29 މެއި

May 29, 2020 1
ރިސޯޓު މުވައްޒަފުން ރަށަށް ދާން އިތުރު ފުރުސަތެއް ދީފި

ލޮކްޑައުންއާ ގުޅިގެން ރަށަށް ނުދެވި ތާށިވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން، ކުރިން ރަޖިސްޓަރީ ނުވެވުނު ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން އިތުރު ފުރުސަތެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

May 29, 2020 34
އެއްފަހަރު ނުކުމެވޭ ގޮތަށް ފާސްދެވުނީ އޮޅުމަކުން:ޕޮލިސް

ލޮކްޑައުނަށް ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ ކަން އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު، ވިޔަފާރިކުރުން ފަދަ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބައެއް މީހުންނަށް ފާސް...

28 މެއި

May 28, 2020
ގޫގުލްގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވުން ޖުލައި 6 ގައި

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ހާލަތަށް ބަލައި، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 6 ގައި ގޫގުލްގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވައި މުވައްޒަފުންނަށް އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ގޫގުލް އިން...

May 28, 2020 118
އުއްމީދުކުރި ވަރުގެ ލުޔަކަށް ނުވުމުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ގޭގައި، ބަންދުވެ ތިބޭތާ 43 ދުވަސް ފަހުން މިއަދު ލޮކްޑައުނަށް ލުޔެއް ދިން އިރު އެއް ބަޔަކު އުއްމީދުކޮށްގެން ތިބީ ފަތަން ދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަނެއް ބައެއްގެ...

27 މެއި

May 27, 2020 107
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ، މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

May 27, 2020 75
ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް

ކޮވިޑްގެ ރާޅު ބޮޑުނުވީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ވެގެން ކަމަށާއި މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއވިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 102
ނޫން! ނޫން! މިއީ އެންމެންގެ ލޮކްޑައުންއެއް!

އެޕްރީލް 6 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި، ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު ކަމެއް ކުރެއްވި އެވެ. މިހާރު އިއުލާންކޮށްފައިވާ...

May 26, 2020 54
ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފުލުހުން ހުއްދަ ދޭން ފަށައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މާދަމާ ބާއްވާ ޖަލްސާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ ފުލުހުން ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 82
އެޗްޕީއޭގެ ހުއްދަ ނެތި މަޖިލީހުގައި ޖަލްސާ ނުބޭއްވޭނެ!

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހާޒިރުވެގެން ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމަށް ގާނޫނީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެ، އަދި ބައެއް މެމްބަރުން ވެސް އެގޮތަށް ޖަލްސާ ބޭއްވުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 23
ކޮވިޑް19: ރަނގަޅުވިތޯ ބަލާނީ 21 ދުވަސް ފަހުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހައި ރިސްކް، އެކަމަކު ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ނުހުންނަ މީހުން ރަނގަޅުވިތޯ ބަލަން ދެން ޓެސްޓް ކުރާނީ ޕޮޒިޓިވްކަން އެނގޭތާ 21 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 94
ސާޖެއް ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ލުއިދިނުމުން: އަމީން

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ޕީކަށް މި މަހުގެ 31 ގައި އަރާނެ ކަމަށް ކުރިން ލަފާކުރެވުނަސް މިހާރު އާއްމުކޮށް އެންމެ ގިނައިން ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދުތަކާ އެކު މި މަސް ނިމި، ސާޖެއް ފެންނާނެ ކަމަށް...

May 23, 2020 10
ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކުރި ބައިސްކަލު ދަތުރުން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

އިންޑިއާގައ އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި، އަމިއްލަ ވަޒަން ބިހާރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ގުރްގާއޯންގައި ތާށިވި ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކު ބައިސްކަލަށް އަރުވައިގެން ދިގު...

22 މެއި

May 22, 2020
އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތް ފަށަން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުނާ އެކު ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މަސައްކަތްތައް އަލުން ފެށުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މަސަައްކަތްތަކަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމަށް އިންޑިއާގެ ފިލްމީ މައި މަރުކަޒު މުމްބާއީ ވެސް ހިމެނޭ މަހާރަޝްތުރާ ސްޓޭޓްގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު އުދައްވު ތަކެތީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 21
ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ކެބިނެޓުން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި އެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކެބިނެޓުގައި މިއަދު...

May 21, 2020 2
ވަގުތީ ހިޔަލުގައި ތިބ މީހުންނަށް ދިރާގުން އެހީވަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކުރުމާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަޓާޓޯ އާއި އެމްބީއޭއެމްއާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުޑް ސަޕޯޓު ޕްރޮގްރާމަށް"...

20 މެއި

May 20, 2020 20
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރިޔަސް ކުރީގެ ހާލަތަށް އަދި ނުދެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނަ ނުދޭން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ދިނުމަކީ އާންމު ދިރިއުޅުމަށް މުޅިން ބަދަލުވުން ކަމުގައި ދެކިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

May 20, 2020 42
ހިތްހަމަނުޖެހޭ ބަޔަކު ތިބެދާނެ، ފިޔަވަޅުތައް ކާމިޔާބު

ރައީސް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށިތާ އެންމެ ދޮޅު މަސް ވެސް ނުވަނީސް މިކަމުން އަރައިގަތުމުގެ ވާހަކަ ދެއްކެވެން ފެށީ، ދުރާލައި މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ސަބަބުން...

