05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 1
މޮޑްރިޗް މި ފަހަރު ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރާނެ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 5) – ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ކޮންޓްރެކްޓް ހުށަހަޅަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން ތައްޔާރުވެއްޖެ ކަމަށާއި މި ފަހަރު ސޮއިކުރާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު އެ ކްލަބަށް އެބައޮތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 2
އާ ކޮންޓްރެކްޓަށް މޮޑްރިޗް ނޫނެކޭ ބުނެފި

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 31) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހުށަހެޅި އާ ކޮންޓްރެކްޓަށް ލޫކާ މޮޑްރިޗް ނޫނެކޭ ބުނެފި ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ އިންޓަ މިލާނުގެ އޮފާއަކަށް މަޑުކޮށްގެން ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީ އަށް މޮޑްރިޗް ފާޑުކިޔައިފި

ޒަގްރެބް، ކްރޮއޭޝިއާ (ޑިސެމްބަރު 18) - މި ފަހަރުގެ އެވޯޑް ހަފްލާތަކަށް ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހާޒިރުނުވާތީ، މި އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ލޫކަ މޮޑްރިޗް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
މިއީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ލިބުނު ކާމިޔާބެއް: މޮޑްރިޗް

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 5) – އޭނާ އަށް ލިބުނު ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހާއްސަކުރާނީ، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލިއޮނަލް މެސީގެ "ނުފޫޒު"ގެ ސަބަބުން މި އެވޯޑް ނުލިބުނު ކުޅުންތެރިންނަށް ކަމަށް މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ ހާސިލްކުރި ކްރޮއޭޝިއާގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 4
މޮޑްރިޗް ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހާސިލްކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 4) - ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑާ އެކު އަހަރުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ދޭ ޝަރަފްވެރި ހުރިހާ އެވޯޑެއް އެއް އަހަރު ތެރޭ ލިބުމުން ހާސިލްވީ ދުވަހަކު ވެސް އުއްމީދުނުކުރާ ވަރުގެ ކާމިޔާބެއް ކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
އެމްބާޕޭ އަށް މޮޑްރިޗް ތައުރީފު އޮއްސާލައިފި

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 27) - ފްރާންސްގެ ތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އަކީ މިހާތަނަށް އެ އުމުރުގައި އެންމެ ފެނުނު އެންމެ ތަފާތު ކުޅުންތެރިއާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ތަރި ލޫކަ މޮޑްރިޗް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ކްރޮއޭޝިއާގެ މަގާމު ދަމަހައްޓަން ބޭނުން: މޮޑްރިޗް

ޒަގްރެބް، ކްރޮއޭޝިއާ (ނޮވެމްބަރު 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ގިނަ ބަޔެއްގެ އިހުތިރާމް ކްރޮއޭޝިއާ އަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެ ޓީމު އޮތް މަގާމު ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހޭ ކަމަށް ކްރޮއޭޝިއާގެ ތަރި ލޫކަ މޮޑްރިޗް ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 2
ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ހައްގީ މޮޑްރިޗަށް: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 13) – މި އަހަރުގެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރޮއޭޝިއާ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް ހައްގު ކަމަށް ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ފޯވާޑް އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2018 6
ފީފާ އެވޯޑް ވެސް މޮޑްރިޗަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) – ލިއޮނަލް މެސީ އާއި ކްރިސްޓިއާނޯ ޑޮމިނޭޓްކުރަމުން އައި ފީފާގެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރޮއޭޝިއާ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗް މި އަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018
މޮޑްރިޗް މައްސަލައިގައި އިންޓަ ކުށްވެރިއެއް ނުވި

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 5) – ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ހޯދުމަށް އިންޓަ މިލާނުން ގަވާއިދާ ހިލާފާށް މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް މެޑްރިޑުން ފީފާ އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އިންޓައާ މެދު ފިޔަވަޅު ނާޅަން ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 5
ފީފާ އެވޯޑަށް ވާދަކުރަނީ ރޮނާލްޑޯ، ސަލާ އަދި މޮޑްރިޗް

