25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ދަމާސް، އިންޑެކްސް ފަރުނީޗަރު ސޭލްގެ އިނާމު ދީފި

ދަމާސްގެ އަހަރީ ސޭލާއި ދަމާސް އާއި އިންޑެކްސް ފަރުނީޗަރުގެ ސޭލުން ވިޔަފާރިކުރި ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންނަށް އިނާމު ދީފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
އޭސްހާޑްވެއާގެ ވިން އަ ގްރިލްގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި

އޭސް ހާޑްވެއަ އިން ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ބާބެކިއުއެއް ބާއްވައި، އެ ތަނުން ހިންގި "ވިން އަ ޑްރިލް" ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިޔާ ހޮވައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

ރަޝިޔާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން 20 ދިވެއްސަކު، ކޮކާ ކޯލާގެ ފަރާތުން އެ ގައުމަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
އެސްޓީއޯ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަނުގެ ގުރު ނަގައިފި

ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އެސްޓީއޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދެ ޕްރޮމޯޝަނެއްގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައި، ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
"ޕީސީ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން"ގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮމްޕިއުޓަރާއި އެ އާ ގުޅޭ ގިނަ ސާމާނުތައް ވިއްކާ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓާސް އިން މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހު ހިންގި ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައި، އެ މީހުންނާ...

June 21, 2018
ވޯލްޑްކަޕް ބަލަން 10 ދިވެއްސަކު ފުރައިފި

"ވޯލްޑް ކަޕް ފިއެސްޓާ"ގެ ނަމުގައި ކޮކާކޯލާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިންނަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން 10 ދިވެއްސަކު ވޯލްޑް ކަޕް ބަލަން ރަޝިއާ އަށް ދާން އިއްޔެ...

10 ޖޫން

June 10, 2018
ރެއިންބޯގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގު ބޮޑު އިނާމުތަކާ އެކު ރެއިންބޯ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި އަހަރުގެ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017
އެސްޓީއޯގެ ހޯލްސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޯލްސޭލް ޕްރޮމޯގެ ގުރުއަތު ނެގުން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2017 1
އޭއެޗް ބްރަދާސް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

އަގުހުރި އިނާމުތަކަކާ އެކު އޭއެޗް ބްރަދާސް އިން ރަމަޟާން މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުުއަތުލުން ރޭ ނަގައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ސިޓްރޯން ރޯދަ ވެދުންގެ ލަކީ ޑްރޯގެ ގުރުއަތު ނަގައިފި

މިދިޔަ ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސިޓްރޯން ރެސްޓޯރަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ "ރޯދަ ވެދުން" ޕްރޮމޯޝަންގެ ގުރުއަތުލުން ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 2
ރެއިންބޯ ރަމަޟާން ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ރެއިންބޯ އިން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި "ރަމަޟާން ސޭލް 2017"ގެ ގުރުއަތުން ހޮވުނު ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017
ޓެޕްކޮން ޕްރޮމޯޝަނުގައި ޖުމްލަ 25،000ރ ގެ އިނާމު

ޓެޕްކޮން ހާޑްވެއާ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގި ޕްރޮމޯޝަން ނިމި، އެންމެ ފަހު ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

May 29, 2017 1
އެސްޓީއޯ ޕްރޮމޯޝަނުން އެއް އަހަރަަށް ހިލޭ ތަކެތި

އެސްޓީއޯ ސުޕާމާޓުން ވިއްކާ ރޮބަޓް ލަންޗަން މީޓަށް ހާއްސަ ރޯދަ ޕްރޮމޮޝަނެއް ފަށައި، ޕްރޮމޯޝަނުގެ އިނާމަކަަށް އެއް އަހަރު ދުވަހަށް އެ ސުޕާމާޓުން ހިލޭ ސާމާނު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު...

18 މެއި

May 18, 2017
އޭސްހާޑްވެއާ، ކަލަ ބޭންކުން އިނާމަކަށް 300000ރ.

އޭސް ހާޑްވެއާ އާއި ކަލަ ބޭންކުން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް މިފަހަރު ކުރިއަށް ގެންދަނީ 300ރ.ގެ ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ ލިބުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ޕްރޮމޯޝަނެކެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
ދޮވެމި ޝޮޕުގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް ޔަމަހާ ސައިކަލެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހިންގާ ދޮވެމި ޝޮޕުން ވިޔަފާރިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި ގުރު ނަގައިގެން ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާ އިއްޔެ ހޮވައި،...

May 17, 2017
އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ޕްރޮމޯޝަނުން ދުބާއީ ދަތުރެއް

އޭއެޗް ބްރަދާސްގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަންގައި ބައިވެރިވާ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް ދުބާއީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދޭނެ ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި...

10 މެއި

May 10, 2017
އަލޯރާ އިން ވިޔަފާރިކޮށްގެން އައިފޯނެއް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ނަން މަޝްހޫރު އެއް ފަރުނީޗަރު ފިހާރަ ކަމަށްވާ އަލޯރާ ޕޭން ހޯމްގެ އަހަރީ ޕްރޮމޯޝަން ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ. ޕްރޮމޯޝަަންގެ އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އައި ފޯން 7 އެކެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ރެޑްވޭވް ޕްރޮމޯޝަންގައި ލަންޒާ ބްރޭންޑަށް ޑިމާންޑު ބޮޑު

ފައިސާގެ ބޮޑެތި އިނާމްތައް ލިބޭ ރެޑްވޭވް ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ދާއިރު ލަންޒާ ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ޑިމާންޑް ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ފަހާމާސްގެ ރޯދަ ސޭލްގައި ވަރަށް އަގު ހެޔޮ

ފަހާމާސް އިން ރޯދަމަހަށް ހާއްސަކޮށް، ބޮޑެތި ޑިސްކައުންޓްތަކާ އެކު "ރަމަޒާން ބިގް ސޭލް" ފަށައިގެން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެ އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017
ވެލިގާ ހާޑްވެއާގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

ވެލިގާ ހާޑްވެއާ އިން އަގު ހުރި އިނާމުތަކާ އެކު، މި އަހަރުގެ ރޯދަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
ޓެޕްކޮން ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ

ޓެޕްކޮން ހާޑްވެއާ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ހިންގަމުންދާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ނަސީބުވެރިޔާއަށް 5،000ރ ގެ އިނާމެއް ރޭ ދީފިއެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017
އޮޒާރޯ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ފަރުނީޗަރުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރުވަމުން އަންނަ އޮޒާރޯ އިން ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޖޫންގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.