23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 18
މައުމޫން، މާފުށީ ޖަލުން ދޫނިދު އަށް ބަދަލުކޮށްފި

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، ދޫނިދު އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

August 23, 2018 8
މައުމޫން ގެއަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަންބޮޑުވޭ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫންގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާތީ އެމަނިކުފާނު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރަން ތަކުރާރުކޮށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާ ދެއްވާފައިވާއިރު ވެސް އެގޮތަށް...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 6
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅާ މެދު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމުގެ ހާލުކޮޅާމެދު މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި ސިޔާސީ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 62
މައުމޫންގެ ހާލުކޮޅު ގޯސްވެ، ޖަލަށް ޑޮކްޓަރެއް ގެންދަނީ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު އަނެއްކާ ވެސް ގޯސްވެ، އެމަނިކުފާނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެއިން މާފުށީ ޖަލަށް ޑޮކްޓަރުން ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 9
"މުޅި އާއިލާ ޖަލަށް ލިއަސް ފާރިސް ދުލެއް ނުދެއްވާނެ"

މުޅި އާއިލާ ޖަލަށް ލިޔަސް ދޫ ދެއްވުމެއް ނެތި، އިސްލާހީ މަސައްކަތުގައި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު، އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ އެގްޒެކްޓިވް ކޯޑިނޭޓަރު ތަޒްމީލް އަބްދުއް ސަމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 5
މޭޑޭގެ ގައިދީއަކު ހާލުދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދެނީ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މޭޑޭ ފާހަގަކުރަން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ހާލު ދެރަވެގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 28
ކަރެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުން ވޯޓުލާނީ ޖަލުތަކުގެ ފޮށިތަކަށް

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ޖަލުތަކުގައި ހުންނަ ފޮށިތަކަށް ވޯޓުލާން އަންގައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 15
ފާރިސް ޖަލުގައި، އެކަމަކު އޭނާގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި ގެންގުޅޭތާ މިއަދު އަހަރެއް ވީ އިރު، އޭނާގެ އިސްލާހީ މަސައްކަތް ހަމަ ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް، އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 2
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު

މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރަން އުޅުނު 31 އަހަރުގެ އަންހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 7
ހަމްޒަތު މަރުވި މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ތަހުގީގުކުރަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ މަރުވި ހަމްޒަތު އަހުމަދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް)...

July 10, 2018 17
ޖަލުތަކުގެ މަރު: އިހުމާލުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

ޖަލުގައި، އެކަށީގެންވާ "ފަރުވާ ނުދީ މަރާލީ" އެވެ؛ މިއީ، އާދައިގެ ތުހުމަތެއް ނޫނެވެ. ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ ގައިދީންނަށް ކުރިމަތިވާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރާ މި ތުހުމަތު،...

09 ޖުލައި

July 09, 2018 60
ފަރުވާ ނުދީ ކަރެކްޝަންސް އިން ހަމްޒަތު މަރާލީ: ބައްޕަ

ޖަލުގައި ހުރި ހަމްޒަތު އަހުމަދު މަރުވީ ސްޓްރޯކެއް ޖެހުމުން އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަންސް އިން ނުދިނުމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެއީ "ދަރިފުޅު މަރާލުން" ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 26
ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއެއްގެ ހާލު ގޯސްވެގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު މާލެ ގެނެސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މިރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
ނާޒިމާއި ރިޔާޒް، ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކައިފި

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމާއި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން މިއަދު މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2018 41
"ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުތީ ސިޔާދަށް އަނިޔާ ދޭތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ކައުންސިލަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި، އެޕާޓީގެ ވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހަގު އަނބިކަނބަލުން އާއިޝަތު ނަހުލާ (އައިޝާ) ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ނުކުންނެވި ސަބަބު މިއަދު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 5
އަދީބަށް ހާއްސަ ހިމާޔަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް: ކަރެކްޝަންސް

ތަފާތު ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ޚާއްސަ ހިމާޔަތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 5
މައުމޫން މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 6
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދައިދޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފައިސާ ދިނުމުން މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނާތަކެތި ވައްދައިދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަރެކްޝަންސްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 33
މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް، މައުމޫނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާ ރައީސްގެ މަންދޫބު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
މުހުތާޒް ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ފިޒިއޮތެރަޕީއެއް ނުދޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިންގެ މައިބަދައިގެ މައްސަލަޔަކާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީ އަލުން ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، ޑޮކްޓަރު ދެއްވި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ނުދޭ...

21 މެއި

May 21, 2018 6
ފާރިސް ޖަލުގައި 10 މަސް، އަޒުމް ގުޑުވައެއްނުލެވޭނެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަތާ 10 މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވި އިރު، އޭނާގެ އަޒުމަށް ކުޑަވެސް ގުޑުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށް، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 9
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރާކަށް ނުފޮނުވާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނުފޮނުވާ ކަމަށާއި އެ ތަހުގީގު ވެސް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.