20 ޖޫން

June 20, 2016 10
މާރުކޭޓު ގޮޅިން ނުކުމެ މާލެ ވަށައި ހަތަރު ބުރު!

އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބަައިތޯ އަހާލުމުން ބުނީ ބަލިވެގެން ދުވަހަކު ވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާފައި ނުވުމެވެ. އެއްވެސް އިރަކު ބޭސް ކައިފައެއް ނުވެ އެވެ. އުމުރުން 58 އަހަރު ވީ އިރު ސިއްހަތު އެހާ ރަނގަޅީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ބުނީ "ކޮންމެ ރެއަކު މާލެ ވަށާ އެ ދުވާ ދުވުމާއި ކަސްރަތު" ކަމަށެވެ. މިއީ ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް...

15 ޖޫން

June 15, 2016
މާރުކޭޓު ތިޔާގިވެ، ކަރާގެ އަގު އަތް ފޯރާ ފަށަށް

މާރުކޭޓުގައި އެއްޗެހި ތިޔާގިވެ، ކަރާގެ އަގު ވެސް އެންމެ ފަހުން ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 6
ބިސް، ފިޔާ، އަލުވީގެ އަގު ދަށަށް

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދިހައެއް ނިމުމަކަށް އަންނައިރު ބާޒާރުގައި ފިޔަ އާއި އަލުވި އަދި ބިހުގެ އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 7
ކަރާ ފަނި ބޮވޭ ވަރަށް ކަރާގެ އަގު ދަށަށް

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތު ކަރާފަނި ތައްޓެއް ނެތް ނަމަ ބައެއް މީހުން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. ރޯދަ ވީއްލޭ ކަމަށް ގަބޫލެއް ވެސް ނުކެރެވެ އެވެ. އެހާ ވެސް ދިވެހިން ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު ކަރާފަނި ބޯން ބޭނުންވެ އެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ރޯދަ މަސް ފެށުނުއިރު ކަރާގެ އަގު ހުރީ އަތް ނުފޯރާ ހިސާބުގަ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 4
އެސްޓީއޯ އިން އަގުހެޔޮކޮށް، ބާޒާރުގައި އަގުބޮޑުކޮށް!

ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔާގެ އަގު އަދިވެސް އުޅެނީ ނިސްބަތުން މަތީގަ އެވެ.

June 09, 2016 18
"ދައްތަ ގާޑިޔާ"ގެ ދައްތަގެ ވާހަކަ

ނަޖުމާއޭ ބުންޏަސް އެއީ ކާކުކަން އެއްވެސް މީހަކަށް ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ހިންގާ ގާޑިޔާ މާލޭގައި ނުދަންނަ މީހަކު މަދުވާނެ އެވެ. ގާޑިޔާ ދޮށަށް ދާ ޒުވާނުން އޭނާ ދަންނަނީ ދައްތަގެ...

07 ޖޫން

June 07, 2016 4
ހުޅުމާލޭގައި ދާއިމީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ދާއިމީ ލޯކަލް މާރުކޭޓެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2016
އަގުތައް މައްޗަށް، މަސްހުންޏާއި ސަޓަންޏާ ނުލާ ރޯދަ!

ފަތްޕިލާވެލީގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުން މުޅިންހެން ހުސްވެ، ކެއުމުގައި އާއްމުކޮށް ބޭނުން ކުރާ ތަކެތީގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

June 07, 2016 4
ކަރާގެ އަގު ރަނަށް، ތިޔާގި ވާން 10 ވަރަކަށް ދުވަސް

"ދިވެހި ކަރާ ކިލޯއެއް 75ރ. އަށް. ބޭރު ކަރާ ވިއްޔާ 45ރ.، 55ރ. އަށް ދެވިދާނެ."

04 ޖޫން

June 04, 2016 5
ބާޒާރުމަތި ހަލަބޮލިވެ، ތަކެތީގެ އަގު އުފުލެނީ

ރޯދަމަސް ފެށެން ދެ ދުވަހަށް ވެފައިވާއިރު ބާޒާރުމަތި ފެންނަނީ އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ވަރަށް ހަލަބޮލި، ކާރުބާރު ބޮޑު ތަނެއްގެ ގޮތުގައި. ރޯދައަށް އެތެރެކުރި ގިނަ ތަކެތީގެ...

June 04, 2016 7
ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އެއް އަގެއްގައި ހިފަހައްޓަނީ

ރޯދަ މަހު އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް، އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 9
ބިހާއި އަލުވި އަދި ފިޔާގެ އަގު އުފުލިއްޖެ

ރޯދަ މަސް ފެށެން ހަ ދުވަހަށް ވެފައިވާ އިރު ބާޒާރުގައި އަލުއްވާއި ބިހުގެ އަގު އުފުލި ފިޔާ ބަސްތާއަކުން 100ރ. އުފުލިއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 1
ރިޔާޒަށް އަނިޔާވީ ކަރަޔަކާ ހެދި ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި

ވަޅޯ މަސް މާރުކޭޓްގައި މިދިޔަ މަހު ހިނގި މާރާމާރީއެއްގައި، ފަރުވާދެމުން އަންނަނިކޮށް މަރުވި އަހުމަދު ރިޔާޒުގެ މައްސަލާގއި އެކި މީހުން ވާހަކަ ދައްކަނީ އެކި ގޮތަށެވެ.

May 26, 2016
ރޯދަ: ވިޔަފާރިވެރިން ބުނަނީ ހުސްނުވެ ލިބޭނެ ކަމަށް

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ރޯދަ މަސް ބޯޯމަތިވާ އިރު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކަކުން ވެސް ފެންނަނީ ހާއްސަ ތައްޔާރީތަކެއް ވާތަނެވެ. ގޭތެރޭގެ ކުލަ ބަދަލު ކުރުމާއި ފަރުނީޗަރު އާ ކުރުމުގެ...