16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް

ކުރީގެ އިނގިރޭސި އަންހެން މިއުޒިކް ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލް" ގެ މެމްބަރު އަދި ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމްގެ އަންހެނުން ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ފެޝަން ލޭބަލެއް ލޯންޗްކުރިތާ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން، ބިއުޓީ ކަލެކްޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 1
ނިއު އެޑިޝަން ސޭލް:ހުރިހާ އައިޓަމެއް 150ރ. އަށް!

ދުނިޔޭގެ ނަން މަޝްހޫރު ބްރޭންޑުތަކުގެ ރީތިވާ ސާމާނު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިއްކާ ނިއު އެޑިޝަނުން ބޮޑު އީދާ ދިމާކޮށް ހާއްސަ ސޭލެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 1
ވިހަން ވެސް މޭކަޕްކޮށްލަންވީ

ވިހެއުމަކީ ވޭންހުރި އަދި އުދަނގުލުގައި އުޅޭ ވަގުތެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެއީ މީހާ ފަރިވެ ނަލަވާ ވަގުތަކަށް ވެސް އަންނަނީ ވަމުންނެވެ. ވިހެއުމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މޭކަޕްކުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އަންނަނީ ޓްރެންޑްވަމުންނެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 5
ރީތިވާން 300 ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީ ހެދި މީހެއް

މިއީ ޖަޕާނު މީހެއް ކަމަށް އުމުރުން 39 އަހަރުގެ ސުބާކީ ތޮމޯމީ އެވެ. އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރުން ފެށިގެން މަންމަ އަބަދުވެސް އޭނާގެ ސިފަ އަށް ފާޑުކިޔައި، މަލާމާތްކުރެ އެވެ. ކުރިން މޮޑެލްއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސުބާނީ އޭނާ ބޮޑުވެގެން އައީ ސިފަޔާ ދޭތެރޭ ނުރުހިފައި ހުރެގެން ކަމަށެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2019
ކާލް ލެގަފެލްޑްގެ ހަނދާނުގައި މޭކަޕް ކަލެކްޝަނެއް

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު މަރުވި ޖަރުމަންގެ ފެޝަން އައިކަން އަދި ބްރޭންޑެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދި ކާލް ލެގަފެލްޑްގެ ހަނދާނުގައި ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ކޮސްމެޓިކް ކުންފުނި ލޯރިއެލް އިން މޭކަޕް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 1
ކެެމިސްޓްރީ: ރީތިވާ ސާމާނަށް ހާއްސަ އާ ފިހާރައެއް

ފެންވަރު ރަނގަޅު ބްރޭންޑުތަކުގެ ރީތިވާ ސާމާނު ހެޔޮ އަގުގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި ހުޅުމާލޭގައި ރޭ އާ ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2019
"ބީބާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ބީބާގެ އަންހެނުން ހެއިލީ ބޯލްޑްވިން ބީބާގެ ނަން ބޭނުންކޮށްގެން ކޮސްމެޓިކް ލައިނެއް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ޗައިނާގެ ސިޓީތަކަށް މޭކަޕް ރޫމްތައް

ވެންްޑިން މެޝިނާއި ފޯނު ބޫތު ފަދަ ވަސީލަތްތަކާ ދާދި އެއްގޮތަކަށް ޗައިނާގައި މޭކަޕްގެ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019
ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަނީ

"ފެންޓީ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި 2017 ގައި ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ލޯންޗްކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާ ފެޝަން ބްރޭންޑެއް ލޯންޗްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 3
ރިއާނާ ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ "ފެންޓީ" ބްރޭންޑުގެ ނަމުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ކުންފުންޏެއް ހަދައިގެން ނަމުގެ ބޭނުން ނާޖާއިޒު ގޮތުގައި ހިފާ ކަމަށް ބުނެ ބައްޕަ ރޮނާލްޑް ފެންޓީ އަށް ދައުވާ...

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް...

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019
ރިއާނާގެ ފެންޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ރިއާނާގެ ކޮސްމެޓިކް ބްރޭންޑް ފެންޓީ ބިއުޓީން 50 ޝޭޑެއްގެ ކޮންސީލާ ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ޒާރާގެ އާ މޭކަޕް ލައިނެއް

ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޒާރާ އިން އާ މޭކަޕް ލައިނެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ނިޔަފަތިތައް ބުއްފުޅިއެއްގެ ގޮތަށް!

