26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 6
ޕްރައިމަރީ އަވަހަށް ބާއްވަން މައުމޫން ގޮވާލައްވައިފި

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ޕްރައިމަރީތައް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބޭއްވުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 7
ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓް ލިބޭ މީހުން ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސް ކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ...

November 24, 2016 1
އިންތިޚާބީ މައްސަލައަށް ވަނުމަށް އަދާލަތުން ހުށަހަޅައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ތަދައްޚުލް ވުމަށް (ވަނުމަށް) އަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 22
ޕްރައިމަރީގައި ބަލިވާ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕްރައިމަރީތަކުގައި ވާދަކޮށް ބަލިވާ ކެންޑިޑޭޓުން އަމިއްލަ ގޮތުން ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއެއްގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 23, 2016 6
މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންގެ ހިޔާލު ދެކަފިވެއްޖެ

އުމުރުން 65 އަހަރުވުމުން ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިނުލެވޭ ގޮތަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށާއި ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ...

November 23, 2016 32
މިއީ ސިޔާސީ ހަޔާތް ދުއްވާލަން ކުރާ ކަމެއް: ސަލީމް

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ގިނަ ބައެއްގެ ސިޔާސީ ހަޔާތް ދުއްވާލަން ކަމަށް އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 9
އިންތިހާބުތައް ފަސްކުރުން އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން: ފުއާދު

އިންތިހާބުތައް ބާއްވަން ޖެހޭނެ މުއްދަތު ގާނޫނުތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައި އޮއްވައި ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާ ހޯދަން ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް އިންތިހާބުތައް ލަސްކުރުމަކީ އިންސާފުވެރި ގޮތެއް ނޫން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 6
އިންތިޚާބު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެމްޑީޕީން ވަންނަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަންނަން އެމްޑީޕީން މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 21, 2016 12
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ޕީޕީއެމުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދެ ފަރާތުން ކޯޓުގައި މިއަދު ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 7
"އިންތިހާބީ ނިޒާމާ މެދު އިތުބާރު ކަނޑުވާލައިފި"

އިންތިހާބީ ނިޒާމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަދާލަތު ޕާޓީން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 9
ކައުންސިލް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ: އެމްޔޫއޯ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު މިނިވަންކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 15
ވޯޓު ވަގަށް ނެގިޔަ ނުދޭން އެންމެން ވޯޓުލާން ގޮވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި "ވޯޓު ވަގަށް ނެގުމުގެ ފުރުސަތު" ނުލިބޭނީ އެންމެން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެގެން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 29
ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލަކުން ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަނީ

ޕޮއިންޓް ދޭ އުސޫލަކުން ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމަރީގައިވާ ވާދަކުރެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 4
ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ ޕްރައިމަރީ މި މަހު 25 ގައި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ބޭނުންވާ މީހުން ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2016 23
މައުމޫނަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އަމިއްލަގޮތުން ކައުންސިލަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
ރީރަޖިސްޓްރީވާން އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ ތެރެއިން، ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ތަން ނޫން އެހެންތަނެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީވާން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 2
ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް ދޭން ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކޮށް ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ނުރަސްމީ ނުރަސްމީ ގަޑިތަކުގައި ދޭ...

November 01, 2016 15
އިންތިހާބަށް 3،000އަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ނެރޭނެ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށް 3،000އަށް ވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ނެރޭނެ ކަމަށް ފުލުސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
އިންތިހާބުގެ ފޯމުތައް ވެސް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ގެންދިޔަ!

ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ހުރި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ގަދަކަމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ގެންދިޔައިރު، ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ވެސް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޕާޓީގެ ރައީސް، މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފެކްޝަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލްއަލީމް މިއަދު ވިދާޅުއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016
ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 26, 2016 5
އެމްޑީއޭ ޓިކެޓް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ 14 ގައި އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެމްޑީއޭ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 26, 2016 2
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 7
އިންތިހާބަށް ޔާމީން ފެކްޝަނުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓް ބޭނުންވާ މީހުން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 24, 2016 5
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ނިންމައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 6
އިންތިހާބު ކަންކަން އެބަދޭ، އެހެން ބަޔަކަށް ނުބެހެެވޭނެ

ކުރިއަށް އޮތް ލާމަރުކަޒީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ކަނޑައަޅައި، އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ބާރު އޮތީ ހަމައެކަނި އެ ޕާޓީގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމެޓީ އަށް ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން އައްޔަން ކުރެއްވި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަބްދުލް އަލީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 10
"އިންތިހާބަށް 250އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު ލިބިއްޖެ"

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް 250 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 4
ލަފާތައް ގަބޫލުނުކޮށް އިންތިހާބު އިންސާފުވެރިއެއް ނުވާނެ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ލަފާ ދޭ ކޮމެޓީގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލަފާތައް އަޑު ނާހާ ނަމަ، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު އޮންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ނުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 6
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މައުމޫން ފެކްޝަނުން އިތުރުކޮށްފި

ޕީޕީއެމުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލި މުއްދަތު ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ފެކްޝަނުން މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.