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ފީފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް، ޔުއެފާގެ އެވޯޑަށް ވެސް ވާދަކުރި ތިން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗާއި ޔުވެންޓަސްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އަދި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހް ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
ޔޫރަޕުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް މޮޑްރިޗަށް

މޮނާކޯ (އޮގަސްޓް 30) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ ޔޫރަޕުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމާއި އެއް ވަނަ މިޑްފީލްޑަރުގެ މަގާމް ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހާސިލްކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި ލޫކާ މޮޑްރިޗް ހޯދައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 3
ޔުއެފާ އެވޯޑަށް މޮޑްރިޗް، ސަލާ އަދި ރޮނާލްޑޯ ވާދަކުރަނީ

ނިޔޯން (އޮގަސްޓް 21) – ޔުއެފާ އިން ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ލޫކާ މޮޑްރިޗް އަދި ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ނޮމިނޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 2
ފީފާގައި މޮޑްރިޗް އިންޓަ ދިފާއުކޮށްފި

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 20) - އޭނާ އަށް އިންޓަ މިލާނުން ނުފޫޒު ނުފޯރުވާ ކަމަށް ބުނެ އެ ޓީމުގެ ދިފާއުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކްރޮއޭޝިއާ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗް ފީފާ އަށް މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018
މޮޑްރިޗް މައްސަލައިގައި އިންޓަ އަށް އިންޒާރުދީފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 17) - ކްރޮއޭޝިއާގެ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކަ މޮޑްރިޗަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން އޭނާ އިންޓަ މިލާނަށް ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެ މައްސަލަ ފީފާ އަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ބުނެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން އިންޓަ އަށް އިންޒާރުދީފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
މޮޑްރިޗްގެ ހިޔާލު އިންޓަ އިން ދޫކޮށްލަނީ؟

ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ލޫކާ މޮޑްރިޗް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޓަ މިލާނުން ހަތިޔާރު ބަހައްޓަން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ލޫސިއާނޯ ސްޕެލެއްޓީ ދީފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
މޮޑްރިޑް މެޑްރިޑުގެ ތަމްރީންތަކާ ގުޅިއްޖެ

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 9) – އިންޓަ މިލާނަށް ބަދަލުވުމާ ގާތުގައި ހުރި ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކްރޮއޭޝިއާ މިޑްފީލްޑަރު ލޫކާ މޮޑްރިޗް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗުއްޓީއަށް ފަހު އިއްޔެ...

August 09, 2018 1
އެރިކްސަން އަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ: ޓޮޓެންހަމް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 9) - މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުޅޭ ޑެންމާކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އެ ޓީމު ދޫކޮށްލުމަށް އެހެން އެއްވެސް...

16 ޖުލައި

July 16, 2018 18
ރޮމުންދިޔަ މޮޑްރިޗް މަސަލަސް ކުރުވީ ކްރޮއޭޝިއާގެ ރައީސް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 16) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ފްރާންސް އަތުން 4-2 އިން ކްރޮއޭޝިއާ ރޭ ބަލިވުމާ އެކު އެންމެ ބޮޑަށް ހިތާމަކުރި އެކަކީ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 5
ރަންބޯޅަ މޮޑްރިޗަށް، ރަންބޫޓް ކޭން އަށް

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ފައިނަލުން ފްރާންސް އަތުން 4-2 އިން ބަލިވި ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކާ މޮޑްރިޗަށް އަދި އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް އިންގްލެންޑުގެ ހެރީ ކޭން އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018
މޮޑްރިޗަށް ސުކާ ތައުރީފް އޮއްސާލައިފި

ސޯޗީ (ޖުލައި 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މި ފަހަރު ބާއްވާ ގައުމު ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅޭ މެޗަކީ މިދިޔަ 20 އަހަރަށް ބަލާއިރު އެ ޓީމު ކުޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މެޗެވެ. މި ފަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކްރޮއޭޝިއާގެ ކެޕްޓަން ލޫކަ މޮޑްރިޗް އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ކްރޮއޭޝިއާގެ ލެޖެންޑް އަދި މިހާރު އެ ގައުމުގެ...