12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 3
ބަލީގެ އެލާޓާއެކު ބޫޓާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުނަށް

ތިމްޕޫ (އޮގަސްޓް 12) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކު ވެރިރަށް ތިމްޕޫގެ ބަޔަކާ ކޮންޓެކްޓްވުމާ ގުޅިގެން ބޫޓާން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލޮކްޑައުންކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 25
މާސްކް ނާޅާ ނަމަ ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހިދާނެ: ޝިފާ

ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރޭތީ، ސަރަހައްދުގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކޮށްފައި ވިޔަސް ބޭރު ތެރޭގައި މާސްކް ނާޅައި، އެންމެންނަށް ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ގޮތަށް ބައެއް މީހުން އުޅޭތީ މާލޭ މޭޔަރު...

August 10, 2020 2
ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައި ގަރުނު، ހޯމްވޯކާ ދެކޮޅު

އެއް ކަމެއްގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށް ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމަކާއި ލޯތްބެއް އޮވެގެންނެވެ. ބައި ގަރުނުވީ އިރު ވެސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވެގެންނެވެ....

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ހިތަދޫގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި

ސ. ހިތަދޫން ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަވަށުގެ ސްކޫލްތައް ކުރިއަށް އޮތް ދެ ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 09, 2020 27
ހިތަދު އަށް އަރައިފޭބުން މަނާކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫން ބިދޭސީއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން، އެ އަވަށަށް އަރައިފޭބުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މަނާކޮށް، މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަހަރެއް

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ކޮންމެ މަހަކު މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު 1،000 ޑޮލަރު ދޭނެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 54
ރޭގަނޑު 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް، ކާފިއު ގަޑި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ސަރުކާރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

August 04, 2020 9
މާލެއިން ރަށްރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހަނިކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު މައްޗަށް ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއް ގޮތުން، މާލެ އިން އެހެން ރަށްރަށަށް ދެން ދަތުކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އައިސް ތިބި...

August 04, 2020 86
ރޭގަނޑު 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް ކާފިއު ހިންގަނީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވަމުން ދާތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރެއިން ފެށިގެން ކޮންމެ ރެއެއްގެ 10 އިން ފަތިހު 5 އަށް ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން ސަރުކާރުން...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 70
އެއްބާރުލުން ދީ، ލޮކްޑައުން ރަނގަޅެއް ނޫން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިތުރު ލޮކްޑައުނަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް އެންމެންގެ އެއްބާރުލުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

August 03, 2020 29
ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ، ފަރުވާކުޑަކޮށް ނުލާ!

ލުއިތައް ލިބުމާ އެކު، ބައެއް މީހުން ހީކުރި ގޮތާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19ގެ ބިރު ބޮޑުވެ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން ދިއުމުގެ ނުރައްކަލާ މި އޮތީ ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 106
ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުންއަށް ދީފައިވާ ލުއިތައް އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

July 31, 2020 1
އިންޑިއާގެ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވުން ފެނަށް!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ބަންދުކޮށްފައި ހުންތަނާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސްވެފައިވާ ސިނަމާތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދޭނެ...

26 ޖުލައި

July 26, 2020 52
ދީފައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭ: އެމްއާރުއެމް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާތީ، މިއީ ލޮކްޑައުން އަށް ސަރުކާރުން ދީފަައިވާ ލުއިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން...

July 26, 2020 2
ޓޭލާ ސްވިފްޓްގެ އާ އަލްބަމަކީ "ފޯކްލޯ"

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓް "ފޯކްލޯ" ގެ ނަމުގައި އާ އަލްބަމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 1
"ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައި ސޮނީ ޓީވީގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 12
ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފްވި މީހުންނަށް ދައުވާ ނުކުރާނެ: ޕީޖީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ޚިލާފު ވެގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނިންމައިފި އެވެ.

July 21, 2020
ޗައިނާގެ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ދީފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ސިނަމާތައް ބަންދުކުރިތާ ހަ މަސް ފަހުން ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 25
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރަން ތާއީދުކުރަނީ 67 ޕަސެންޓު މީހުން

މާލެތެރެއަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާލެ ސަރަހައްދުގައި ތިން މަހެއްހާ ދުވަހަށް އިއުލާން ކުރި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދިނުމަށް 67 ޕަސެންޓު މީހުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 8
އުރީދޫ މުވައްޒަފުން ލޮކްޑައުންގައި ވެސް ދެއްކީ ނަމޫނާ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އޮފީސްތަކަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. މުވައްޒަފުންނާއި ކަސްޓަމަރުންގެ...

July 16, 2020 3
ލޮކްޑައުންގައި ޓައިގާ ދަސްކުރީ ލަވަކިޔަން

ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރެވުނު އެއް ކަމަކީ ލަވަކިޔުމުގެ ހުނަރު ތަރައްގީކުރުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 20
ބޮޑުއީދުގައި މާލޭގައި އުޅޭ މީހުންނަށް "ރަށު ބަންދެއް"

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލޮކްޑައުން ކުރުމާ އެކު މި އަހަރުގެ ކުޑަ އީދުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ތިބީ ގޭ ބަންދެއްގަ އެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ވެރިރަށުގެ ދެ ލައްކައެއްހާ މީހުންނަށް އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ރަށު ބަންދެކެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020
ބެންގަލޫރުގެ އަށް މިލިއަން މީހުން އަލުން ލޮކްޑައުންއަށް

ބެންގަލޫރު (ޖުލައި 14) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން، އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ބެންގަލޫރު ސިޓީގެ އަށް މިލިއަން މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ލޮކްޑައުން ކުރަން...

July 14, 2020 20
ބައްދަލުވުންތައް ނުބާއްވަން އެޗްޕީއޭއިން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާފައިވާ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަށް ދިން ބޮޑު ލުޔާއެކު، އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާތީ، އޮފީސްތަކުން ކޮންމެހެން...

12 ޖުލައި

July 12, 2020 40
މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު، އެކަމަކު ކަންބޮޑުވޭ:ޓެގު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުވާ މިންވަރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން މާލޭގެ ހާލަތު އަދި ރަނގަޅު ކަމަށާއި ނަމަވެސް ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއަށް ލަފާދޭ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕް (ޓެގް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 30
ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް މައްޗަށް: ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރެއް

ކޮވިޑް-19 މާލެ ތެރޭގައި ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެޅި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ލުއިކުރިތާ އަދި މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ނިސްބަތުން ދަނީ ގިނަވަމުންނެވެ. އިއްޔެ އެކަނި ވެސް 64 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވުމުން، ގިނަ ބަޔަކު އެކަން ސިފަކުރީ ނުރައްކާތެރި އިންޒާރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 6
36 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ 47 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިއަދު އަލަށް 36 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އިތުރު 47 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

July 09, 2020 1
އިންޑިއާގެ 90 މިލިއަން މީހުން އަލުން ލޮކްޑައުންއަށް

ވެސްޓް ބެންގާލް (ޖުލައި 9) - އާ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އިންޑިއާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ ވެސްޓް ބެންގާލް އަލުން ލޮކްޑައުން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 3
ދެވަނަ ރާޅާއެކު 5 މިލިއަން މީހުންގެ ސިޓީ ލޮކްޑައުނަށް

މެލަބަން (ޖުލައި 8) - ދެވަނަ ރާޅެއްގެ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމާ އެކު އޮސްޓްރޭލިއާ ގަޑިން މިރޭ 12 އިން ފެށިގެން، ފަސް މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ މެލްބަން ލޮކްޑައުން ކުރަން...

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...