23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2017 27
އަދީބު ހުންނަވަނީ ހޮހޮޅައެއްގައެއް ނޫން: ކަރެކްޝަންސް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބަންދުކޮށްފައި ވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ "ކޮންކްރީޓް ހޮހޮޅައެއް" ގައި ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ވިދާޅުވި ވާހަކަ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 29
ޖަލުގައި ޖަރީމާތައް ހުއްޓާލުމަށް މަހްލޫފް ގޮވާލައްވައިފި

ޖަލުތަކުގައި ގާނޫނާއި ގަވައިދުތަކާ ހިލާފަށް ހިންގާ ޖަރީމާތަކާއި ގައިދީންގެ ސިއްހީ ކަންކަމަށް އިހުމާލު ވުމާއި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ގޮތަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަންކަން...

February 11, 2017 66
އަދީބު އޮންނެވީ ކޮންކްރީޓް ހޮހޮޅައެއްގައި: މަހްލޫފް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ލާފައި ވަނީ މާފުށީ ޖަލުގެ "ކޮންކްރީޓް ހޮހޮޅައެއް"ގެ ތެރެއަށް، އިރަށް ދޮންވާ ގޮތަށް ކަމަށް، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 30
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ އިތުރު ތަނެއް ހަދަނީ

ކ. މާފުށީގެ އިތުރުން، އެހެން ތަނެއްގައި ވެސް މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާނެ ތަނެއް ހަދަން ވިސްނާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 13
"ގިނަ ކުށްވެރިންނަށް ލުއި ލިބޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން"

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންނަށް ލުޔެއް ދިނުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ، 300 ނުވަތަ 200 ކުށްވެރިންނަށް އެ ލުއި ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 14
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ޖަލަށް ލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޝަރީއަތެއް ނިމެންދެން މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ހުރި މީހަކު އައިޖީއެމްޗްގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިިކޮށް ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 8
އެދެވޭ ފަރުވާ ނުލިބި މަހުލޫފް ޖަލުގައި ތިން މަސް!

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހުލޫފަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުލިބޭތީ އާއިލާ އިން މިރޭ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 17
މަހުލޫފް މިނިވަން ކުރަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅަނީ

ދެ މައްސަލައެއްގައި 10 މަހަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހުލޫފް މިނިވަންކޮށްދޭން، މަޝްވަރާތަކުގައި ސަރުކާރުގައި އެދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިއްތިހާދުން ދީފައިވާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 4
މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދީފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އެލާޖިކްވެގެން، މާލެ ގެނެސް މިއަދު ފަރުވާ ދީފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 10
މަހްލޫފް އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މާފުށީ ޖަލުގައި އެކަހެރިކޮށްފައި ބަހައްޓާތީ އާއި ޖަލުން ލިބޭ ބައެއް ހިދުމަތްތަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް މަހްލޫފްގެ އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016 9
ނަޖީބުގެ ގާތިލް މުއްރަތު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅެފި

ގާނޫނީ ވަކީލު އަހުމަދު ނަޖީބުގެ ގާތިލް އަހުމަދު މުއްރަތު މާފުށީ ޖަލުގައި މިރޭ އަމިއްލައަށް ދަންޖެހިގެން މަރުވާން މަސައްކަތްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 18
ޖަލު މުވައްޒަފުން އޮރިޔާން ކުރާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮރިޔާންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އަނެއްކާ ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 24
ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު ދޫކޮށްލައިފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށް ސާބިތުވެ 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާފައި ހުރި ފިރިހެނަކު ޝަރުތުތަކަކާ އެކު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
ޖަލުގެ ފާރު ވެއްޓުން: ފެންވަރު ދަށް، އިހުމާލު؟!

މާފުށީ ޖަލުގެ ވަށާ ފާރުން ބައެއް ވެއްޓުނީ އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ތަކެއްޗާއި ގާބިލް މީހުން ބޭނުން ނުކުރާތީ ކަމަށް ބުނެ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 5
އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަވަހާރަކޮށްލަން ރިޔާސީ ލޯންޗްކޮޅުގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލި މައްސަލަ އާއި ފިސްތޯލައެއް ގެންގުޅުނު ކަމުގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް އައިސްފައިވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.