08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އަދި އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަނަލް...

October 08, 2019 2
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފައި ދެބެން ނެރެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
"ލޮޓަސް ޓަވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ގޯސް"

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މި ހަފުތާގައި ހުޅުވި ލޮޓަސް ޓަވަރު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި ތުހުމަތު ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 19
ނާމަލްގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުލަ ވެސް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނާމަލް ރާޖަޕަކްސަގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 1
އެއްބައިވުމަށް ސިރިސޭނާ އާއި ރާޖަޕަކްސާ މަޝްވަރާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 29) - ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި އިދިކޮޅު ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ހުންނެވި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ބައްދަލު ކުރައްވައި، ސިލްސިލާ މަޝްވަރާތަކެއް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019
ފަނޑިޔާރުންނާ އދ.ގެ މަންދޫބު ބައްދަލުކުރުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ހިންގި ޖަރީމާތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ފަނޑިޔާރުންނާއި އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ބައްދަލު ކުރުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 25
ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ އުއްޗުގެ ދައުވަތަކަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެ ގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާ ރާއްޖެ ވަޑައިގަތީ ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ މުހައްމަދު މޫސާ (އުއްޗު)ގެ ދައުވަތަކަށް ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 11
ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ރާޖަޕަކްސަ ރާއްޖޭގައި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަ މިއަދު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019 9
ރައީސް، ނަމާލްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާއާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 15
ރާއްޖޭގައި ތިބި ލަންކާގެ މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަނީ

ރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ މަސްވެރިން ދޫކޮށްލަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019
ރާޖަޕަކްސާ، ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެގައުމުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު މަހިންދަ ރާޖަަޕަކްސާ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އަރިހަށް އިހުތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 5
އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - ލަންކާގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 3
ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ހައްލު އޮތީ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަށް ހައްލެއް ލިބެން އޮތީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އިންތިޚާބު...

December 09, 2018 5
މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދޭން ރާޖަޕަކްސާ އުޅުނު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅައިގެން އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 8
ރަނިލް އަށް ސިރިސޭނާ މިފަހަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 4) - އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޔޫއެންއެފް) އިން ބޭއްވި ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން ގެންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާގެ ބާރުތައް ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުތައް ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

December 03, 2018
ގައުމަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނީ އިންތިޚާބަކުން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދެން އޮތީ އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލަން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018
ރާޖަޕަކްސާއަށް ތާއީދު ނުކުރާނަން: ލަންކާގެ މުސްލިމް ޕާޓީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ތާއީދު ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ މުސްލިމް ކޮންގްރެސް (އެސްއެލްއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018
ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 24) - ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުގައި ދެމިހުންނަވާ ކަމަށް ބުނެ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މެންބަރުން ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވައްދައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018 2
ރާޖަޕަކްސާ އަށް ކުރާ ޚަރަދުތައް ހުއްޓާލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ހުއްޓުވުމަށް ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 20, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާއާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަ ބަލާ އޮފިސަރުވަކިކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާ އާއި ގާތް މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ފުލުސް އޮފިސަރު ހުރި މަގާމުން ވަކި ކުރަން...

November 20, 2018 5
"އިސްލާމީ ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލަންކާ އަށް އެބައޮތް"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 20) - އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން އަބަދުވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 2
ލަންކާގެ ތިން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ފެއިލްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވި ނިމިއްޖެ އެވެ.