18 ޖުލައި

July 18, 2019 18
އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވި ގޮޅިތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހިންގާ 15 ގޮޅިއެއް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުން ތިން ގޮޅިއަކަށް އަލުން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 8
ޕޭ ޓޮއިލެޓްތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މަސްވެރިންގެ ޕާކު ކައިރީގައި ހުންނަ ޕޭ ޓޮއިލެޓް ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 30
ސަލާންޖަހާ 20 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގައި ސަލާންޖަހާ މީހުންގެ ހާލަތު ބަލައި އެ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސަައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 10
އުމުރުން 78، އެކަމަކު އަދިވެސް މަސައްކަތުގައި!

އާންމު ގޮތެއްގައި އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޔާރު ކުރަނީ ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އެކަމަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން އަބްދުﷲ ހާރޫންގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. އުމުރުން 78 އަހަރުގައި އޭނާ އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ތަނެވެ. މިހާރު މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއްގަ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
މާރުކޭޓުގައި އެންމެ އަގު ބޮޑީ ލެޓިއުސް ފަތް!

މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުން އެންމެ އަގު ބޮޑީ ލެޓިއުސް ފަތެވެ. ލެޓިއުސް ފަތް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 150ރ. އަށެވެ.

May 08, 2019 52
ޑިމާންޑު ދަށްވެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުން އަގުވެސް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 4
ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް

ވަޅޯ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުރި ވަރަށް ވުރެ މިހާރު އަގު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް، މަހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

May 07, 2019 7
ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ

ބިސް ލިބުން ދަތިވެ ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 10
ރޯދަ މަހު ބާޒާރުމަތި ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ބާޒާރުމަތީގެ ޓްރެފިކް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2019 3
މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ތިޔާގި، މިފަހަރު ތަދުވާނީ މިރުސް

މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހަށް މާރުކޭޓުން ފަސޭހައިން ކަރާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިރުސް ލިިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 10
ސާވޭ ނިންމައި މާރުކޭޓު ގޮޅިތައް އަލުން ދޫކުރަނީ

މާރުކޭޓުގެ ފުރިހަމަ ސާވޭއެއް ނިންމައި އެ ގޮޅިތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލަން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2017 27
ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓް ހުސްކުރަން އަންގައިފި

ވަޅޯމަސް މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ހުސްކުރަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކުއްލިއަކަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން އެ ތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 11
ގޮޅިތަކުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ވިޔަފާރި ނުހުއްޓި ކުރިއަށް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓަކީ ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ބާވަތްތައް ވިއްކަން ދޫކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ވިޔަސް އެތަނުގެ ބައެއް ގޮޅިތަކުން ބޭރުގެ މުދާ ވެސް ހޯލްސޭލްކޮށް ވިއްކަމުން ދާތީ ބާޒާރުމަތީ ފިހަރާތަކުގެ މީހުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 5
ވިޔަފާރިއަށް ބައި ގަރުނު، ފަހަތުގައި ރަހުމަތްތެރިކަން

އެއީ ބާޒާރު މަތީގައި ހުންނަ ކުޑަ ފިހާރަގަނޑެކެވެ. ވިއްކަނީ ފޯކާއި ދިވެހި ބޭސް އެކަންޏެވެ. އެކަމަކު މާލޭގެ އެ ސަރަހައްދުގައި އެ ޒާތުގެ ވިޔަފާރިއެއް އެހާ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ކުރަމުން އަންނަ ބަޔަކު އެ ނޫނީ ނެތެވެ. ވިޔަފާރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މީގައި ހާއްސަ ވަނީ އެ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ދެ މީހުންގެ ވާހަކަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 2
ފުލުހުން ބާޒާރުމަތީގެ މަގުތައް ބަލަހައްޓަން ފަށައިފި

ބާޒާރުމަތީގެ ބައެއް މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް، އެންމެ ކާރުބާރު ބޮޑު ވަގުތުތަކުގައި ދުއްވާ އެއްޗިއްސަށް ބަންދުކޮށް ފުލުހުންގެ ހާއްސަ ޓީމަކުން އެ މަގުތައް ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 7
ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް އެއް އަގެއްގައި ހިފަހައްޓަނީ

ރޯދަ މަހު އެސްޓީއޯ އިން ވިއްކާ ފިޔާ، އަލުވި އަދި ބިސް، އެއް އަގެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އަމާޒެއް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.