05 މާޗް

March 05, 2020 3
މަހާތިރުގެ ދަރިކަނބަލުންނާ ފުލުހުން ސުވާލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 5) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު އަލުން ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް ކުރެެއްވި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވުން ކުރި މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން މަހާތިރުގެ ދަރިކަނބަލުންނާއި އިތުރު 18 އެކްޓިވިސްޓަކު އިއްޔެ ފުލުހަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020 12
ބޮޑުވަޒީރު ހުވާކުރައްވައިފި، މަހާތިރު ދެކޮޅު ހެދުމުގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މާޗް 1) - މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރީގެ ދާޚިލީ ވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން މިއަދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 4
މަހާތިރުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަން މުހްޔިއްދީން ޔާސީން އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 29) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ ތާއީދާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ޒަމާންވީ...

February 29, 2020 5
އަންވަރުގެ ތާއީދާ އެކު މަހާތިރު އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 29) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލިއަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ ތާއީދާ އެކު، އަލުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 1
އާ ބޮޑުވަޒީރު ހޮވަން މެލޭޝިއާ ޕާލަމެންޓް ބައްދަލުކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 28) - މަހާތިރު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހުސްވެފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
އާ ކޯލިޝަނަކުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު މަހާތިރު ބޭނުންވޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - އާ ކޯލިޝަނަކުން އަނެއްކާ ވެސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އިއްޔެ ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 17
މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތިރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 2
ޒާކިރު ނައިކުގެ މައްސަލަ މަހާތިރުގެ ސަމާލު ކަމަށް

ލަޑިވޮސްޓޮކް، ރަޝިޔާ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރު މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅުއްވި ޒާކިރު ނައިކް އަނބުރާ އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވުމުގެ މައްސަލަ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ސަމާލު ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ގެންނަވައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019 6
ރައީސްގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު މައުމޫން، މަހާތިރު އަރިހަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތިރު މުހައްމަދާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ފަރާތްޕުޅުން ބައެއް ކަންކަން ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 1
މަހާތީރުގެ ދައުވަތަކަށް މައުމޫން މެލޭޝިއާ އަށް

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ޑރ. މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ދައުވަތަކަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019 5
އަހަރުގެ މުސްލިމް ޝަޚްސިއްޔަތަކަށް މަހާތިރު

އައްމާން (ޖެނުއަރީ 1) - އަހަރުގެ މުސްލިމް ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ހޮވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 15
ފާރިސް، މަހާތިރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން، މެލޭޝިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތިރު މުހައްމަދާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 5
މުސްލިމުންނާމެދު ސޫކީ ކަންތައް ކުރިގޮތް ބަލައިނުގަނެވޭނެ

ސިންގަޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 13) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު އެ ގައުމުގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ ކަންތައް ކުރެއްވި ގޮތް ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ ދިފާއުގައި ސޫކީ އަށް ދެއްކޭނެ ވާހަކައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2018 4
15 އަހަރަށް ފަހު މަހާތިރު އދ. އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އދ. އަށް ވަޑައިގެން މި ފަހަރު ކުރައްވާ ތަގްރީރަކީ 15 އަހަރަށް ފަހު ބައިނަލްއަގުވާމީ ސްޓޭޖަށް ވަޑައިގެން ދެއްވާ ފުރަތަމަ ތަގްރީރެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 12
ޗައިނާ އިން އެހީވާ ދެ މަޝްރޫ ހުއްޓާލަން މަހާތިރު ނިންމަވައިފި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 22) - ގައުމު ބަނގުރޫޓުވެ ދަރަނި ނުދެއްކިދާނެހެން ހީވާތީ މެލޭޝިއާގައި ޗައިނާގެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ މެގަ ދެ ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓާލަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 6
މެގަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އަމާޒުކޮށް މަހާތިރު ޗައިނާ އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 16) - ޗައިނާގެ އެހީގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ މެގަ-ޕްރޮޖެކްޓްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މާދަމާ ޗައިނާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018 1
މަހާތިރަށް ބިރު ދެއްކި އައިއެސްގެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާން ސުލްތާން މުހައްމަދު އަވަހާރަކޮށްލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުގެ މެސެޖް ދިން އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މެންބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2018
ނަޖީބާ މެދު އަމަލު ކުރާނީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތެއްގެ މަތިން އަމަލު ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 3
ޒާކިރު ނައިކް ޑިޕޯޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް މަހާތިރު ވިދާޅުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 6)- އިންޑިއާ އިން ހޯދަން ބޭނުންވެފައިވާ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޒާކިރު ނައިކް ޑިޕޯޓްކޮށް ނުލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2018
ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިޔާ އިން ރަށެއް ހަދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 31) - ސިންގަޕޫރު ކައިރީ މެލޭޝިއާ އިން ރަށެއް ހަދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018
އާ ހެއްކެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ އެމްއެޗް370 ހޯދަން ފަށާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 30) - ގެއްލިފައިވާ އެމްއެޗް370 އާ ގުޅޭ ގޮތުން އާ ހެއްކެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ބޯޓު ހޯދަން އަލުން ފެށުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.