24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 11
މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެއާޕޯޓުގެ ކޮންސަލްޓަންޓު

މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތު ފަޅުތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނުނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންޓު ހެޑް ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 2
ބޯޑަރުު ހުޅުވިފަހުން އެންމެ ގިނަ މޫވްމަންޓް ހޯމަ ދުވަހު

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވިފަހުން އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ފްލައިޓް މޫވްމަންޓް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވަނީ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 1
ވީއައިއޭގެ އެއާޓްރެފިކް މިދިޔަ މަހު ދަށްވެއްޖެ

އޮގަސްޓު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގެ އެއާ ޓްރެފިކް މިދިޔަ މަހު ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 5
އާ ޓާމިނަލުން ޖާގަ ހޯދަން ޝައުގުވެރިވީ 38 ފަރާތަކުން

އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގައި ލައުންޖް ހަދަން ޖާގަ ހޯދަން އެމްއޭސީއެލުން ހުޅުވާލުމުން 38 ފަރާތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 5
އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލްގެ ލައުންޖް ކުއްޔަށް ދެނީ

އެމްއޭސީއެލްގެ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ "އެކްޒެކެޓިވް ލައުންޖް"ގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތައް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 5
ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވަނީ!

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ އެއާ ޓްރެފިކާއި ޕެސެންޖާ ޓްރެފިކް ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ވީއައިއޭއަށް ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމުގެ މަތީ ސެޓްފިކެޓެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅުވެ، އިތުބާރު ހިފޭތީ އެއާޕޯޓް ކައުންސިލް އިންޓަނޭޝަނަލް (އޭސީއައި)ގެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 6
އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށައިފި

އެއާ އިންޑިއާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 3
ބޯޑަރު ހުޅުވިތާ މަހެއް، 399 ފްލައިޓު މޫވްމެންޓު

ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވިތާ މަހެއް ވީއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ޖެއްސި އިންޓަނޭޝަނަލް ފްލައިޓުތަކުގެ 399 މޫވަމަންޓު (އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓުތައް) ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 16
ވީއައިއޭގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މަރުވެއްޖެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާ މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 34
ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުން އާންމުކޮށް މުދާ ނުވިއްކޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގައި ހިންގާ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ތެރެއަށް ނުވަދެ، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އެމްއޭސީއެލް އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން އަންގައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 37
ސްޓުއާޓް، އެމްއޭސީއެލް ހިންގުމާ ހަވާލުވެއްޖެ

އެމްއޭސީއެލްގެ އާ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ގޯޑަން އެންޑްރޫ ސްޓުއާޓް، އިއްޔެ ރަސްމީކޮށް މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 19
މޫސާ ސޯލިހު އެމްއޭސީއެލުން ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ހިންގާ އެމްއޭސީއެލްގެ އެކްޓިން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މޫސާ ސޯލިހު އެ ކުންފުނީގެ ވަޒީފާ އިން މިއަދު ރިޓަޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 9
އޭއައިއޭން އެމްއޭސީއެލްގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލަން އެދެނީ

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ކޮމްޕެނީ (އޭއައިއޭ) ގައި އޮތް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޑެޓް (އެމްއޭސީއެލް) ގެ 10 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ދޫކޮށްލުން އަވަސް ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެސްއޯއީ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2020 3
ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުބަހާ ކިޔަން ބޮލީގެ ފައްވާރެއް!

ގައުމީ ކަންކަމުގައި އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުން އަބަދުވެސް ތަފާތު މަންޒަރުތައް ކުރަހާލަ އެވެ. މިނިވަން ދުވަހުގެ ފުޅަނދު ބުރު ނަމަ، ކުދިވެރިން ހައިރާންކޮށްލަ އެވެ. މިފަހަރު މުވައްޒަފުންގެ އެ ހުނަރު ދައްކާލީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ތައްޔާރުކުރި ފައްވާރުންނެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 7
ބޯޑަރު ހުޅުވުމާ އެކު އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް

ތިން މަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުމާ އެކު އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 3
ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިންތަކަށް ލުޔެއް ނެތުމުން ކަންބޮޑުވުން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައި ލޮކްޑައުންއަށް ފަހު އެއާލައިންތަކުގެ ދަތުރުތައް މިއަދު ފެށިއިރު، ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޑޮމެސްޓިކް އެއާލައިންތަކަށް އެކަށީގެންވާ ލުއިތަކެއް ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 14
އެމްއޭސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާ ދެ ބޭފުޅެއް

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އާ ދެ ބޭފުޅަކު ސަރުކާރުން އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2020 7
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށްދޭން ހުރަހެއް ނެތް: އޭސީސީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި އެ އެއާޕޯޓް ހިންގާ އެމްއޭސީއެލް އިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ލަފައެއް ނުލިބިގެން...

28 ޖޫން

June 28, 2020 27
އެމްއޭސީއެލްގެ ސީއީއޯއަކަށް ޔޫކޭގެ ރައްޔިތެއް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ސީއީއޯ އަދި މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކު ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 28, 2020 17
ނިއު ނޯމަލްގެ ތައްޔާރީތައް މެމްބަރުން ބައްލަވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންްޓްރޯލްކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި އަލުން ހުޅުވާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)...

June 28, 2020 4
ބޭރުގެ އެއާލައިންތަކަށް އެމްއޭސީއެލުން ޑިސްކައުންޓު ދެނީ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލާއިރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާލައިންތަކަށް އެމްއޭސީއެލުން ޑިސްކައުންޓު ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން...

22 ޖޫން

June 22, 2020 4
ޓާމިނަލް ދޫކުރުމަށް އާ ލަފައެއް ބޭނުމެއް ނެތް:ޔައުގޫބު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެެއާޕޯޓްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް ހޯދަން ޖެހޭ ރައުޔެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާްންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.