02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 10
އަދީބު މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ތަފާތު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންތައް މިނިވަން ކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ރޭ އަމުރުކުރުމާއެކު، އެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ކުއްލި ގޮތަކަށް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2018 5
ގާޒީ ނިހާނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އަނބުރާ ޖަލަށް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް އަހުމަދު ނިހާނަށް ރޭ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވި ސިއްހީ މައްސަލައަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު މާފުށީ ޖަލަށް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 12
ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ގުޅުން ޖަލު ގައިދީންނަށް މަނާކޮށްފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންނަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ނެޓްވޯކްތަކަށް ގުޅުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މަނާކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 21
20 ގައިދީއަކަށް ރައީސް އަދަބު ލުއިކޮށް ދެއްވައިފި

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އައި 20 ގައިދީއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދަބު ލުއިކޮށް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 23
ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ސީރިއަސްކޮށް ބަލަން:އެޗްއާރުސީއެމް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް ސީރިއަސް ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 11
އަބްދުﷲގެ މަރުގައި ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 21
އަބްދުﷲގެ މަރަކީ ވަރަށް ބޮޑު އިހުމާލެއް: ހިސާން

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ ޒިންމާ ކަމާ ގުޅުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނީ ވަކީލު ހިސާން ހުސައިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 11
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބެއް ނެތް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި މައްސަލާގައި ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 34
މޭޑޭގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޖަލަށްލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، 2015 ގެ މެއި އެއް ވަނަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލާގައި ޖަލަށްލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 22
ފާރިސް އަށް އަނިޔާ ދޭއިރު ޒިންމާއެއްނުއުފުލާ: މައުމޫން

ދަރިކަލުން، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ނުހައްގުން ބަންދުކޮށް އަނިޔާދެމުންދާއިރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ޒިންމާނުއުފުލާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 23
ގައިދީންނާ މެދު ޖަލުގައި ހިންގަނީ ޖަރީމާތަކެއް: ފަޔާޒް

ދޭން ޖެހޭ އިނާޔަތްތަކުން ގައިދީން މަހްރޫމްކޮށް، ޖަލުގެ ވެރިން ޖަރީމާތައް ހިންގަނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުރި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ދިވެހި ދައުލަތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާތަކާ ވެސް ހިލާފަށް ކަމަށް، ސިފައިންގެ މާލޭ އޭރިއާގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ކެޕްޓަން އަހުމަދު ފަޔާޒު (ޕާޕާ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 12
ފާރިސް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން: ޕާޓީތައް

ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅެނީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި އެންމެ ސިކުންތަކަށް ވެސް އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަކީ އަނިޔާވެރިވުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2017 14
މާފުށީ ޖަލުގައި އަނެއްކާވެސް ގައިދީއަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ ގައިދީއަކު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 25
ފާރިސް ޖަލުގައި އެއް މަސް، މައުމޫން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޖަލުގައި މަސް ދުވަސް ވަންދެން އޮންނަވަން ޖެހުމުން އޭނާގެ ބައްޕާފުޅު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި، ކަމާގުޅޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ގިނަ ސުވާލުތަކެއް މިރޭ ކުރިމަތިކުރައްވައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 21
މާފުށިން ހައްޔަރު ކުރި ކުއްޖާ ދޫކޮށްލީ ހެކި ނެތިގެން

މާފުށީގައި ފުލުހެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހެރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ކުޑަކުއްޖާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިތުރު ނުކޮށް ރޭ ދޫކޮށްލީ މައްސަލައާ އެ ކުއްޖާއާ ގުޅުން ހުރި ކަމުގެ ހެކި ފުލުހުން ހުށަހަޅާފައި ނެތުމުންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

August 06, 2017 35
"ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ކަންކަން ހިންގާ"

ސިޔާސީ މަގުސަދު ހާސިލް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ވަކިވަކި ފުލުހުންނަށް އަމާޒުކޮށް ނުރައްކާތެރި ނޭއްގާނީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު އަރީފް މިރޭ...

August 06, 2017 7
ރައްޒާނަށް ހަމަލަދިން މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި އަޒުހަރު އިބްރާހިމް، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 9
ވަޅި ހެރި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުސް ކޮންސްޓަބަލް އަލީ ރައްޒާނަށް ރޭ މެންދަމު ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017 1
ޖަލުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިނގައި އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގައި ހުންނަ ޖަލުގައި ތިބި ގައިދީންނާއި އެތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އޮފިސަރުންނާ ދެމެދު ރޭ ހިނގި ކުރިމަތިލުމެއްގައި އޮފިސަރަކަށް އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދީފި ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 10
ފާރިސް އަނެއްކާވެސް މާފުށީ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަނެއްކާވެސް މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 12
ފާރިސް ދޫނިދުއަށް ގެންގޮސްފި

ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ތަހުގީގަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިިއްގަރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫން ދޫނިދު އަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 22
އަދީބު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ވާހަކަ ފުލުހުން ދޮގުކޮށްފި

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަވަހާރަކޮށްލަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއް އޮތް ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ފުލުހުން...

July 05, 2017 18
އިމްރާންގެ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން

އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ އަށް ޖަލުން ދެމުން އަންނަ އިނާޔަތްތައް ކަނޑައިލީ އެއްބަސްވުމާ ހިލާފްވެ، މީޑިއާ އަށް އިންޓަވިއު ދެއްވުމުން ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން...