05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 7
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މަސްވެރިކަމުގެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 31
މަސްވެރިކަމުގެ ބިލުގައި ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

މަސްވެރިކަމުގައި 10 އަހަރެއްހާ ދުވަހު އުޅެފައިވާ އަހުމަދު ރަފީގުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކީ ބާނާ މަސްކޮޅު ކިރުވާނުލެވި އެތައް ދުވަހެއް ތިބެން ޖެހުމެވެ. ބާނާ މަހުން ހަމަ އަގު ނުލިބުމެވެ. މަސް ކިރުވުމުން ވަގުތުން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ. މަސްވެރިންނަށް ހިމާޔަތް ލިބި، އެމީހުން ރިޓަޔަމެންޓް ޕެންޝަން...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 24
މަސްވެރިކަމުގެ މަނާ ބާވަތް ކަނޑައަޅައި ޖޫރިމަނާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަން ކުރުން މަނާ ބާވަތްތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެފަދަ މަސްވެރިކަން ކުރާ މީހުން ޖޫރިމަނާ ކުރަން މަސްވެރިކަމުގެ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 29
ކަންނެލި ޖަގަހަތަކާ މެދު އިލްޔާސްގެ އުންމީދީ ވިސްނުން!

ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރާ އިރު، މަސްވެރިންނަށް އެކިއެކި ހިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތަށް ޖަގަހަތައް ގާއިމުކޮށް ދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު އިލްޔާސް ލަބީބު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 46
ގާއިމްކުރަންވީ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ! ކަންނެލި ޖަގަހަ!

ރަށްރަށުގައި "ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ" އާއި މާ ކަނޑުގައި "ކަންނެލި ޖަގަހަތައް" ގާއިމްކުރަން ގޮވާލާ ގަރާރުތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

July 15, 2019 30
"ލޭނު މަސްވެރިކަން ހުއްޓުވީ އީޔޫން އިންޒާރު ދިނުމުން"

ލޭނު މަސްވެރިކަން ކުރަން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޯޓްތަކުގެ ލައިސަންސް އާކޮށްދިނުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން ޖެހުނީ އެ މަސްވެރިކަމުގައި ގަވައިދާ ހިލާފު އަމަލުތައް...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 65
އެމްޑީޕީގެ ހުށަހެޅުން: މަސް ދޯނިތައް ލަންކާ އަށް

މަސް ދޯނިފަހަރު ސްރީލަންކާ އަށް ގޮސް، އެ ގައުމުގެ މާރުކޭޓުތަކަށް މަސް ވިއްކުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީން ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 44
ރާއްޖޭގައި އާދަޔާޚިލާފު ބޮޑު، ކަންނެއްޔެއް ބާނައިފި

ރާއްޖޭގައި އާދަޔާޚިލާފު ބޮޑު، ކަންނެއްޔެއް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބާނައިފި އެވެ. ބަރުދަނުގައި 231 ކިލޯ ހުރި އެ ކަންނެއްޔަކީ ރާއްޖޭގެ ރެކޯޑަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބައެއް މަސްވެރިން ލަފާ ކުރެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ލޭނު މަސްވެރިކަން ތައާރަފްކޮށް، ތަމްރީނު ދެނީ

ލޭނު މަސްވެރިކަން ތައާރަފްކޮށް، މަސްވެރިންނަށް ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދަން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2016
ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް ކޯޓާ ވިއްކަނީ

ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ލޭނު އަޅައިގެން ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ކޯޓާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.