31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 57
ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބޭ، ބުނަނީ ފޮނުވަން ހަވާލުކުރި ކަމަށް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް އިއްޔެ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަކެތި އަދި ރާއްޖެ ނުފޮނުވަ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 17
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ ފައިސާ ހޯދާނެ: އަމީރު

ބޭންކް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި، އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން 75 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް...

August 27, 2020 50
ގެރެންޓީއާ ނުލައި ފައިސާދޭން ހުއްދައެއް ނުދެން: އަމީރު

ކޮވިޑު-19ގެ ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީއާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 16
ހެލްތުގެ ދިފާއު: "ވައްކަމެއް، ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާ"

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވާ 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ތިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ޚިޔާނާތް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓަށް ފަހު އެޅުވި ތުހުމަތުތަކުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް މުވައްޒަފުން މިއަދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ދިފާއުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 22
ނިޝާމާ އާއި އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފާތުމަތު ނިޝާމާ އާއި ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަހްމަދު އަސްލަމް ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް ނެރެން...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 30
މިނިސްޓަރު އަމީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޚާއްސަ އޮޑިޓުން ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް މާދަމާ ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 37
ޔައުގޫބްގެ ރައްދު: "ވަގުން ހިފުމުގައި ދުލެއް ނުދެން"

ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓުން ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކެއް ފަޅާއެރުމާ އެކު ބަހުގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް އަމާޒުވި އެއް ބޭފުޅަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ...

August 19, 2020 40
ހެލްތުގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ އިހުމާލު ވަރަށް ބޮޑު: ޒިޔަތު

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި 149 ވެންޓިލޭޓަރު ބޭރުން ގެންނަން ވަކި ކުންފުނިތަކެއް ހޮވައި ބޮޑު އަގުގައި، މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހަވާލުކޮށް މާލީ ބޮޑެތި...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 51
އަމިއްލަ މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާޖަމާކުރަން އުޅުނު!

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެންނަން ހަވާލުކުރި ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ކުންފުންޏަށް ގެރެންޓީއަކާ ނުލައި އެއްބަސްވުމުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ ފައިސާ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ދޫކުރި މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އޭގެ ކުރިން އެ ފައިސާ އަމިއްލަ މީހެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަން އުޅުނު ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ...

August 18, 2020 17
ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ކަމެއް ބަލައިނުގަންނާނެ ހާމަކޮށްދީ

ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް، ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުން އަމަލު ކުރިޔަސް، އެއީ ބަލައިގަންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަން ބަހާއި އަމަލުން ރައްޔިތުން މަޖިިލީހުން...

August 18, 2020 198
ކުންފުނި ހޮވީ އަމީނާއި އަރްވިންދުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން

ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ހޮވީ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މަންދޫބު ޑރ. އަރްވިންދު މާތުރު މަޝްވަރާ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 13
ކޮވިޑުގެ ކޮރަޕްޝަންތައް ބަލަން މިނިސްޓްރީތައް ކޮމިޓީއަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންތަކަކަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލްތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ހާމަވެފައިވާތީ، އެކަން ބެލުމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިތުރުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ ހާޒިރުކުރަން...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 12
ސޮވެރިން ޑެޓަކަށް ދިޔަ ކަމެއް ނޭނގޭ: މުގައްރިރު

ދައުލަތުން ދީފައިވާ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ނުދެއްކިގެން ސޮވެރިން ޑިފޯލްޓަކަށް ދިޔަކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު މުހައްމަދު ނާޝިޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 14
ބަދަލު ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ: ދީބާޖާ

ކޯޓުން ބޭރުން މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމާފައި ވިޔަސް، އެ ކުންފުންޏަށް އެ އުސޫލުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދޭން އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު އެންގެވުމަކީ އެ މައްސަލައިގައި ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅުން ކަމަށް ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 3
ބަދަލު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް އޮޑިޓް އޮފީހުން ހަދަނީ

ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކާ އެކު ހަދާ އެއްބަސްވުންތައް އުވައިލުމުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާހަގަވި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހެދި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭނެ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 23, 2020 6
ދީބާޖާ އަށް ކުޑަކުރަތު ދޫކުރި ގޮތް ބަލަން އޭސީސީއަށް

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދޭން ދީބާޖާއާ އެކު ވީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރ. ކުޑަކުރަތު ތަރައްގީ ކުރަން 25 އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދޫކުރުމަށް ފަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ރަށުގެ...

