް ނާކާމިޔާބުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ލަންކާގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި 17000 އަންހެނުން

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 11) - ގާނޫނުތަކަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ލަންކާގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 17،000 އަންހެނުން ވާދަކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 1
މާފުށީ ކައުންސިލަރުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ކ. މާފުށީ ކައުންސިލަރުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އެ އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެންގި އެންގުން، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 13
މާފުށީ ތިން ކައުންސިލަރުން ގޭގައި މަޑުކުރަން އަންގައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ކ. މާފުށީގެ ތިން ކައުންސިލަރުން ގޭގައި މަޑުކުރަން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 2
މާބައިދޫ އަންހެނުންތަކެއް އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ

ލ. މާބައިދޫ އަންހެނުންތަކެއް ނުކުމެ، އެރަށު ކައުންސިލް އިދާރާގައި މިއަދު އިހްތިޖާޖް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2017 23
ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި ރިނބުދުއަށް ދަތުރުދިއުން މަނާ

ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ނެތި، އެހެން ރަށެއްގެ މީހަކު އެ ރަށަށް ދަތުރުދިއުން އެރަށު ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 116
ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލަރުން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް

ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގެ ސަފީރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވާފައިވާތީ، ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ހުރިހާ މެމްބަރުން މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

December 13, 2017 26
އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމަށް އެމެރިކާ ސަފީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ސަރުކާރުގެ ހުއްދައެއް ނެތި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އެމެރިކާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 33
އެލްޖީއޭ ނިންމުމާ މެދު އިނގިރޭސި ސަފީރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ހުއްދައެއް ނަގައިގެން ނޫނީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ބޭރުގެ ޑިޕްލޮމޭޓުންނާއި ބޭރުގެ ޖަމާއަތްތަކާ ބައްދަލުކުރުން ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން މަނާކުރުމުން، އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 6
14 ކައުންސިލަކަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން މާލީ އެހީ ދީފި

ރަށްރަށުގައި ހިންގަމުން އަންނަ އިޖުތިމާއީ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް، ހޯމް މިނިސްޓްރީން 14 ކައުންސިލަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 19
ކުޑަ ރަށަކުން އެ ފެނުނީ ވޯޓުގައި ވާނެ ގޮތް: ނަޝީދު

އާބާދީގެ ނިސްބަތުން ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ބ. ކަމަދޫގެ ބައި އިލެކްޝަނުން އިއްޔެ ފެނުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވޯޓަކަށް އެއްސެވުމުން ވާނެ ގޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 9
ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ކައުންސިލްތަކަށް ބިން މިލްކުކޮށް ދިނުމުގެ ބާރު ސަރުކާރަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައި، އިއްޔެ އިން ފެށިގެން އެއަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 10
އެލްޖީއޭގެ ނައިބު ރައީސަކަށް މިންނާ އިންތިޚާބުކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ގެ ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް މިންނާ ރަޝީދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 60
އިހަވަންދޫ ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ދެކޮޅަށް ކާފިއުއެއް!

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހއ. އިހަވަންދޫގައި މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު މައްސަލާއާ އެކު ދެން އައީ މާ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ޚަބަރެކެވެ. އެއީ އެރަށު ކައުންސިލުން ބިދޭސީންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނިންމި ނިންމުމެވެ. އެ މަރުގައި އަމަލީ ގޮތުން ބިދޭސީން ބައިވެރިވާކަން ހާމަވުމުން އެ ކައުންސިލްގެ "ރުޅިގަނޑު" އެރަށުގައި ތިބޭ އެހެން ބިދޭސީންނަށް...

05 ޖޫން

June 05, 2017 3
ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްގެ ދެ ވެރިއަކަށް ދައުވާކުރަނީ

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސެންސް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދެ މީހަކަށް ހައްދައިދިން މައްސަލައެއްގައި ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ދެ ވެރިއަކަށް ދައުވާކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން...

June 05, 2017 10
11 ފަހަރު ވޯޓު ލައިގެން ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހޮވައިފި

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން އިއްޔެ ދިހަ ފަހަރު ވޯޓު ލައިގެން ވެސް އެކަން ނުވެ އޮއްވާ ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ވޯޓުލައި، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ކަމަށް އަލީ...

04 ޖޫން

June 04, 2017 89
10 ފަހަރަށް ވޯޓު ލައިގެން ވެސް ރައީސަކު ނުހޮވުނު!

ބ. ދޮންފަނު ކައުންސިލަށް ރައީސަކު ހޮވަން ކުރި މަސައްކަތް އެތައް ފަހަރަކު ބޭކާރުވެ، އެންމެ ފަހުން ގޮތް ހުސްވެއްޖެ އެވެ. ތިން މެމްބަރުން ހިމެނޭ ކައުންސިލްގައި ދިހަ ފަހަރަށް ވޯޓު ލީ...

June 04, 2017 22
އާ ކައުންސިލްތަކާ ދެމެދު ވެސް ސިޔާސީ "ބޮޑު ފާރު"

ނިމިދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އިސް މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން ވިދާޅުވި ވާހަކަ މަތިން އެއްވެސް...

29 މެއި

May 29, 2017 6
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު މަމްނޫން ޖޭޕީއަށް

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަންގޯޅީ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މަމްނޫން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.