13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 8
އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންގެ ކިޔެވުމަށް ސްކީމެއް

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ސްކީމެއް ތައާރަފް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 6
ސްޓާފުންނަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދޭނަން: އާދިލް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް، މަސައްކަތަށް ހިތްޖައްސަން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަންނަ އަހަރު ކުރަން ރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް...

December 06, 2016 11
"ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދެއްކުމުން ހަރަދު ކުޑަ ކުރާނަން"

ޖީއެމްއާރަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުން ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ ހަރަދު ކުޑަކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާނެ...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 67
ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ބޮންޑެއް ގަތިން: އެމްއެމްއޭ

ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދައްކަން މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ދޫކުރި 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް، ދައުލަތުގެ ރިޒާވުން ހަރަދުކޮށްގެން ގަނެފައިވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 33
އެއާޕޯޓު އަނބުރާ ހޯދަން ހިތްވަރު ދެއްވީ ރައީސް ޔާމީން

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ހިތްވަރު ދެއްވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 54
މޫސަގެ ކޮލަމް: ޖީއެމްއާރުގެ ވާހަކަ ނިމިއްޖެ!

އެންމެ ފުރަތަމަ ބުނެލަން އޮތީ ޖީއެމްއާރުގެ މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށާއި އެމްޑީޕީގެ އިސް ވެރިންނަށް ދެއްކެވޭނެ ގައުމަށް ފައިދާ ހުރި ވާހަކައެއް ނެތް ކަމެވެ. ދެ...

November 16, 2016 29
ޖީއެމްއާރަށް ދެއްކި ފައިސާ 3 އަހަރުން ހޯދޭނެ: އާދިލް

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކުންފުނި ކަމަށާއި އެއާޕޯޓް ހިންގަން ޖީއެމްއާރާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ދެއްކި 271...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 154
ޖީއެމްއާރަށް 271 މިލިއަން ޑޮލަރު އެއްކޮށް ދައްކައިފި

ރާއްޖޭގެ މައި އެއާޕޯޓް ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކަން ޖެހުނު 271 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.1 ބިލިއަން ރުފިޔާ) ރާއްޖޭން މިއަދު އެއްކޮށް ދައްކައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 1
އެމްއޭސީއެލް، އެސްޓީއޯއިން ހިއްސާގެ ފައިދާ ނުދޭ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުންފުނި، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އަދި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޮގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)ގެ ހިއްސާ ފައިދާ ސަރުކާރަށް ނުދޭތާ ދެ އަހަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2016 58
ނަޝީދުގެ ޚިޔާލު: އެއާޕޯޓެއް ނުހެދޭނެ، ބޮޑުވީ ދަރަނި

ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ކުރި އެންމެ ބޮޑު އެގްރީމަންޓަކީ ޖީއެމްއާރާއި ސަރުކާރާ އެކު ވީ އެގްރީމަންޓެވެ. ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ ކުރީގެ ނައިބް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 4
އާ ޓާމިނަލް ބޭނުން ކުރެވޭނީ 2019 ގައި: އާދިލް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގައި އަލަށް ހަދާ ޓާމިނަލްގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށާއި އެ ތަން ބޭނުން ކުރަން ފެށޭނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 31, 2016 30
އެއާޕޯޓް ނިމޭއިރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: ސައީދު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިމޭއިރު އެއާޕޯޓުގައި އިތުރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

October 31, 2016 38
ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ގޮތްތައް އެބަހުރި: އާދިލް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ހިންގަން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރު (3.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ)...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 4
އެއާޕޯޓްގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށްފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގެ ޑޮމެސްޓިކް ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކޮށް، އިތުރު ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމްކުރުމަށް ފަހު މިއަދު ހުޅުވައިިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 26
ޖީއެމްއާރަށް ދޭ ބަދަލުގައި ލޯނަށް ނެގި ފައިސާ ހިމެނޭ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ހިންގުމަށް އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރު ކުންފުންޏާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވައިލުމުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުން ދޭން އާބިޓްރޭޝަނުން ނިންމި 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތެރޭގައި، ޖީއެމްއާރުން އެކްސިސް ބޭންކުން ނެގި 160 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 18
"ޖީއެމްއާރުގެ ބަދަލުގެ ކަންކަން މިދަނީ ހަމަޖައްސަމުން"

ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ޖީއެމްއާރަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އެމްއޭސީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ މިއަދު...

