13 ޖުލައި

July 13, 2020 22
ބިދޭސީން ތިބެގެން "ބަންދުކުރީ" ނުހުޅުވާ ގޮޅިއެއް

ބިދޭސީން ތިބެގެން ހިންގާތީ ކަމަށް ބުނެ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރި ގޮޅިއަކީ މާރުކޭޓު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ވިޔަފާރިކުރަން ނުފަށާ ގޮޅިއެއް ކަމަށް ގޮޅިތަކުގައި ވިޔަފާރިކުރާ މީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 37
ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާ އެކު މަސައްކަތަށް ނުކުތް!

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނު އަވަސް މިނުގައި، އެންމެ ބޮޑުވީ ބާޒާރުމަތި ނުވަތަ (ބީޒެޑްއެމް) ކްލަސްޓާ އެވެ. އެ ކްލަސްޓާގެ ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވި އިރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އެކަކު އަނެކަކާ ގާތުން ބައްދަލުވެފައި ވަނީ ވެސް މި ކްލަސްޓާގަ އެވެ. ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގައި މިހާތަނަށް ހޯދުނު މައުލޫމާތުތަކުގައި އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އެއް ކަމަކީ...

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 58
ބާޒާރުމަތީގެ ތޮއްޖެހުމަކީ ކަންބޮޑުވާ މަންޒަރެއް: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތަސް ބާޒާރުމަތީ މީހުން ތޮއްޖެހިގެން އުޅޭ މަންޒަރުން ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 20
ބާޒާރުމަތި: ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް!

ލޮކްޑައުންގައި، ކޮރޯނާވައިރަސް ބޮޑަށް ފެތުރޭނީ ބޭރު ތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ މީހުންގެ މެދުގަ އެވެ؛ މާލެ އިން މިހާތަނަށް ފެނުނު ކްލަސްޓާސްތަކަށް ބަލާއިރު ބިރުވެރިކަން އެންމެ...

April 28, 2020 23
ބޮޑެތި ކްލަސްޓާތައް ގުޅެނީ ބާޒާރުމައްޗާ: އަފްޒަލް

މާލޭގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކްލާސްޓާތައް ގުޅިފައި ވަނީ ބާޒާރުމައްޗާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020 71
ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުގެ ބިދޭސީން މާލެ އިން ބޭރަށް

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގެ ފިހާރަތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން މާލެ އިން ބޭރުގައި ގާއިމްކުރާ ފެސިލިޓީތަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 12
މުދާ ލިބުން ލަސްވެ ބާޒާރުން ބައެއް ތަކެތި ހުސްވަނީ

ބޭރު ގައުމުތަކުން މުދާ ލިބުން ލަސްވާތީ ބާޒާރުން ބައެއް ތަކެތި ހުސްވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 20
މާރުކޭޓުގެ ގޮޅީގައި ހުރި ތަކެތި ހުސްކުރަނީ

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާތީ، ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހުރި ތަކެތި ހަލާކުވާން ފެށުމުން އެ މާރުކޭޓު ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 19
ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތައް ދޫކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 7
"ރޯދައިގެ ކުރިން ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވާނެ"

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު އަންނަ ރޯދައިގެ ކުރިން ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 30
މާރުކޭޓު ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ: ސިޓީ ކައުންސިލް

އެއް މަސް ދުވަހުގެތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ބުނެ ބަންދުކުރި ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓު ހުޅުވޭނެ ތާރީހެއް އަދިވެސް ނޭނގޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 9
މާރުކޭޓް ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓުގެ ގޮޅިތަކަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 30
ނަޝީދު، މާރުކޭޓު މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފި

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓްގައި ގޮޅި ދޫކުރާނެ ގޮތާއި ހަދާނެ ގޮޅީގެ އަދަދާ މެދު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ހިޔާލު ތަފާތުވުމެއް އުފެދިފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރައްވަން، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރަައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަަސައްކަތް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 10
ގޮޅިތަކުގެ މީހުން ބުނަނީ ހާލުގައި ޖަައްސައިފި ކަމަށް

ދަތުރުވެރިންގެ މާރުކޭޓް މަަރާމާތުކޮށް އާ ބަދަލުތަކާ އެކު ހުޅުވަންވެގެން ބަންދުކުރިތާ ތިިން މަސް ވީ އިރު ވެސް ގޮތެއް ނުނިމުމަކީ، އެ ގޮޅިތަކުން އާމްދަނީ ހޯދަމުން ދިޔަ ރައްޔިތުން ހާލުގައި ޖެއްސުން ކަމަށް، އެ މީހުން މިއަދު ސިފަކޮށްފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019 18
އެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވި ގޮޅިތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ހިންގާ 15 ގޮޅިއެއް، އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު، ފާހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުން ތިން ގޮޅިއަކަށް އަލުން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 8
ޕޭ ޓޮއިލެޓްތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މަސްވެރިންގެ ޕާކު ކައިރީގައި ހުންނަ ޕޭ ޓޮއިލެޓް ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 30
ސަލާންޖަހާ 20 މީހަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

މާލޭގެ ބާޒާރުމަތީގައި ސަލާންޖަހާ މީހުންގެ ހާލަތު ބަލައި އެ މީހުންގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމަށް މަސަައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 10
އުމުރުން 78، އެކަމަކު އަދިވެސް މަސައްކަތުގައި!

އާންމު ގޮތެއްގައި އުމުރުން 65 އަހަރު ވުމުން ގިނަ ބަޔަކު އިހުތިޔާރު ކުރަނީ ގޭގައި ތިބުމަށެވެ. އެކަމަކު ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް އުފަން އަބްދުﷲ ހާރޫންގެ ވިސްނުން މުޅިން ތަފާތެވެ. އުމުރުން 78 އަހަރުގައި އޭނާ އަދިވެސް ފެންނަނީ ވަރުބަލިވުމެއް ނެތި މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ތަނެވެ. މިހާރު މާރުކޭޓްގެ ގޮޅިއެއްގަ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 2
މާރުކޭޓުގައި އެންމެ އަގު ބޮޑީ ލެޓިއުސް ފަތް!

މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި ފަތުގެ ބާވަތްތަކުން އެންމެ އަގު ބޮޑީ ލެޓިއުސް ފަތެވެ. ލެޓިއުސް ފަތް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 150ރ. އަށެވެ.

May 08, 2019 52
ޑިމާންޑު ދަށްވެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުން އަގުވެސް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 4
ވަޅޯ މަހުގެ އަގު ދަށަށް

ވަޅޯ މަސް ލިބުމުގައި ދަތިކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރޯދަ މަހުގެ ކުރިން ހުރި ވަރަށް ވުރެ މިހާރު އަގު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް، މަހުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ.

May 07, 2019 7
ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ

ބިސް ލިބުން ދަތިވެ ބިސް ކޭހެއްގެ އަގު 450ރ. އަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 10
ރޯދަ މަހު ބާޒާރުމަތި ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަ ކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ބާޒާރުމަތީގެ ޓްރެފިކް ހަމައަކަށް އެޅުވުމަށް ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި އެ ސަރަހައްދު ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.