14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހޯމަ ދުވަހު ސިރިސޭނާ އައްޔަން ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އައްޔަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 5
މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދޭން ރާޖަޕަކްސާ އުޅުނު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅައިގެން އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 6) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ސިރިސޭނާ އަކީ ހިޓްލަރާ އެއްކަހަލަ މީހެއް: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަކީ ހިޓްލަރާ އެއްކަހަލަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 8
ރަނިލް އަށް ސިރިސޭނާ މިފަހަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 4) - އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޔޫއެންއެފް) އިން ބޭއްވި ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން ގެންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 2
މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ސިރިސޭނާ މުހިންމު ނިންމެވުމަކަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 2) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ މިހާރު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު މުހިންމު ނިންމެވުމެއް ނިންމަވާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ލަންކާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުން ޕާލަމެންޓުން ހުއްޓުވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ މިދިޔަ މަހު ގާއިމްކުރި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ޚަރަދު ކުރުން ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 3
ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ދެން ގެންނާނެ ގޮތެއް ނޯންނާނެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން އަލުން ގެންނާނެ އެއްގޮތެއް ވެސް ނޯނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018 2
ލަންކާގެ ތިން ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުން ވެސް ފެއިލްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އިއްޔެ ބޭއްވި ބައްދަލުވުން ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވި ނިމިއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018
މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ޕާޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 18) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ހުރިހާ ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 5
ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަތް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްވަރު 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ދެކޮޅަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ފާސްކުރި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ބަލައިނުގަންނަ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާ އަށް އިތުބާރު އޮތްތޯ ވޯޓެއް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އިތުބާރު އޮތްތޯ ބަލަން މިއަދު ވޯޓެއް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 3
ލަންކާގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ އެންމެ މުހިންމު ތިން ބޭފުޅުން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 11) - ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެޅުއްވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އެ ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު މިހާރު ވަނީ ހަލަބޮލިކަމެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކަށް މިދިޔަ މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކޮށް އެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ހަމަޖެއްސުމުން...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
ސިރިސޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ވަގަށް ނަގާފައި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކާއި ޑިމޮކްރެސީ ވަގަށް ނަގާފައި ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2018
"މައްސަލަ ހައްލުކުރަން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ނުބާއްވާނެ"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަވަސް އިންތިޚާބެއް ވެސް އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓެއް ވެސް ނުނަގާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ އަރިސް ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސިރިސޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރު: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 8) - ޕާލަމެންޓުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތްކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ދީފި ނަމަ އެކަން ދެއްކުމަށް ފަހު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 1
ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަރުކާރުން ވަކިވެ ރަނިލް ޕާޓީއަށް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 7) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކު ސަރުކާރުން ވަކިވުމަށް ފަހު މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޕާޓީއާ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 2
"ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ މެޖޯރިޓީ ހޯދައިދީފިން"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 6) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް 225 މެންބަަރުންގެ ޕާލަމެންޓުގެ 113 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދައިދެވިއްޖެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018 5
ރަނިލް މަގާމުން ވަކިކުރުމާ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ދެކޮޅު

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 1) - ބޮޑު ވަޒީރުކަމުން ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދުރުކުރުން ބަލައިގަތުމަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

November 01, 2018 1
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ސިރިސޭނާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 1) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައި އޮތް އޮތުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިމުމަކަށް ގެންނަވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސްގެ އިންޒާރެއް ސިރިސޭނާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ވާދަވެރި ދެ ބޮޑުވަޒީރުގެ ތެރޭން މީހަކު އިޚްތިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ނުދީފި ނަމަ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމެއް އުފެދިދާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕާލަމެންޓުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް އިންޒާރުގެ ސިޓީއެއް ފޮނުއްވައިފި އެވެ.