25 ޖުލައި

July 25, 2020 72
"ލޮނުޒިޔާރަތް ބަގީޗާ" އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވަނީ

ލޮނުޒިޔާރާތްކޮޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ޕާކު އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 40
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ބަގީޗާ ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގެ!

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބަގީޗާ ހުޅުވޭނެ ދުވަހެއް އަދި ނޭނގޭ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 30
އުޅެނީ އަގުވައްޓާލަން، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގަން: ޝިފާ

ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން ޕާކް ތަރައްގީ ކުރުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން ކުރައްވާ ތުހުމަތުތައް މާލޭގެ މޭޔަރު ޝިފާ މުހައްމަދު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 46
"ކޮރަޕްޝަން ފޮރުވަން ލިޔެކިޔުމަށް ބަދަލު އެބަގެނޭ"

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ކައިރިން، އަޑި ޕާކް ސަރަހައްދުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަދަމުންދާ ޕާކްގެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައި ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެ ޖަރީމާ ފޮރުވުމަށް ލިޔެކިޔުމަށް މިހާރު ބަދަލު ގެންނަމުންދާ ކަމަށް އެ ކައުންސިލްގެ ބައެއް މެމްބަރުން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 107
އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ޕާކް: މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލައިފި

ކުރީގައި ނަމަ އެއީ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅެވެ. ގޮތް ނޭނގޭ ޒިޔާރަތެއް ހުރި، އެ ޒިޔާރަތަށް ނަދުރުބުނެ އުޅުނެވެ. ބައެއް ހާއްސަ ދުވަސްތަކުގައި ރަސްރަސްކަލުން ރަސްމީ ގޮތުން އެތަނަށް ޒިޔާރަތް ވެސް ކުރެއްވި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2019 54
ބޭރުން ރުއް ގެނެސް ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި އިންދަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅާއި އަޑި ޕާކު ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފެހި ޕާކަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ރުއް ގެނެސް މިރޭ އިންދަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2019 66
ނިއު ޕޯޓްގައި އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ނޯންނާނެ: އަސްލަމް

ނިއު ޕޯޓް ވިއު ހުސްކުރަން އެންގި އެންގުމަށް އަމަލްނުކުރާތީ އޭގެ ފަހަތުގައި އެމްޑީޕީގެ ޕާލިމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ހުންނެވި ކަމަށް ބައެއް މީހުން ކުރާ ތުހުމަތު އޭނާ އިއްޔެ ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 23
ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅުގައި ގަސްއިންދައި ޕާކަކަށް ހަދަނީ

ބުރިޖާ ގުޅިފައިވާ ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅާއި އަޑި ޕާކް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ސާފު ކުރަމުން އަންނަނީ ގަސް ގިނަ ޕާކެއް އެތަނުގައި ހެދުމަށް ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 27
އެންމެ ފަސް ކުރެހުމުން ބްރިޖުގެ ވާހަކަ

ޒުވާން ކުރެހުންތެރިޔާ ހަލީމާ އަބްދުލް ގަފޫރު، އާންމު ނަމުން ނަމަ ފާލިން، އަކީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މަޝްހޫރު ހުނަރުވެރިއެކެވެ. އިޖުތިމާއީ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާ ކުރަހާ ކުރެހުންތަކަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭނާގެ ތަފާތު އެކަމަކު ވަރަށް އާދައިގެ މަސައްކަތެކެވެ. މާލޭ-ހުޅުލޭ ބްރިޖާއި ދެ ރަށުގެ މެދުގައި އޮތް...