29 މެއި

May 29, 2018 7
މެލޭޝިއާ-ސިންގަޕޫރުގެ ހައި ސްޕީޑް ރޭލް ލިންކް ކެންސަލް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 29) - މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު އަޅާ ހައި-ސްޕީޑް ރެއިލް މަޝްރޫއު ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
މަހާތިރަށް މައާފްކޮށްފިން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރިން ހަތުރުވެރިކަން އޮތް ނަމަވެސް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް މައާފްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިއްޔެ ޖަލުން މިނިވަންކުރި އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ވެރިކަމުގައި ހުންނާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 15) - ވެރިކަމުގައި އަހަރެއް ނުވަތަ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަހު ހުންނަވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އިންތިޚާބު ކުރި މަހާތިރު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 3
ފޭކް ނިއުސްގެ ގާނޫނު އުވާލަން މަހާތިރު މިހާރު ބޭނުމެއް ނުވޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 14) - މެލޭޝިއާގައި ފަހަކަށް އައިސް އެންމެ ބޮޑު ފާޑުކިޔުމެއް އަމާޒުވި އެކައްޗަކީ ފޭކް ނިއުސްގެ ގާނޫނެވެ. އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މަހާތިރު މުހައްމަދު ހުންނެވި އިރު އެމަނިކުފާން ވެސް ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެ ނަމަ އެ ގާނޫނު އުވާލައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 6
1އެމްޑީބީ ބޭންކުން ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދާނަން: މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 10) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީ އިން ވަގަށް ނެގި ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގެ އާ ބޮޑު...

May 10, 2018 30
މަހާތިރުގެ ކާމިޔާބީއަކީ ގައުމު ބިނާކުރުން: ރައީސް

މެލޭޝިޔާގެ އާއްމު އިންތިހާބު، އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދުގެ ކޯލިޝަނަށް ކާމިޔާބުޗީ ގައުމު ބިނާކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ދެއްވާފައިވާ އަހައްމިއްޔަތުގެ ސަބަބުން...

09 މެއި

May 09, 2018 4
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފި ކަމަށް މަހާތިރުގެ ކޯލިޝަނުން ބުނެފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގައި މިއަދު ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ސަރުކާރެއް އުފެއްދޭ ވަރަށް ގޮނޑި ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ...

May 09, 2018 2
މެލޭޝިއާގެ ޝަރަފް އަނބުރާލިބޭނީ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 9) - މެލޭޝިއާގެ ގެއްލިފައިވާ އިއްޒަތާއި ޝަރަފު އަނބުރާ ލިބެން އޮތީ ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ސަރުކާރު ބަދަލުކޮށްގެން ކަމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު...

07 މެއި

May 07, 2018 3
މަހާތިރަށް ތާއީދުކުރުމުން ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 7) - ކުރިއަށް އޮތް އާއްމު އިންތިޚާބުގައި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް ތާއީދު ކުރުމުން ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީގެ އިސް ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 2
މަހާތިރުގެ ފޭކް ނިއުސްގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 3) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ "ފޭކް ނިއުސް" ގެ މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2018 4
ނަޖީބް ރައްޒާގާ ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް މަހާތިރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖެނުއަރީ 8) - މެލޭޝިއާގައި ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގާ ވާދަކުރާ އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓަކަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ހަމަޖައްސަން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 17
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރާ މަހްލޫފް ބައްދަލުކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޑރ. މަހާތީރް މުހައްމަދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 2
ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް މަހާތިރު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޑިސެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު އަލުން ގެންނަން އިދިކޮޅު ކޯލީޝަނުގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 12
މައުމޫނާ، މަހާތީރާ ބައްދައްލުކުރައްވައިިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދާ، ރޭގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 5
މަހާތީރު އައު ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި

މެލޭޝިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އިސްވެ ހުންނަވައި އައު ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް މަހާތިރު ސިފަ ކުރައްވައިފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ނޮވެމްބަރު 20) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާ އޭނާގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލުމަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާގައި ނަޖީބަކީ "ވަގެއްގެ" ގޮތަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 4
މަހާތިރާއި އަންވަރު 18 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ދެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް 18 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2016 5
ނަޖީބު ވެރިކަމުން ބާލަން މަހާތިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ނަޖީބަށް ފާޑުކީ މަހާތިރުގެ ދަރިފުޅު ޕާޓީން ބޭރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 26) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާޑު ވިދާޅުވި ސީނިއާ ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ދަރިކަލަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.