01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 101
ވިޔަފާރިވެރިން ރުޅިގަދަވެފައި، މުދަލުގެ އަގުބޮޑުވާނެ!

މާލޭގައި ދުވާލު ގަޑީގައި މުދާ އުފުލުން މަނާކުރުމުން، ބައެއް ވިޔަފާރިތައް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން މުދަލުގެ އަގު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބޮޑެތި ބައެއް ކުންފުނިތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެއް ޕަސެންޓުން މަތިވެއްޖެ

ފާއިތުވި އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި މުދާލައި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.02 ޕަސެންޓުން މަތިވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 13
ހުޅުމާލޭގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މާރުކޭޓެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 71 ގޮޅި ހިމެނޭ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މާރުކޭޓަކާއި ފުޑް ކޯޓެއް ހިމެނޭ ބިލްޑިންއެއް ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 14
އަނބު މޫސުމާ އެކު މާލޭ ބާޒާރު "ދޮންވެއްޖެ"

އަނބު މޫސުމާ އެކު މާލޭ ބާޒާރުގައި އަނބު ތިޔާގިވެ، ބާޒާރުމަތި "ދޮންވެއްޖެ" އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 19
މިއަދުގެ ސުރުޚީ އަކީ ދެ މީދާ!

ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހުރި، އައިވީ ސްޓޭންޑެއްގެ މަތީގައި މީދާ އޮތީ ވަރަށް ހަމަޖެހިލައިގެންނެވެ. ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ފޮޓޯ ސިފަކޮށްދޭން ބުނެފައި ވަނީ އެއީ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ ހާލަތު ކަމަށެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 17
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަނީ

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ އިތުރުން ލޯކަލް މާރުކޭޓާއި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކާއި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގާޑިޔާތައް ވެސް ހުސްކުރަން މިމަހުގެ 28ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 24
ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި 166 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރި

މިދިޔަ އަހަރު ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި 166.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިކިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 10
ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

ރަށްރަށުން ގެންނަ ކަރާ މަދުވެ، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ކަރާ ކިލޯއެއްގެ އަގު 50ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 31
އެކި ކުލަކުލައިގެ "ފޭކު" ފޭރު!

ލޯކަލް މާރުކޭޓްގައި ބޭރުގެ އުފެއްދުންތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ވިއްކަން ހުރި އިރު އޭގެ ތެރެއިން އާންމުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ލިބިފައިވާ އެކައްޗަކީ ކުލަ ރީތި ފޭރެވެ. ރަބަރު ކޮތަޅެއްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ، ގުރާފެހި ކުލަ އާއި ގަދަ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ މި ފޭރުތައް ރީތިކަމުން އެތައް ބަޔަކު އެ ގަނެ އެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ގޮތުން މިއީ...

02 ޖޫން

June 02, 2017 14
ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކާރުގެ ބޮލަށް ޖަހާފައި ފުއްދާ ނުލާ!

މިއީ ވިޔަފާރިވެރިން ހައްސަ ބާނާ މޫސުމެވެ. އެހެން ގައުމުތަކުގައި ރޯދަ މަހަށް ބާޒާރުގެ އަގުތައް ކަކުލަށް ވުރެ ތިރިވެގެން ދިޔަސް، ރާއްޖޭގައި އަގުތައް ކަރުތާފެނަށް ވުރެ މައްޗަށް އުފުލުމަކީ ދިވެހިންގެ "ރީތި އަދި އޯގާތެރި" އާދަކާދައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ. އެ އުސޫލުން މި ރޯދަ މަހު ވެސް މިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް އިންތިހާ އަށް...

28 މެއި

May 28, 2017 59
ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވެ ހާސްކަން އިތުރުވަނީ!

ރޯދަމަހާ އެކު ބާޒާރުގައި ދިވެހި އުފެެއްދުންތަކުގެ އަގުބޮޑުވެ، އާއްމުންގެ ހާސްކަން ބޮޑު ވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 79
އަގު އުފުލުނީ ރައީސް ޔާމީންގެ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުން

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ތަކެތީގެ އަގު އުފުލުނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތު ފެއިލްވުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 27, 2017 56
އަގުހެޔޮކުރަން ޝަރުތުކޮށް ފަޅުރަށްރަށް ހުޅުވާލައިފި

އެގްރިކަލް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައި ހުރި ފަޅުރަށްރަށުން ރޯދަމަހު ކާއްޓާއި ކުރުނބާ ގެންނަން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމުން ކުރިމަތިލީ މީހުންނަށް ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަ...

26 މެއި

May 26, 2017 41
މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 700ރ. އަށް އުފުލިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ރޯދަމަސް މާދަމާ ފަށާއިރު، މާލޭގެ ބާޒާރުގައި މިރުގެ އަގު ރަނަށް ވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 2
ލޯކަލް މާރުކޭޓު ތިޔާގި، އެކަމަކު އަގުތައް އުފުލެނީ

ރޯދަމަހަށް މާލޭ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ތިޔާގިވި ނަމަވެސް ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލެން ފަށައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 2
ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް އަޅަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، ޓީ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައި ވަގުތީ މާރުކޭޓެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 42
މިސްރުގެ ސްޓްރޯބެރީން ދިވެހި ބާޒާރު ރަތްވެއްޖެ

ސްޓްރޯބެރީ އާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މިސްރުން ގެންނަން ފެށުމުން، އެ ވައްތަރުތައް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ތިޔާގިވެ، ވަރަށް ބޮޑަށް އަގު ހެޔޮވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 9
މާރުކޭޓުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަނީ

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކުގައި ކޭޝިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބިދޭސީން ތިބޭ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ 10 މީހުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީއެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައި މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 6
ބާޒާރުމަތީ ފިހާރައެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް

ބާޒާރުމަތީގައި ހުރި ފިހާރައެއްގައި ރޭ ދަންވަރު އަލިފާން ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016
ރޯދަ ނިމޭއިރު މާރުކޭޓުގައި އަގުތައް އެއްވަރެއްގައި

ރޯދަ މަސް ނިމުމަކާ ކައިރިވަމުން އަންނަ އިރު މާރުކޭޓުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކުގެ އަގު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 10
މާރުކޭޓު ގޮޅިން ނުކުމެ މާލެ ވަށައި ހަތަރު ބުރު!

އޭނާގެ ހަޔާތުގެ ހާއްސަ ކަމަކީ ކޮބަައިތޯ އަހާލުމުން ބުނީ ބަލިވެގެން ދުވަހަކު ވެސް ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާފައި ނުވުމެވެ. އެއްވެސް އިރަކު ބޭސް ކައިފައެއް ނުވެ އެވެ. އުމުރުން 58 އަހަރު ވީ އިރު ސިއްހަތު އެހާ ރަނގަޅީ ކޮން ސަބަބަކާ ހުރެތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ބުނީ "ކޮންމެ ރެއަކު މާލެ ވަށާ އެ ދުވާ ދުވުމާއި ކަސްރަތު" ކަމަށެވެ. މިއީ ތ. ތިމަރަފުއްޓަށް...