October 27, 2016 89
ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ޖެހުނީ 250 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ހިންގަން ދިވެހި ސަރުކާރާ އެކު އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމާ ގުޅިގެން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން އާބިޓްރޭޝަނުން...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 6
ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި އުދުހޭ އުޅަނދުތައް އިތުރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ވައިގެ ސަރަހައްދުގައި އުދުހޭ މަތިންދާބޯޓުތައް ވޭތުވެ ދިޔަ ހަތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 35 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް، އެ އުޅަނދުތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ބަލަހައްޓާ،...

October 20, 2016 15
އޭޓީސީ އަށް ގޮންޖެހުމެއް: ދިވެހިން ބޭރު ވަޒީފާތަކަށް

ރާއްޖޭގެ އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލަރުން (އޭޓީސީ) ވަޒީފާ ދޫކޮށް ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ، މޯލްޑިވްސް އެއާ ޓްރެފިކް ކޮންޓްރޯލާސް އެސޯސިއޭޝަން (މަޓްކާ) އިން މިއަދު...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 2
ސީޒަނަށް އެއާލައިންތަކުން ބޮޑެތި ބޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް ބޭރުގެ ބައެއް އެއާލައިންތަކުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑެތި މަތިންދާބޯޓުތަކެއް ރާއްޖެ އަށް އޮޕަރޭޓް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް...

October 09, 2016 10
ހުޅުލޭ ބިމުގެ %30 ނިމިއްޖެ، ދެ ޑްރެޖަރު ގެންނަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ރަންވޭގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގެ ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މަސައްކަތް ހަލުވި...

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 14
އެއާޕޯޓުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑީސަލް އަލުން ފިލްޓާ ކުރަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އިންޖީނުގޭގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ތާނގީތަކުގައި "ފެން އުފެދިގެން" 55،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ އަލުން ފިލްޓާ ކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
އެއާޕޯޓުގެ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ކަރަންޓަށް ދިމާވި މައްސަލަ މިއަދު ހަވީރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން...

September 27, 2016 4
އެއާޕޯޓުން ދެ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ކެނޑިއްޖެ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ނެޓްވޯކަށް ދިމާވި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެތަނުން މިއަދު ދެ ފަހަރަށް ކަރަންޓް ކެނޑި ހިދުމަތްތަކަށް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 14
އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ އަށް އޯޕެކުން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކުރަން އޯޕެކް ފަންޑް ފޯ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް (އޮފިޑް) އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016 3
ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖެއްސި އީކޭ ފްލައިޓް ފުރުން ލަސްވަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގައި ރޭ ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖެއްސި އެމިރޭޓްސްގެ މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުން މިއަދު ހަވީރު 5:30 އަށް...

August 30, 2016 4
އީކޭ ފްލައިޓް އިމަޖެންސީގައި ހުޅުލޭގައި ޖައްސައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ފުރައިގެން ދުބާއީ އަށް ދާން ނައްޓައިލި އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓް ކުއްލި ހާލަތުގައި އަނބުރާ އެއާޕޯޓުގައި މިރޭ ޖައްސައިފި...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 15
އާ ޓާމިނަލަށް ސައުދީން ދޭ ލޯނުގައި މި މަހު ސޮއިކުރަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ)ގެ އާ ޓާމިނަލް އަޅަން ސައުދީ ފަންޑު ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް (އެސްއެފްޑީ) އިން ދޭ 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި މި މަހު ފަހުކޮޅު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
ޖެޓްފިއުލް ވަގަށް ނެގުމުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއޭ)ގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ފާމަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓް ފިއުލް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އެއާޕޯޓްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މީހުންނަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.