16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 37
ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އަރައިފި

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި 25 ކިލޯގެ ފިޔާ ބަސްތާއެއްގެ އަގު މިއަދު 700ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 65
ތަރުކާރީ/މޭވާގެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުން ލާޒިމް

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ލާޒިމްކޮޮށް، ރަޖިސްޓަރީ ނުކުރާ އެފަދަ ވިޔަފާރިތައް 10،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 93
މާރުކޭޓުން ނެރެލުމުން ބިދޭސީންގެ ގޮޅިތައް މުޅި މާލެއަށް

ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީންނަށް ނުތިބެވޭ ގޮތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހެދުމުން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތައް އެމީހުންގެ ކުދިކުދި "މާރުކޭޓުން" ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 22
ބިދޭސީން ތިބެގެން "ބަންދުކުރީ" ނުހުޅުވާ ގޮޅިއެއް

ބިދޭސީން ތިބެގެން ހިންގާތީ ކަމަށް ބުނެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރި ގޮޅިއަކީ މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ވިޔަފާރިކުރަން ނުފަށާ ގޮޅިއެއް ކަމަށް ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމަށް އިންސްޕެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 14
ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، މީހުން އެއްވެ އުޅުން މަދުކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހު އެ ތަންތަން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 13
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 900ރ. އަށް!

މާލެ އިން ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 800-900ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 21
ބާޒާރުން ރޯމިރުސް ހުސްވެއްޖެ

ދިވެހިން ކެއްކުމުގައި އެންްމެ އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއް ބާވަތް ކަމަށްވާ ރޯމިރުސް މާލޭގެ ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 20
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގައި ހުރި ތަކެތި ހުސްކުރަނީ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހުރި ތަކެތި ހަލާކުވާން ފެށުމުން އެ މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 85
ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޝަކުވާ: ގޮޅިތައް ކުދި، ކުލި ބޮޑު

ހަތް މަސް ދުވަސް ވަންދެން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ބަންދު ކޮށްފައި ބެހެއްޓީ ކުރިން ހުރި ގޮޅިތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު މި ގޮޅިތައް ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދޫކުރަން ފަށާފައިވާއިރު ގިނަ މީހުން އަންނަނީ ގޮޅީގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 7
އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރުމުން ގޮޅީގައި ތަކެތި ވިއްކޭނެ

އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއި ކުރާ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް ވަދެ، ތަކެތި ވިއްކޭނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔާ ޝިފާ މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 8
މާލޭގެ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު ހަތަރެއްގެ ފަހުން ބަންދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ތިން ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަން ނިންމުމުން، މާލޭގައި ހިންގާ މާރުކޭޓުތައް ހަވީރު 4:00 ގެ ބަންދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 24
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 3
ވަގުތީ މާރުކޭޓް ހަދާނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގައި

މިއަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 7
"ރޯދައިގެ ކުރިން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވާނެ"

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަންނަ ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 46
ދިވެހި ތެލުލި ބަނބުކޭލެއް ނޫން! މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް ހާއްސަ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ބޭރުގެ އުފެއްދުންތައް ވެސް ގެންގުޅެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާ ހިސާބަށް ކަންތައް ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ހީވެސް ނުކުރެވެ އެވެ. ދިވެހިންގެ މަޝްހޫރު ތެލުލި ބަނބުކެޔޮއަށް، އެންމެ ފަހުން، ބޭރުގެ ހިޔަނި އެޅެން ފެށީ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 27
117 ގޮޅިއަށް 2000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު117 ގޮޅިއަށް 2000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 16
މާރުކޭޓު ތިން ބުރިއަށް: ކައުންސިލަރުން ވާނުވާގައި!

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު މަރަމާތު ކުރުމަށް ބަންދު ކުރިތާ ތިން މަސް ވެފައިވާއިރު މާރުކޭޓުގެ މަސައްކަތްތައް މިވަނީ މަޑުޖެހިފަ އެވެ. މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމު ރައްޔިތުންނާއި މާރުކޭޓުގައި ކުރިން ވިޔަފާރި ކުރި މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަމުންދާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލް އަދިވެސް އޮތީ އެތެރޭގެ ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. ކައުންސިލްގެ...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 30
މާރުކޭޓު ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

އެއް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަންދުކުރި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވޭނެ ތާރީހެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 9
މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.