July 23, 2020 35
ދީބާޖާ އަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ފެންނާކަށް ނެތް: ޒިޔަތު

ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން ބޮޑު ބަދަލެއް ދީބާޖާ އަށް ދޭން ކޯޓުގެ ހުކުމަކުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ސެޓްލްމެންޓް ކޮމިޓީން ނިންމާފައި އޮތް ނަމަވެސް އެ...

19 ޖުލައި

July 19, 2020 5
ދީބާޖާގެ އޮޑިޓް އަވަސް ކުރަން އެދޭނަން: ޔައުގޫބް

ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމެންޓަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 174 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން މި ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެދިފައިވާ އޮޑިޓް އަވަސްކޮށްދޭން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ދާންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ މިއަދު...

22 ޖޫން

June 22, 2020 4
ޓާމިނަލް ދޫކުރުމަށް އާ ލަފައެއް ބޭނުމެއް ނެތް:ޔައުގޫބު

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެެއާޕޯޓްގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޓަކައި އިތުރަށް ހޯދަން ޖެހޭ ރައުޔެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާްންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 16
ފަތުހުﷲ އަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ މުސާރަ ނުދޭން ފާސްކޮށްފި

ޓެކްސް ގާނޫނުގެ ދެ ވަނަ އިސްލާހަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން އަލަށް އެކުލަވައިލި މީރާގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވަނީ، ވޯޓު ނުދެވޭ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަަމަށް ވާތީ އޭނާއަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރެއްގެ މުސާރަ ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

26 މެއި

May 26, 2020 6
ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތަށް އިސްލާހު ފޮނުވަން އެދެނީ

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދައުލަތުން ދޭ އިނާޔަތްތައް މުރާޖައާކުރަން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅަން ސަރުކާރަށް އެންގުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 92
ވެރިންނަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް މަޖިލިސް ނައިބުރައީސަށް

ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ގެނައި ބަދަލާ އެކު، ތިން ބާރުގެ ވެރިންނަށް ވުރެން ވެސް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެ ވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 16
އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ހަަރަދުކުރި ގޮތް ބަލަނީ

މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް 814 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރެވުނު އިރު، އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ހޭދަކޮށްފައިވަނީ އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް. މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސްގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 86 ޕަސެންޓް ޕްރޮކިއުއާ ކުރަނީ އެސްޓީއޯ އިން ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވޭ.

17 މެއި

May 17, 2020 29
އިސްވެރިންގެ މުސާރައިން އުނިކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރަނީ

ރައީސާއި ވަޒީރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މުސާރަތަކުން އުނިކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި...

May 17, 2020 36
އޮމްބަޑްސްޕާސަނަށް 35،000ރ. ދޭން ފާސްކޮށްފި

ދައުލަތުގެ މުސާރަތައް ކުޑަކުރަމުން ދަނިކޮށް ޗިލްޑްރެންސް އޮމްބަޑްސްޕާސަން އަށް މުސާރަ ކަނޑައަޅަން ޖެހުމާ މެދު ބައެއް މެމްބަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވުމަށް ފަހު، އެ މަގާމަށް...

15 މެއި

May 15, 2020 30
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ހަރަދުތައް އޮޑިޓްކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުފެދިފައިވާ ހާލަތާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ކުރާ ހަރަދުތަކާއި ދަރަންޏާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ހަރަދުކުރާ ގޮތް އަހަރުގެ ކޮންމެ ކުއާޓަރެއް ވަކިވަކިން ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓެއް ކުރަން ރައްްޔިތުންގެ މިޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 6
ހަތަރު މިނިސްޓަރަކާ އެކު އޮންލައިންކޮށް ކޮމިޓީ ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދިމާވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ތަންފީޒުކުރަން މަޖިލީހުން ދެކޭ ގޮތް ކަނޑައަޅަން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ކެބިނެޓުގެ ހަތަރު ވަޒީރަކާ އޮންލައިންކޮށް ބައްދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ރޭ...