09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 5
އެންމެ ޑައިރެކްޝަނެއް، އެކަމަކު އަދިވެސް އުންމީދުކުރެވޭ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް، ޑައިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދެއް ނޫނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިލްމު ކުޅެމުން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފަންނާނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެ، އެ މީހެއްގެ ނަން ވިދައިލަނީ ގެނެސްދޭ ފިލްމެއްގެ ރީތިކަމަކާއި ފުރިހަމަކަމާ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ރިލީޒްނުކުރެވި އޮތް "މާޔޫސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރަން އުޅުނު ފިލްމު "މާޔޫސް" އެންމެ ފަހުން ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 1
"އިންދިރާސް" އަލުން ހަދަން ނިންމައިފި

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން ރަވީ ފާރޫގް ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން އުޅުނު ފިލްމު "އިންދިރާސް" ގެ މަސައްކަތް އަލުން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019 9
ބިރުވެރި ފިލްމު "ކާކު؟" ސެޕްޓެމްބަރު 24 ގައި

މުހައްމަދު އަބޫކަރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމު "ކާކު؟" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 24 ގައި ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 5
"ކާކު؟" އާ އެކު މާއެނބޫ ކުޅުދުއްފުށީގައި

މިދިޔަ އަހަރު "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު (މާއެނބޫ) އަބޫބަރު "ކާކު؟" ކިޔާ ބިރުވެރި ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 4
ހުސައިން މުނައްވަރު އެހެން ޑައިރެކްޓަރުންނަށް ގޮންޖަހާލަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ޒުވާން ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުސައިން މުނައްވަރު (ކުޑަފޫޅު) އަކީ އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ސަޒާ" އާ އެކު ވެސް ބެލުންތެރިންގެ ރާޑަރަށް އަރާފައިވާ ޑައިރެކްޓަރެކެވެ. ފަރިވާ ފިލްމްސް އިން ޕްރޮޑިއުސް ކުރި އެ ފިލްމަށް ފަހު ހުސައިން ވަނީ އިތުރު އެހެން ދެ ފިލްމެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފަ އެވެ. އެއީ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017 6
ޑިޓިއުންގެ "ހިޔަމަ" އިން މުހިންމު މެސެޖެއް

"ކޯއްޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ޑިޓިއުން ބޭންޑުން ޕްރޮމޯޓްކުރި ވީޑިއޯ އަކީ ކޯއްޗެއްކަން ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، ރޭ ހާމަކޮށްފި އެވެ. މި ފަހަރު ވެސް ހަމަ ވީޑިއޯ ލަވައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް، ފަސް މެމްބަރުން ހިމެނޭ ބޭންޑުން ވަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލުވި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ގެނެސް ދީފަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 4
މިއީ ކޯއްޗެއްބާ؟

"ކޯޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަނެއް މަސައްކަތް ފަށައި، އޭގެ ޓީޒާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ސުވާލަކީ މީ ކޯޗެއްބާ އެވެ. މީގެ ތަފުސީލަކަށް ދާކަށް މި މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ޓީމުން އަދިވެސް ބޭނުމެއް ނޫނެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 3
"ވިޝްކާ" މި މަހު އޮޕިމްޕަހަށް އަންނަނީ

އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ފިލްމްގެ ތިން ޝޯ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017
"ހައްދު" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: ރިޝްފާ

އަންނަ މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމް "ހައްދު" ގައި ކުޅެފައިވާ ރޯލާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިންނަށް ފިލްމް ވަރަށް ކަމުދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބޮޑު ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ އެއް ބަތަލާ އައިނިމަތު ރިޝްފާ ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 12
ފައްތާހް "ރެހެންދި ހަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރަން އުޅުނު ތާރީހީ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައި ވަނިކޮށް ތާރީހީ ހާދިސާއަކަށް އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 3
"ހައްދު" ގައި މަހުދީ ބޭނުންވާ ސިފަތައް އެބަހުރި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ހައްދު" ފުރިހަމަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ދެ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެވެގެން ދާނީ ސްކްރީނުން ބަލާލަން ވަރަށް ޗާލު ފިލްމަކަށެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ކްރޫ ކެލާގައި

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހްގެ "ހައްދު" ގެ ޝޫޓިން އަށް، ފިލްމުގެ ކްރޫ، ހއ. ކެލައަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 4
19 އަހަރު ފަހުން "އަމާނާތް" ބަލަންވީ ކީއްވެ؟

އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމް "އަމާނާތް" ރިލީޒް ކުރިތާ 19 އަހަރު ފަހުން އަލުން ސްކްރީނަށް އަންނަނީ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
"ވިޝްކާ" މާޗް 8 ގައި ޝްވެކަށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކުރަން ކުރިން ނިންމާފައި އޮތް، ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ދިމާކޮށް މާޗް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 21
"ހައްދު": ފައްތާހުގެ ވަރަށް ސަޅި ފިލްމަކަށް ވާނެ

"ހައްދު" ސިނަމާ އަށް އަންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 6 ގައި.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
"މާޔޫސް" އެންމެ ފަހު އެޑިޓިން އަށް

ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ މަހުދީގެ ތަފާތު ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ގައުމީ އެވޯޑްސްގައި "އިނގިލި" ހުސް އަތާ!

ކިތައްމެ ބޮޑު ތައުރީފެއް އޮހުނަސް އަދި ބޭރުގެ އެވޯޑް ލިބުނަސް، ރޭ އޮތް ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ އެވޯޑެއް ވެސް ނުލިބި "އިނގިލި" ކުރިމަތިލީ ވަރަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 3
"ވިޝްކާ" ލަސްވަނީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ހެދި

ޔާރާ އިން ބުނީ "ވިޝްކާ" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ކުރިއަށް އޮތް ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް.

31 މެއި

May 31, 2016 5
"ވިޝްކާ" އާދައިގެ ފިލްމަކަށް ނުވާނެ

ދިވެހި ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް އަންނަ އޮގަސްޓް މަސް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އަނެއްކާ ވެސް މޮޅު އަދި ތަފާތު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެތީ އެވެ.