20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2018 8
ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަކީ އާއިލާތަކަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް

ރިސޯޓުތަކުގައި ހުރި މުދާތަކާއި ތަކެތި ގެންގޮސް، ރިސޯޓުތައް ހުއްޓުވުމަކީ ދިވެހި އެތައް އާއިލާއަކަށް ދެވޭ އަނިޔާއެއް ކަމަށް އދ. މާމިގިލީ ކައުންސިލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 11
މާމިގިލީގައި ހަދާ ބަނދަރުގެ ވަށާފާރު ވައްޓާލައިފި

އދ. މާމިގިލީގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައި އެމްޕީއެލުން ތަރައްގީ ކުރާ ސަރަހައްދުގެ ވަށާ ފާރުން ބޮޑު ބައެއް ވައްޓާލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 20
މާމިގިލީ ބަނދަރު ހަދަނީ މަޝްވަރާއެއް ނެތި: ކައުންސިލް

އދ. މާމިގިލީގައި ސަރުކާރުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނެތި ކަމަށް ބުނެ، އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 29
މާމިގިލީ ބަނދަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ކުރުމަށް ނޭދޭ

އދ. މާމިގިލީގެ ބަނދަރުގެ ބައެއް ބައިނަލްއަގްވާމީ ބަނދަރަކަށް ހެދުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ރަށުގެ ކައުންސިލްގައި ރަސްމީކޮށް އެދިފައި ނެތް ކަމަށް އެ ކައުންސިލުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 15
ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމުން މާމިގިލީގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިރޭ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން، ގާސިމް ނިސްބަތްވާ މާމިގިލީގައި އެކަމާ ދެކޮޅަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަަޔަކު މުޒާހަރާ ކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.