18 މާޗް

March 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ ބެލުންތެރިންނަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019
"ކަލަންކް" ގެ ޓީޒާ: ވަރަށް ސީރިއަސް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްލައިލި އިރު، މި ފިލްމަކީ ވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް ހާދިސާތަކެއް ފެނިގެން ދާނެ ފިލްމެއް ކަމަށް ފުރަތަމަ ފެނިލުމުން ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ޔަގީންކޮށް ދީފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 1
މަދޫރީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އުފަލެއް: ސަންޖޭ

ލޯބީގެ ގުޅުން ބޭއްވި ބޮލީވުޑްގެ ބައެއް ތަރިންނަކީ އެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އައި ފަހުން، އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫނެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިސާލަކީ ސަލްމާން ހާނާއި އައިޝްވާރިޔާ ރާއީ އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 1
"ކަލަންކް" އާ އެކު ކަރަން ޖަޒުބާތީވެފައި

އަންނަ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު "ކަލަންކް" ރިލީޒްކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު އެ ފިލްމަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ފިލްމެއް ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމު ދޫކޮށްލާ އިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ޖަޒުބާތީވެފައިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރު ބުނެފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2019
"ކަލަންކް" އަންނަ މަހުގެ 17 އަށް އަވަސްކޮށްފި

މި އަހަރު ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ކަލަންކް" ކުރިން ރިލީޒް ކުރަން އޮތް ތާރީހަށް ވުރެ ދެ ދުވަސް ކުރިން ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ކަލަންކް" ގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2019 5
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ހުއްޓުމެއް ނެތި 100 ކްރޯޑް

ރިލީޒްކުރިތާ ތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާގައި ދައްކައިގެން 50 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދި ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ނުވަ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 100 ކްރޯޑް ހަމަކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް" ޕާކިސްތާނުގައި ރިލީޒެއް ނުކުރާނެ

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ކުރިން ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޕާކިސްތާނުގައި ނުދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސުޖޯއީ ގޯޝްގެ ތުރިލާ "ބަދުލާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
ސްރީދޭވީ ކުޅެން އޮތް ރޯލެއް ކުޅުން ފަސޭހައެއް ނޫން: މަދޫރީ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދުބާއީގައި ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ފިލްމެއްގައި ކުޅެން އެއްބަސްވެފައި އޮތް ރޯލެއް ކުޅެން ނިންމުމަކީ ފަސޭހަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށް ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" ގައި ހިމެނޭ ސޮނާކްޝީ ސިންހާގެ ހާއްސަ ލަވަ ދައްކާލައިިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި އަހަރު ރިލީޒްވާން ހުރި އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން "ދޭ ދޭ ޕިޔާރް ދޭ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް"ގެ ޓްރެއިލާ: ހާއްސައީ މަދޫރީ

މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ތަފާތު ރޯލެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައިލަން ޖެހޭ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމު "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަށް ބެލުންތެރިން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ސަބަބަކަށް ވާނީ މި ފިލްމުން އަނިލް ކަޕޫރާއި މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ޖޯޑު ވަރަށް...

January 19, 2019
ތާހިރާގެ ފިލްމަކީ "ޝަރްމާ ޖީ ކީ ބޭޓީ"

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އަންހެނުން އަދި ލިޔުންތެރިޔާ ތާހިޝާ ކެޝަޕް ކުރާނާ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ޖެހިފައި ހުރިކަން އެނގުނީ، އޭނާ ޑައިރެކްޓްކުރާ އަލަތު ފީޗާ...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދަ ކުއީން އޮފް ޖާންސީ" އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރެވޭނެކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
މަދޫރީ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ލޯކް ސަބާ އިންތިހާބުގައި ވާދަކޮށްގެން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް އޭނާގެ ފަރާތުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 5
މަދޫރީ ވެސް ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުންނަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ލޯކް ސަބާގެ އިންތިހާބުގައި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އިންޑިއާގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ތާހިރާގެ އަލަތު ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކަށް މަދޫރީ

ޒުވާން އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އަންހެނުން ތާހިރާ ކެޝަޕްގެ އަލަތު ފީޗާ ޑައިރެކްޝަންގެ ބަތަލާއަކަށް މަދޫރީ ޑިކްސިޓް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018
އަނުޝްކާގެ "ބުލްބުލް" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ކުރިއަށް ގެނެސް ދޭން ހުރި އިންޑިއާގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އިއުލާން ކުރި އިރު މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެކައްޗަކީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަނުޝްކާ ޝަރުމާ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވާ "ބުލްބުލް" އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މަދޫރީ ޑިކްސިޓް އެންމެ ފަހުން ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެނިގެން ދިޔަ ފިލްމަކީ މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ރިލީޒް ކުރީ މަރާޓީ ފިލްމު "ބަކެޓްލިސްޓް" އިންނެވެ. ކުރިން އޮތް ގޮތުން އޭނާގެ ހިންދީ ފިލްމެއް ވެސް މި އަހަރު ސިނަމާ އަށް އަންނާނެ އެވެ. އެއީ "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އިންނެވެ.