11 މެއި

May 11, 2020 12
"ދައުރު އިތުރުނުކޮށްފިނަމަ ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުން ބޮޑު"

މިހާރު ތިބި ކައުންސިިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށްފި ނަމަ، ދިމާވާނެ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 13
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލް ތަސްދީގު، ސަސްޕެންޝަން ނިމުނީ

ލޯކަލް ކައުންސިިލް އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ތަސްދީގު ކުރެއްވުމާ އެކު، އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސަބަބުން ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 5
ދައުރު އިތުރުކުރާ ބިލާ މެދު އޭޖީގެ ލަފައަކަށް އެދިއްޖެ

ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލާ މެދު އެޓާނީ ޖެނެރަލް އިބްރާހިމް ރިފްއަތުގެ ލަފައަކަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން...

May 06, 2020 38
އެމްޑީޕީން ވެސް ހަމަ ކުރީގެ މާޒީއަށް!

މިހާރު އަމަލުކުރާ ފެހި ގާނޫނު އަސާސީގެ ކުރު މާޒީން ފެންނަ މަންޒަރަކީ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން އިސްލާހު ގެނައުމާއި ގާނޫނު އަސާސީގައި ވަކި ކަމެއް ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށް އެ...

05 މެއި

May 05, 2020 24
ދައުރު އިތުރުކުރާ ބިލްގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމެއް ނެތި، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތް ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާފް ބިލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 8
ހަސަން ލަތީފްގެ ބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްސަ ބިލު"ގެ ނަމުގައި ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ބިިލް މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ބަލައިގަންނަން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 1
މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކަށް ދަތިވާ ގޮތް ނުހަދަން އެދެފި

މުދާ ހިފައިގެން ރަށްރަށަށްދާ ބޯޓުތައް އެ ރަށްރަށް ކައިރި ކުރުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭތީ، އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފުލުހުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 8
އެއްވެ އުޅުން ހުއްޓުވަން ކައުންސިލްތަކަށް އަންގައިފި

ރަށްރަށުގައި އެއްވެ އުޅުން ހުއްޓުވުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކައުންސިލްތަކަށް އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 18
ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ރަށްރަށަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި، މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އަންގައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 42
ނަޝީދު ހިޔާލުފާޅުކުރެއްވުމަށް ފަހު ޖަލްސާ ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި މިއަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު ލަސްކުރުމާއި އެކަމާ ގުޅިގެން ގާނޫނު އަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަށް ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ފަހު، އެއިން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާ ކުއްލިއަކަށް ނިންމާލައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 17
ދެ ދުވަހުގެ ބަހުސަކީ ހިޔާލު ހޯދުމެއް: ނަޝީދު

މިހާރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ދިގުކޮށްލަން ގާނޫނުއަސާސީއަށް ސަރުކާރުން އިސްހާލު ހުށައެޅިޔަސް، މިދިއަ ދެ ދުވަހު އޮތް ބަހުސުން ދޭހަވީ، އެފަދަ ބަދަލެއް ގެނައުމަކީ މެމްބަރުންގެ...

April 07, 2020 23
ކައުންސިލްގެ މުއްދަތު ދިގުނުކޮށް، އެހެން ހައްލުތަކެއް؟

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު ލަސްކުރަން ޖެހުނަސް، ކައުންސިލަަރުންގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެނޫން އެހެން ހައްލުތައް އެބަހުރި ކަމަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން ބާތިލްކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 32
ޖެނުއަރީ 6ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ގާނޫނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގެ ކުރިން ބާއްވަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 15
އިންތިޚާބު ފަސް،ކުރާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނެގުމަށް ފަހު، އެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 61
"ރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލްތަކަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 11
އިންތިޚާބާ މެދު އީސީން މާދަމާ ގޮތް ނިންމަނީ

އަންނަ ލޯކަލް ކަައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން މާދަމާ އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 2
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިރޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

އަންނަ މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން...

March 12, 2020 47
މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓްތައް ނަގަން އެލްޖީއޭއިން އަންގައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށާއި ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިސްކިތްތަކުން ކާޕެޓްތައް ނަގަން ލޯކަލް ގަވާމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލްތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި...

11 މާޗް

March 11, 2020 17
އަމިއްލަގޮތުން ނިކުތް 38 މީހަކު އެމްޑީޕީން ވަކިކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާ ދާއިރާތަކަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާ އެ ޕާޓީގެ 38 މީހަކު ޕާޓިން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

March 11, 2020 10
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އެމްއާރުއެމް އިން އީސީގައި އެދެފި

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްދޭން މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމަންޓް (އެމްއާރުއެމް) އިން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގައި މިއަދު އެދެފި އެވެ.

March 11, 2020 46
އޭރު ފަސްކުރެވުނު، މިފަހަރު ނުވާންވީ ކީއްވެ؟!

ރާއްޖެއަކީ އިންތިޚާބުތައް ފަސްނުކުރާ ގައުމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބެވެ. އެންމެ ފަހުން 2017 ގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މަހަކަށް ވުރެ ގާތްވެފައި...

07 މާޗް

March 07, 2020 18
އެމްޑީޕީގެ އަމަލީ ކެމްޕޭން ހުއްޓާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް

އެމްޑީޕީން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރަމުން އައި އަމަލީ ކެމްޕޭން ހުއްޓާލައި، ކެމްޕޭންގެ މަސައްކަތް ހަމަ އެކަނި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކުރާ ގޮތަށް އެންމެ ފަހުން ނިންމައިިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 3
މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސްދޭނަން:މުއިއްޒު

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިއްޖެ ނަމަ، މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިނިތުންވުން ގެނެސް ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަ ކުރައްވާ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 05, 2020 14
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އެމްޑީޕީ އަށް 13 ގޮނޑި ކަށަވަރު

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 15 ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮނޑި ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭގެތެރެއިން 13 ގޮނޑި ލިބިފައިވަނީ އެމްޑީޕީއަށެވެ.

March 05, 2020 42
އަތޮޅު ކައުންސިލަށް މުހިންމީ ފަންނީ މީހުން: ނަޝީދު

ރަނގަޅު ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއް ހިންގަން އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް މުހިންމީ ފަންނީ މީހުން ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 22
ހުއްދަނެތި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކޮށްފި ނަމަ ޖޫރިމަނާ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް މާލޭގައި ހުއްދަ ނެތި ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރު ހަރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޕޯސްޓަރު ނަގަންޖެހޭ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް ފަހު އެތަކެތި ނުނަގާ ފަރާތްތައް...

March 01, 2020 16
ހެލްތުގެ 20 މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ކައުންސިލްތަކަށް

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ 20 މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.