13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ: މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 13) – ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފަށާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގަދަފަދަ ބާސެލޯނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ފިޓްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އެ ޓީމުން މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ފޯވާޑެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 9
ސުއަރޭޒްގެ މޮޅު ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 7) - ލުއިސް ސުއަރޭޒް އޯވަހެޑް ކިކަކުން ޖެހި މޮޅު ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 10
ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލުން ބާސާ އިން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮޅަށް ކުޅެ އިންޓަ މިލާނުން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ފަހު ހާފުގައި ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) – ބާސެލޯނާގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 2
ސުއަރޭޒްގެ ދިފާއުގައި މެސީ ވާހަކަދައްކައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 3) - ސްޕެނިޝް ކަޕް ފައިނަލު ނުކުޅެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކުރީ ގައުމީ ޓީމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ރައްދުދީފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ކުޅެވޭނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (މެއި 13) – މި ހަފުތާގައި ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް ކުޅުމާ މިވަގުތު ދުރުގައި ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ މަހު އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް އުރުގުއޭ އާއި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 5
ދަނޑުމަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މާދަމާ ރޭ އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ދަނޑު މަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 1
ގާނާ އިން ސުއަރޭޒަށް މާފެއް ނެތް

ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2010 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ގާނާ އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅުނީ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް ގާނާގެ ގިނަ މީހުން ސުއަރޭޒަށް އަދިވެސް މާފެއް ނުކުރެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017
ފޯމުން ކަޓާފައިވާތީ ސުއަރޭޒް ކަންބޮޑުވެފައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 9) – ފޯމް ދަށްވުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 1
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) – ބާސެލޯނާގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒުގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހި އެ ޓީމަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވެ ބާސާއަށް ހާސްކަން

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 17) – ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒުގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވެ އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވާޑޭ އަށް އިތުރު ބޮލުގެ ރިހުމެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
"ކެރިއަރު ބަދަލުވީ ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވި ހިސާބުން"

ލިވަޕޫލް (ޖުލައި 9) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ބަދަލުވީ އަޔަކްސް ދޫކޮށް ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވި ހިސާބުން ކަމަށް އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ބާސެލޯނާ އިން އަލަވެސް ކޮޅަށް ހަ ލަނޑު ޖަހައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވޭސްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ރޭ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެ ޓީމު އަތުން ބާސެލޯނާ 6-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016
ދިގު މުއްދަތަކަށް ސުއަރޭޒް ބާސެލޯނާގައި މަޑުކުރަނީ

ބާސެލޯނާ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުމުގައި ވަރަށް އަވަހަށް ސޮއިކުރާނެ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ޖޯސެފް ބާޓޮމެއު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 1
ކްރެސްޕޯގެ ރެކޯޑާ ސުއަރޭޒް ހަމަކޮށްފި

މޮންޓެވީޑޯ، އުރުގުއޭ (އޮކްޓޫބަރު 12) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކޮލަމްބިއާ ކޮޅަށް އުރުގުއޭގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ޖެހި ލަނޑާ އެކު ކޮލިފައިންގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިގެން އާޖެންޓީނާގެ ހެނާން ކްރެސްޕޯ ހަދާފައިވާ ރެކޯޑާ އޭނާ ހަމަކޮށްފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016
އާ ކޮންޓްރެކްޓާ އެކު ސުއަރޭޒަށް 14 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 6) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެ ކްލަބާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް ބޮޑު މުސާރައަކާ އެކު އާ ކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފަ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2016
ލިވަޕޫލަކީ އަހަންނަށް ހާއްސަ ޓީމެއް: ސުއަރޭޒް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 5) - ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު ނަމަވެސް ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލަކީ އަބަދުވެސް ހާއްސަ ޓީމެއް ކަމަށް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016 7
އުރުގުއޭ ކަޓައިފި، ސުއަރޭޒް ރަތަށް!

ފިލަޑެލްފިއާ، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖޫން 10) - ވެނެޒުއޭލާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެ ކޮޕަ އެމެރިކާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން އުރުގުއޭ ކެޓިއިރު އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އަށް މެޗުން ފުރުސަތު ނުލިބުމުން ބެންޗުގައި ހުރެ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.