02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 7
ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސަށް ދެއްވައިފި

ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދް އައްބާސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބަކު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، މަހްމޫދް އައްބާސްގެ ސިޓީފުޅެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުއްވައި، ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 2
ގުދުސް އަކީ ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ބިމެއް ނޫން: އައްބާސް

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ގުދުސް އަކީ ސޭލް އަޅުވާފައިވާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްއާ ޕްރިންސް ވިލިއަމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާމުﷲ (ޖޫން 27) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕްރިންސް ވިލިއަމް މެދުއިރުމައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ފަލަސްތީނަށް ވަޑައިގެން ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 1
އެމެރިކާ އިން އުޅެނީ އައްބާސްގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން

ރާމުﷲ (ޖޫން 24) - އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލެއް ކަމަށްވާ ސާއިބް އުރައިގާތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 1
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފި

ރާމުﷲ (މެއި 28) - ނިއުމޯނިއާ އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އަށެއްކަ ދުވަހު ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް މިއަދު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް އަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެނީ

ރާމުﷲ (މެއި 21) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
ބައިނަލްއަގުވާމީ ސުލްހައިގެ ސަމިޓަކަށް އަައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ބައިނަލްއަަގުވާމީ ސުލްހައިގެ ސަމިޓެއް ބޭއްވުމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 3
އެމެރިކާގެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް އައްބާސް އދ. އަށް

ގުދުސް (ފެބްރުއަރީ 20) - އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަތުމާ ދެކޮޅަށް ގައުމުތަކުން ތެދުވުމަށް ބާރު އެޅުވުމުގެ ގޮތުން ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 4
ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް މޯދީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި

ރާމުﷲ (ފެބްރުއަރީ 10) - ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަން ދައުލަތަކަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 2
އެހީ ކަނޑާލައިގެން ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރެއް ނުދެއްކޭނެ

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 26) - އިޒްރޭލާ މަޝްވަރާ ނުކުރަންޏާ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ފަލަސްތީނަށް ބިރު ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018
ފަލަސްތީނުގެ ދައުލަތް ބަލައިގަތުމަށް ޔޫރަޕުގެ ތާއީދު ހޯދަނީ

ބްރެސަލްސް (ޖެނުއަރީ 22) - ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ޔޫރަޕުން ފަލަސްތީނު ބަލައިގަތުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ފައްޓަވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެތިފަހަރު

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 15) - ގުދުސް އަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބަލައިގަންނަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވި ނިންމުމަކީ ގަރުނުގެ އެންމެ ބޮޑު އެތިފަހަރު ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 2
ގުދުސް އަކީ ވިއްކާ ބިމެއް ނޫން: އައްބާސް

ގުދުސް (ޖެނުއަރީ 3) - ފަލަސްތީނަށް ދޭ އެހީ ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބިރު ދެއްކެވި ނަމަވެސް ގުދުސް އަކީ ވިއްކާ ބިމެއް ނޫން ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 1
ސީސީ އާއި އައްބާސް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވަނީ

އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމުގައި އިއުތިރާފްވެ، އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލު ކުރުމަށް، މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕު ނިންމެވި ނިންމެވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް، މިސްރުގެ ރައީސް އަބްދުލް ފައްތާހު އައްސީސީ އާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް މިއަދު...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017
އައްބާސް އިސްތިއުފާ ދޭން ސައުދީން މަޖްބޫރުކުރާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 14) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން މަޖްބޫރުކުރާ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނި ވާހަކަތައް ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 2
ސުލްހަ އަށް ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ކޮށްދޭނަން: ޓްރަމްޕް

ބައިތުލަހަމް (މެއި 23) - އިޒްރޭލާއި ފަލަސްތީނުން ސުލްހަ ގާއިމް ކުރުމަށް ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 2
"މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތީ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް"

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - މެދުއިރުމައްޗަށް ސުލްހަ ހޯދަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017 1
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސްއާ ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސްއާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2017 2
ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް ވައިޓް ހައުސް އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 11) - ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް "ވަރަށް އަވަށް" ވައިޓްހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 3
"އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސަށް ބަދަލުކުރުމަކީ ގޯހެއް"

އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ އިރުމަތީ ގުދުސަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ، މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި ނެތިގެން ދާނެ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހްމޫދު އައްބާސް އިންޒާރު ކުރައްވައިފި އެވެ.