24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 1
މެސީގެ ހާލަތާ ހެދި ސުއަރޭޒަށް އަސަރުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 24) - ބާސެލޯނާގައި މިހާރު ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންތައްތަކާ ހެދި އޭނާ އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 1
ކޮވިޑް ޖެހުމުން ސުއަރޭޒަށް ބްރެޒިލް މެޗު ގެއްލޭނެ

މޮންޓެވީޑޯ، އުރުގުއޭ (ނޮވެމްބަރު 17) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑްގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އުރުގުއޭ އިން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗު ގެއްލިފައިވާއިރު، މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ އިން ބާސެލޯނާއާ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ކުޅެވުމުގެ...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 2
ބާސެލޯނާއިން ކަންތައް ކުރިގޮތުން ސުއަރޭޒަށް ރޮވުނު

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 10) - ބާސެލޯނާ އިން އޭނާ ދޫކޮށްލަން ވެގެން ކަންތައްކުރި ގޮތުން ރޮވުނު ކަމަށް ދާދި ފަހުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ގުޅުނު އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 3
ބާސާ މޮޅުވިއިރު، ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯގައި ވިދާލައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އާ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަންގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ބާސެލޯނާ 4-0 އިން ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން 6-1 އިން ގްރަނާޑާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 13
ސުއަރޭޒަށް ބާސާއިން ހެދި ގޮތުން މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ބާސެލޯނާ އިން ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލިއިރު ކަންތައްތައް ކުރީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 2
ބާސާ އިން ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ސުއަރޭޒް ވިއްކާލައިފި

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ބާސެލޯނާ އިން އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ބާސެލޯނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލައި ސުއަރޭޒް އެތުލެޓިކޯއަށް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބާސެލޯނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓް އުވާލުމަށް ފަހު ސްޕެއިނުގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020
ޔުވެންޓަސްއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ނަހަދަން: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 10) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް، އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއާ ގުޅެން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާގައި ވާހަކަ ފެތުރޭތީ އޭނާ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 6
ވިޑާލާއި ސުއަރޭޒް ވެސް ބާސާ ދޫކޮށްލަނީ

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ބާސެލޯނާ އިން އިވާން ރަކިޓިޗް އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ސެވިއްޔާ އަށް ވިއްކާލާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުއިސް ސުއަރޭޒާއި އާޓޫރޯ ވިޑާލް ވެސް ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 1
ފުރަތަމަ މެޗު މިރޭ: މެސީ އާއި ސުއަރޭޒް ފިޓްވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 13) – ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ފަށާފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގަދަފަދަ ބާސެލޯނާ ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ލުއިސް ސުއަރޭޒް ފިޓްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020
ސުއަރޭޒަށް އަނިޔާވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ފޯވާޑެއް ހޯދަނީ

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 13) - ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާގެ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުމުން އެ ޓީމުން މި މަހުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ފޯވާޑެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 9
ސުއަރޭޒްގެ މޮޅު ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ ދެ ވަނަ އަށް

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 7) - ލުއިސް ސުއަރޭޒް އޯވަހެޑް ކިކަކުން ޖެހި މޮޅު ގޯލާ އެކު 4-0 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 10
ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލުން ބާސާ އިން އިންޓަ ބަލިކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (އޮކްޓޫބަރު 3) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ފުރަތަމަ ހާފުގައި މޮޅަށް ކުޅެ އިންޓަ މިލާނުން ލީޑު ނެގި ނަމަވެސް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ފަހު ހާފުގައި ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) – ބާސެލޯނާގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ފަޔަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން މަހެއްހާ ދުވަސް ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 2
ސުއަރޭޒްގެ ދިފާއުގައި މެސީ ވާހަކަދައްކައިފި

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 3) - ސްޕެނިޝް ކަޕް ފައިނަލު ނުކުޅެ ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކުރީ ގައުމީ ޓީމަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަށް ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ރައްދުދީފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019
ކޮޕާ އެމެރިކާގައި ކުޅެވޭނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (މެއި 13) – މި ހަފުތާގައި ކަކުލުގެ އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށް ކުޅުމާ މިވަގުތު ދުރުގައި ހުރި ނަމަވެސް އަންނަ މަހު އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތަށް ފިޓްވާނެ ކަމަށް އުރުގުއޭ އާއި ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019 5
ދަނޑުމަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ: ސުއަރޭޒް

ބާސެލޯނާ (އޭޕްރީލް 30) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މާދަމާ ރޭ އޭނާގެ ކުރީގެ ޓީމު ލިވަޕޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު ދަނޑު މަތީގައި އެކުވެރިކަމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 1
ގާނާ އިން ސުއަރޭޒަށް މާފެއް ނެތް

ދެކުނު އެފްރިކާގައި 2010 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ގާނާ އަށް ފުރުސަތު ނުލިބުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ރޯލެއް ކުޅުނީ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ. އޭގެ ފަހުން ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވީ ނަމަވެސް ގާނާގެ ގިނަ މީހުން ސުއަރޭޒަށް އަދިވެސް މާފެއް ނުކުރެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017
ފޯމުން ކަޓާފައިވާތީ ސުއަރޭޒް ކަންބޮޑުވެފައި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 9) – ފޯމް ދަށްވުމުން އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކުޅުން ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 1
ސުއަރޭޒް މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 18) – ބާސެލޯނާގެ އިތުބާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒުގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ މަހެއްހާ ދުވަހަށް ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހި އެ ޓީމަށް އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.