24 ޖޫން

June 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ހުމާ ގްރޭޝީ ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020
"ކަލް ނަޔަކް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަނީ

މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ޑައިރެކްޓަރު ސުބާޝް ގާއީ ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކަލް ނަޔަކް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު ހިންދީ ފިލްމު "ވޯ" އަންނަ މަހު ޖަޕާނުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އެ ގައުމުގެ ބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓަރު ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
މަދޫރީގެ ފުރަތަމަ އޮޑިޝަން: ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ ފަސޭހަ

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމަކުން ފުރުސަތެއް ހޯދަން އޮޑިޝަނަކުން ފާސްވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮޕށް ފިލްމީ އެއްވެސް ކަމަކާ ގުޅުން ނެތް މީހުންނަށް މި ތަޖުރިބާ ދުވަހަކު ވެސް ހަނދާން ނައްތައިނުލެވޭނެ ކަމަށްވެ އެވެ. ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ވެސް އިންޓަވިއުއެއްގައި ހިއްސާކޮށްފައި މިއޮތީ އެ ވާހަކަ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
އަލަތު ވެބް ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން އޮތީ ފަށާފައި: މަދޫރީ

ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަނާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހަދާ ވެބް ސީރީޒްގެ ޝޫޓިން އިންޑިއާގައި މާޗް މަހު ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން އޮތީ ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ލޮކްޑައުން އުވައިލުމާ އެކު، ޝޫޓިން އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް އޭގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020
ސަލްމާނާއި ޝާހްރުކާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމަކީ ހުވަފެނެއް

ސަލްމާން ޚާނާއި ޝާހްރުކް ޚާނާ އެކީ ލަވައެއް ކިޔުމުގެ ހުވަފެން ދެކޭ ކަމަށާއި ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އެކަން ހަގީތަކަށްވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް އެ ދެ ތަރިންނާ އެކު ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2020 1
މަދޫރީގެ އަޑުން ލަވައެއް، ވަރަށް ހިތްގައިމު

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓަކީ އެކްޓްކުރުމާއި ނެށުމަށް ދެވަނައެއް ނެތް ފަދަ ބަތަލާއެކެވެ. އޭނާގެ މި ހުނަރުތައް އެތައް ފިލްމަކުން ދައްކާލައި، ބެލުންތެރިންގެ ހިތްތައް ވަނީ ފަތަހަކޮށްފަ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ފަންނާނުންތަކެއް ގެވެށިއަނިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުން ދަނީ ގެވެށިއަނިޔާ އާއި ނަފުސާނީ މައްސަލަތައް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. އެހެންވެ މިއީ ކޮވިޑް-19 ކަހަލަ ގޮތް ނޭނގޭ ބައްޔަކާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔޭގެ ފޯކަސް ހުއްޓިފައިވާ ވަގުތެއްގައި ވެސް ސަމާލުކަންދޭން ޖެހޭ މައްސަލަތަކެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
މަދޫރީގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ދަ ހިރޮއިން"

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި، މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ވެބް ސީރީޒްގައި ކިޔައިދޭނީ ބަތަލާއެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށާއި އޭގެ ނަމަކީ "ދަ ހިރޮއިން" ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020
ހީނާ ނަމޫނާއަކަށް ބެލީ މަދޫރީ އާއި ޖޫހީ

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ހެކްޑް" ގައި ކުޅުނު ކެރެކްޓާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނަމޫނާއަކަށް ބެލީ މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ޖޫހީ ޗާވްލާ ކުޅެފައިވާ ފިލްމުތަކެއް ކަމަށް ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ބުނެފި އެވެ

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
މަދޫރީގެ ވެބް ސީރީޒެއް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ކަރަން ޖޯހަރާއި ނެޓްފްލިކްސް ގުޅިގެން ހަދާ ވެބް ސީރީޒަކަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
ބޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ކައިވެނިތައް

ފިލްމީ ތަރިންނަށް ކާމިޔާބު ކައިވެނީގެ ހަޔާތެއް ބިނާކުރުމަކީ ގޮންޖެހުން ބޮޑު ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކްޓަރުންނަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރާ އެކު ޒާތީ ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ރޫޅުނު ކައިވެނިތައް އެހާރާއި މިހާރު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ފިފްޓީންތު އޮގަސްޓް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ފިރިމީހާ ޑރ. ސްރީރާމް ނޭނާގެ ފިލްމު ކުންފުނި އާންއެންއެމް މޫވިން ޕިކްޗާޒުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނީސް ބަޒްމީ ޑައިރެކްޓްކުރާ "ބޫލް ބުލައްޔާ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސުނިލް ޝެޓީގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު އަހާން ޝެޓީ ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2019
ޑައިރެކްޝަނަށް މަދޫރީ އަދި ތައްޔާރެއް ނޫން

ފިލްމު ކުޅެ އަދި ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މި ވަގުތު ޑައިރެކްޓަރުގެ ގޮނޑީގައި އިށީންނަން ތައްޔާރު ނޫން ކަމަށް، ކުޅަދާނަ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2019
އަހަރެންގެ ރޯލަށް ފައްކާވާނީ އާލިއާ: މަދޫރީ

ދާދި ފަހުން ބަތަލާ އަރޫނާ އިރާނީ ބުނި ގޮތުގައި އޭނާގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދާ ނަމަ، އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން އެންމެ ރަނގަޅު ބަތަލާއަކީ އާލިއާ ބަޓެވެ. މިހާރު މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ވެސް ބުނަނީ އެހެންނެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019 2
"ކަލަންކް" ޕްލޮޕްވުމުގެ ޒިންމާ އަބީޝެކަށް؟

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ފްލޮޕަކަށްވި، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޑައިރެކްޓަރު އަބީޝެކް ވަރްމަން އާއި ކަރަންގެ ގުޅުން ގޯސްވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓަތައް ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

"ކާންޗަނާ" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދޭ ތަމަޅަ ހޮރޯ ކޮމެޑީގެ ހިންދީ ރިމެކްގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 8
"ކަލަންކް" އަކީ ކަރަންގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕް

މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ބޮޑު ބަޖެޓް ފިލްމު "ކަލަންކް" އަކީ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު ފްލޮޕަށް ވެއްޖެ އެވެ.