19 މެއި

May 19, 2020 40
ލޮކްޑައުން ނިންމާލައި ނިއު ނޯމަލްއަށް ތައްޔާރުތަ؟

މި ވައިރަހަށް ފިލައިގެން އަބަދަކު ގޭތެރޭގައި ނުތިބެވޭނެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ބިރަށް މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވޭތުވެދިޔަ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ޖެހުނީ ހިތްދަތި ތަޖުރިބާއެކެވެ. ވަޒީފާތައް ގެއްލުމާ އެކު އާމްދަނީގެ ދޮރުތައް ބަންދުވެ ކުލި ނުދެއްކި އާއިލާތައް ބިކަވެދާނެ ކަމުގެ މާޔޫސް ކަމެވެ. މި ހާސްކަމުގައި ދިރިއުޅުން ހުއްޓި ގިނަ...

18 މެއި

May 18, 2020 107
ލޮކްޑައުން އުވާލާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އަމީން ދެއްވައިފި

މިނިސްޓަރު އަމީން ވިދާޅުވީ، މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ނުކޮށް، ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅި ނަމަ އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލި، ބޮޑު ނުރައްކަލަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް. އެކަމަކު، މިއަދުގެ ހާލަތަށް އާދެވުނީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށް، ސިއްހީ މާހިރުންގެ އިރުޝާދުތަކަށް ތަބާވުމުން ކަމަށް އަމީން ވިދާޅުވި.

17 މެއި

May 17, 2020 42
ނިއު ނޯމަލްގައި ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ: އަފްޒަލް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ނިއު ނޯމަލްގައި ވެސް ދެތިން މަހު އުޅެން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭގެ އެޕިޑެމިއޮލޮޖިސްޓް ޑރ. އިބްރާހިމް އަފްޒަލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 38
ލޮކްޑައުން ހަރުކަށިކޮށް މުދާ ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޒަރޫރީ ތަކެތި ވިއްކުމަށް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އިތުރަށް ހުއްދަ ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

May 15, 2020 14
ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފުވެގެން 200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއާ ހިލާފު ވެގެން މިހާތަނަށް 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

May 15, 2020 61
ދެން ބާޒާރަށް ދެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ގެ އަކުން ވެސް މިއަދުން ފެށިގެން ބާޒާރަށް ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު...

14 މެއި

May 14, 2020
ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުން އަނެއްކާވެސްް އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް 10 ދުވަސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

May 14, 2020 9
ހީކުރިވަރަށް ސާޖެއް އަދި ނާދޭ: ޑރ. އަފްޒަލް

ރާއްޖެ އިން ރޭ 12 އިން ފެށިގެން މި ވަގުތާ ހަމައަށް 27 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ޖުމްލަ އަދަދު 982 އަށް އަރައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ލޮކްޑައުންގައި ކަރަންޓެއް ނުކަނޑާނަން: ސްޓެލްކޯ

މާލީ އެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި މި ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ބިލް ނުދެއްކުނަސް ކަރަންޓު ނުކަނޑާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 3
މޯލްޑިވް ގޭހުން މިހާރު ނަގުދުފައިސާ ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ގޭސް ފުޅި އަށް އަގު އަދާކުރުމުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.

May 12, 2020 3
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އެޕަށް އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގޭބީސީތަކުގެ ފެން މީޓަރު ފޮޓޯ އާއި ރީޑިން ފޮނުވޭނެ ހާއްސަ ފީޗާއެއް މޯލްޑިވްސް ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ މޯބައިލް...

May 12, 2020 35
ކޮވިޑާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް 814 މިލިއަން ހަރަދު ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 812 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 63
"ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ބޯޑަރު ނުހުޅުވާނަން"

ޑޮލަރު ފޮއްޗެއްގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް ނުހުޅުވާނެ ކަަމަށާއި ބޯޑަރު ހުޅުވާނީ، ސިއްހީ އިދާރާތަކުގެ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 11, 2020 19
އެންގުމަށް އަމަލުނުކުރާ ފިހާރަތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދޭ ފިހާރަތަކުގެ ހުއްދަ...

May 11, 2020 1
މިއީ ލޮކްޑައުންގައި ހުނަރުވެރިންގެ ޝުއޫރުތައް

ލޮކްޑައުންގައި ގޭގައި އިނދެ ފޫހިވެގެން ހެދީ ފޭސްބުކް ގްރޫޕެކެވެ. މި މަހު ދެ ވަނަ ދުވަހު ހެދި ގްރޫޕަށް ރައްޓެހިން އިތުރުކޮށް، އެހެން މީހުންނަށް ވެސް ދައުވަތު ދެމުން ގޮސް މިހާރު 1،400...

09 މެއި

May 09, 2020 100
ވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރާ ޗެލެންޖެއް އިހްސާން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަނެ، އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދިނުމަށް، ދައުލަތުގެ...

May 09, 2020 15
އައްޑޫން ޕޮޒިޓިވްވި މީހާގެ 26 ޑައިރެކްޓް ކޮންޓްކެޓެއް

ހިތުގެ މައްސަލައެއްގައި ރޭ ފަރުވާ އަށް އައްޑޫން މާލެ ގެންދިޔަ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްގެން ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ އިރު، އޭނާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ އަދަދު 26 އަށް...