14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 21
އަބްދުއްރަހީމް، އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތަކުގެ ބޮޑަކަށް

ދެ ފެކްޝަންގެ މެދުގައި ހިޔާލު ތަފާތުވެ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި މަރުތަޅު އެޅިފައިވާ، ޕީޕީއެމް އިން އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ކަންތައްތައް އެ ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 6
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ވެސް ޕީޕީއެމްގެ ބޮޑު އަރާރުމަކަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޯދަން ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ކޮށްފައިވާ އިއުލާނަށް އަމަލުކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށާއި އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އާ ފުރުސަތެއް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ތާއީދުކުރައްވާ އެ ޕާޓީގެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 3
ވޯޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ގެޒެޓް ކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވޯޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ގެޒެޓުކޮށްފި އެވެ.

October 10, 2016 10
ދެ ވަނަ ދައުރު ނިމެނީ، މާޒީގެ ތަޖުރިބާ ކުރިމަގަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްހެ އާ އިންތިހާބު ބާއްވައި، ރަށްރަށަށް އާ ވެރިންތަކެއް ހޮވާކަށް ދެން މާކަ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައި ބާއްވާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 45
ކައުންސިލް އިންތިހާބު ގާތްވާ ވަރަކަށް ގޮތް ހުސްވަނީބާ؟

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދިފައިވާ ނުތަނަވަސްކަން ހައްލުކުރެވޭނީ ކޮން ގޮތަކަށްތޯ އަހާލައިފި ނަމަ، ކޮންމެ މެމްބަރަކު ވެސް ދެނީ އެއް ޖަވާބެކެވެ؛ އެއީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ދެ ބޭފުޅުން ބައްދަލު ކުރައްވާފައި، ދެ ބޭފުޅުން އެއްބަސްވާ ގޮތަކަށް...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 34
ލޯކަލް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރަން ދަތިވާނެ: ރައީސް

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ހައްލު ނުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 17
ކާޑާ ބެހޭ ބަޔާންތައް ނެރޭ ކައުންސިލްތަކަށް ބިރުދައްކަނީ

ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް ޖަދަލުކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރުމަކީ ކައުންސިލްތަކަށް ގާނޫނީގޮތުން ލިބޭ ބާރެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮފް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލްތަކަށް އިންޒާރުދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 10
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓު ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އެއްވެސް ގައުމެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ނުބަހައްޓަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން އަނބުރާ ގެނައުމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 2
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޖޭޕީގެ ޓިކެޓަށް ހުޅުވާލައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އިން ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 18
ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމުވެއްޖެ: ހޯމް މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ގާއިމްވެއްޖެ ކަމަށާއި އެ ނިޒާމު ގަބޫލުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ކޮންމެ މީހެއްގެ ކިބައިގައި ވެސް ހުންނަންވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016
ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުން އޮކްޓޫބަރު 26ގައި

އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ މަހުގެ 26ގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 70
ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ސަރުކާރަށް ދޭންޖެހޭ: ތޯރިގް

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ކައުންސިލްތަކުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމަށް ދޭންޖެހޭ ކަމަށް ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު ތޯރިގް އިބްރާހިމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 4
އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވާން މައުމޫން އެދިވަޑައިގެންފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމުން ވާދަކުރުމަށް ވާން ޖެހޭ ހުރިހާ ތައްޔާރީތަކެއް ފެށުމަށް އެ ޕާޓީގެ ބައި އިލެކްޝަން ކޮމެޓީގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 14
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީ އިއުލާން ކުރަނީ

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 6
ކައުންސިލަރުން މަދުކުރާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 11
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 5
އީ ވޯޓިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރު

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން)އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން ތައްޔާރު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ބަދަލުކުރަން ފާހެއް ނުވި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 12
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ތިން އަހަރުގެ ބަދަލުގައި ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަނެއްކާ ވެސް އިސްލާހު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 5
އީ ވޯޓިންގެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން) ނިޒާމު ބޭނުން ކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016 25
ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް، ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑް!

ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރުމަށް ފަހު، ފުވައްމުލަކު ފުނާޑު އަވަށު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ވަސީމް ހުސައިން، ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ)ން ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.