15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 5
އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - ލަންކާގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 3
ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ހައްލު އޮތީ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަށް ހައްލެއް ލިބެން އޮތީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އިންތިޚާބު...

December 09, 2018 5
މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދޭން ރާޖަޕަކްސާ އުޅުނު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅައިގެން އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 8
ރަނިލް އަށް ސިރިސޭނާ މިފަހަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 4) - އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޔޫއެންއެފް) އިން ބޭއްވި ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން ގެންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާގެ ބާރުތައް ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުތައް ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

December 03, 2018
ގައުމަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނީ އިންތިޚާބަކުން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދެން އޮތީ އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލަން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ރާޖަޕަކްސާއަށް ތާއީދު ނުކުރާނަން: ލަންކާގެ މުސްލިމް ޕާޓީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ މުސްލިމް ކޮންގްރެސް (އެސްއެލްއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާ ކަމަށް ބުނެ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާ އަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ހުއްޓުވުމަށް ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 20, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ބަލާ އޮފިސަރުވަކިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރު ހުރި މަގާމުން ވަކި ކުރަން...

November 20, 2018 5
"އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލަންކާ އަށް އެބައޮތް"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 2
ލަންކާގެ ތިން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ފެއިލްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވި ނިމިއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 3
ގަދަބާރުން މަގާމުން ދުރު ނުކުރެވޭނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 17) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ގަދަބާރު ދައްކައިގެން ވަކި ކުރަން އުޅުމަކީ ފަސޭހަ އިން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2018 19
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމަލް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑުވަޒީރުގެ ދަރިކަލުން މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމަލް ރާޖަޕަކްސާ އިއްޔެ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 5
ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްވަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ފާސްކުރި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާއަށް ނާކާމިޔާބުވުން މެންބަރުން ރަނިލް ޕާޓީއަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބޭރު ކުރަން ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ފާސްކުރުމާ އެކު ރާޖަޕަކްސާގެ ވަޒީރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން ކޮޅު ބަދަލު ކުރުމަށް ފަހު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީ އަށް ގުޅެން ފަށައިފި އެވެ.

November 14, 2018 11
ރާޖަޕަކްސާ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ހެނދުނު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާ އަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން މިއަދު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2018 1
އިންތިޚާބު ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 12) - ޕާލަމެންޓް އުވާލުމަށް ފަހު އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ބާއްވަން ނިންމެވި އިންތިޚާބު ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 3
ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިން ބޭފުޅުން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު މިހާރު ވަނީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިދިޔަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމުން...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 1
ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަރުކާރުން ވަކިވެ ރަނިލް ޕާޓީއަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަރުކާރުން ވަކިވުމަށް ފަހު މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 2
"ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފިން"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 6) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް 225 މެންބަަރުންގެ ޕާލަމެންޓުގެ 113 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައިދެވިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018
ރާޖަޕަކްސާ ބަލައިގަންނާނީ އަޣުލަބިއްޔަތު ސާބިތުކޮށްދިނީމަ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 5) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބަލައިގަންނާނީ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމުން ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިއާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 2
ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޕާޓީ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅު

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ގެނައުމަށް އެންމެ ބޮޑު ތަމަޅަ ޕާޓީން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 3
ޕާލަމެންޓް ހުޅުވާއިރު ބޮޑުވަޒީރުގެ ގޮނޑީގައި ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 1) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވާ އިރު ބޮޑުވަޒީރަށް ޚާއްސަ ގޮނޑިކޮޅުގައި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންނެވުމުގެ ހުއްދަ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސީރިއާ ދެއްވައިފި އެވެ.