15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 11
ހުޅުމާލޭ މާރުކޭޓް ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފި

ހައުސިން ޑިވެޕޮލްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހެދި މާރުކޭޓުގެ 57 ގޮޅިއަކާއި ފުޑް ކޯޓްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 24
މާލޭގައި ހަތަރު ބުރީގެ މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ

ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މާލޭގައި އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހަތަރު ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 9
މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މާރުކޭޓާ ދިމާލު މޫދުން ފެނިއްޖެ

މަރުވެފައި އޮތް ފިރިހެނަކު، މާލޭ ކަރާ މާރުކޭޓާ ދިމާލު މޫދުން މިއަދު ހެނދުނު ފެނިއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 19
މާރުކޭޓް ގޮޅި ސިޔާސީ މީހުންނަށް ނުދީ: ވިޔަފާރިވެރިން

މާލޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކާ ދަތުރުވެރިން މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް އަލުން ކުއްޔަށް ދޭން ނިންމާފައިވާއިރު އެންމެ ބޮޑު އެދުމަކީ އެތަނުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުސަތު ދީ، ސިޔާސީ މީހުންގެ ކިބައިން އެތަން ސަލާމަތްކޮށްދިނުން ކަމަށް މާރުކޭޓުގެ ވިޔަފާރިވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 34
ލޯކަލް މާރުކޭޓު އޮތީ ބޮއްސުންލާފައި: ސިޓީ ކައުންސިލް

މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އޮތީ ބޮންސުންލާފައި ކަމަށާއި އެތަނުގެ ހާލަތު ރަނގަޅަށް ބަލަން ސާވޭ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 7
ގާކޮށީގައި ހިންގާ މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

ގާކޮށްޓާ އިންވެގެން އަމީނީމަގަށްވާ ގޮތަށް އޮންނަ ބިމުގައި ހިންގާ މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ގައުމީ ޖަމިއްޔާއިން ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 26
ބާޒާރުން ބިހާއި ފިޔާ ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާގެ ލޮރީ ޑްރައިވަރުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހަޅުތާލުކުރުމުން، ކުކުޅު ބިހާއި ފިޔާ ރާއްޖެއަށް ނުގެނެވި، އެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018
ކަރާގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން މާލެ ގެންނަ ކަރާގެ އަދަދު މަދުވުމުން، އޭގެ އަގު އަނެއްކާ ވެސް 35ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018 2
ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ކިލޯއެއް 65ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ލުނބޯ ކިލޯއެއްގެ އަގު 65ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކާށިދޫ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މީގެ ކުރިން ރޯދަމަހު މުހައްމަދު ޝާހިދު ދުރާލައި މާލޭ ބާޒާރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ކޮޕީ ފަތާއި ކަރާ އަދި ކުރުނބާ ފަދަ ބާވަތްތައް ގެނެ އެވެ. ޝާހިދު ފަދަ އެހެން ދަނޑުވެރިންނަށް ވެސް ރޯދަމަހަކީ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ދުވަސްވަރެ އެވެ. އެހެންވެ ދުރާލައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާވަތްތައް ހައްދަ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ކ. ކާށިދޫގެ...

23 މެއި

May 23, 2018 3
އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ އާއި އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ގިނަ އަދަދަކަށް އަލުވި އެތެރެކޮށް ބާޒާރަށް ނެރުމާ އެކު، އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ އަގު 250ރ. އަށް ތިރިވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 20
ކިޔާނެ އަގެއް ކިޔާލާ، ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް!

ރޯދަމަސް ފެށުމާ އެކު ބާޒާރުގެ ތަކެތީގެ އަގުބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބައެއްގެ އެބަ އޮތެވެ. ލޯކަލް މާރުކޭޓުން ދިމަވާ އާންމުން ތިބީ ހިތްހަމަނުޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު ރޯދަމަހަށް ވުމާ އެކު އެއްޗެހި ނުގަނެ ވާކަށް ވެސް ނެތެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 4
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ

އއ. ތޮއްޑޫން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކަރާ މިއަދު މާލެ ގެނައުމާ ގުޅިގެން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 25ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 11
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40ރ. އުފުލިއްޖެ

ކަރާ ހެއްދުމަށް މަޝްހޫރު އއ. ތޮއްޑޫން ކަރާ ގެންނަ އަދަދު މަދުވުމުން، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 40ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 25
އަގު އުފުލެނީ ރަށްރަށުން ތަކެތި ނުގެންނާތީ

މި ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގައި ގިނަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލިފައި ވަނީ ރަށްރަށުގައި ހައްދާ ތަކެތި މަދުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އެ ބާވަތްތައް މާލެއަށް ގެންނަ މިންވަރު ދަށްވެގެން ކަމަށް ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 18
ބާރު ބޮޑު، އަގު ބޮޑު، ބާޒާރެއް!

މުލަ ރޯދަ ދުވަހާއެކު ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެފައިވާއިރު ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 16, 2018 21
އަގުތައް މައްޗަށް، ބައެއް އެއްޗެހި ލިބުން ދަތި!

ކަރާ، މިރުސް އަދި ދޮންކެޔޮ ލިބުން ދަތިވެ، ރޯދަ މަހު ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 18
ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވެ، ކަރާ ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

މޫސުން ގޯސްވެ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކަރާ ދަނޑުތަކަށް ގެއްލުންވުމާ ގުޅިގެން، މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް ކަރާ ލިބުން ދަތިވާނެ ކަމަށް، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 27
ބޯޓުތަކަށް މުދާ ބަރުނުކުރެވި މާލޭ ފަޅުތެރެ ތޮއްޖެހިފައި

މި ހަފުތާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ރަށްރަށަށް ގެންދާ މުދާ އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެފައިވާ އިރު، އޮޑިދޯނިފަހަރަށް މުދާ ބަރުނުކުރެވިގެން މާލެ އިން ނުފުރި މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތުު ފަޅުތެރެ ތޮއްޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 14
ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މާލޭގެ ބާޒާރުން ކެރެޓް ހުސްވެ، ކެރެޓް ކިލޯއެއްގެ އަގު 130ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.