އަންހެނުންގެ ރީތިކަމަށް ފުރިހަމަކަން ގެންނަން ބޭނުންވާ ނަމަ އަތުގެ ނިޔަފަތިތަކަށް ވެސް ހާއްސަ ސަމާލު ކަމެެއް ދެވެ އެވެ. އެގޮތުން މެނިކިއޯ ހަދައިގެން ނިޔަފަތީގެ ތާޒާކަމާއި އޮފްކަން...

November 28, 2018 1
ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމްގެ ޔޫޓިއުބް ޗެނެލެއް

ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު މަޝްހޫރު ކުރީގެ ބޭންޑް "ސްޕައިސް ގާލްސް"ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިކްޓޯރިއާ ބެކަމް ބިއުޓީ ޓިޕްސް އާއި ސްޓައިލިން ޓިއުޓޯރިއަލްއެއްގެ ގޮތުގައި...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 3
އެސިޑް ޖެހިޔަސް ގޮތެއް ނުވާ ފައުންޑޭޝަނެއް އީޖާދުކޮށްފި

އިންޑިއާ ފަދަ، އޭޝިއާގެ ބައެއް ގައުމުތުގައި އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ގިނައިން އެސިޑްގެ ހަމަލާތައް ދީ ދިރިއުޅުން ހަލާކުކޮށްލަ އެވެ. ލޯބީގެ މައްސަލަތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން އަންހެނުންނަށް އެސިޑް ހަމަލާތައް ދިނުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާ ބައެއް މީހުންނަކީ ހިތްވަރުކޮށްގެން އާދައިގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018
ޝެނެލް އަށް ފިރިހެނުންގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަ މޭކަޕްލައިނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018
ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ މަސްކަރާ ތައާރަފުކޮށްފި

މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން ތްރީޑީ ޕްރިންޓެޑް މަސްކަރާ ބާޒާރަށް ނެރެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018
ޖޭލޯގެ މޭކަޕް ލައިން މި މަހުގެ 26 ގައި ބާޒާރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް (ޖޭލޯ) ގެ މޭކަޕްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް، މާ ލަސްތަކެއް ނުވެ، އޭނާގެ މޭކަޕް ސާމާނު ލިބޭނެ އެވެ. އަބަދުވެސް ވަރަށް ސްޓައިލިޝްކޮށް ހުންނަ ޖޭލޯގެ މޭކަޕްލައިން "ޖެނިފާ ލޮފެޒް އިންގްލޮޓް" މި މަހުގެ 26 ގައި ރަސްމީކޮށް ލޯންޗް ކުރަން ނިންމާފައިވާ އިރު، މި މަހުގެ 17 ވަނަ...

17 މާޗް

March 17, 2018
ރީއްޗަށް މޭކަޕްކުރަން އެހީވާ ލޯގަނޑެއް

ކިތަންމެ އަވަދިނެތި އުޅުނަސް ގެއިން ބޭރަށް ދާ ނަމަ މޭކަޕްކުރުމަކީ މިހާރު އާދައަކަށް ވެއްޖެއެވެ. އެކަމަކު ކޮޓަރީގެ އަލިކަން ހުންނަ ގޮތުންނާއި މޭކަޕްކުރުމުގެ ރަގަޅު އުކުޅުތަކަށް އަހުލުވެރިނުވާތީ ބައެއް ފަހަރު މޭކަޕް ނުކޮށް ހުއްޓަސް މާ ރީތިކަމަށް ފެންނަ ކުދިން އުޅެއެވެ. "މޯރަ" ލޯގަނޑަކީ ސީދާ މޭކަޕަށް އެހީވެދޭ ސްމާޓް ލޯގަނޑެކެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017
ރިހާނާގެ ފެންޓީ ބިއުޓީ 40 ޝޭޑުގެ ފައުންޑޭޝަނާ އެކު

ލަވަކިޔުންތެރި ރިހާނާ، 40 ކުލައިގެ ފައުންޑޭޝަން ޝޭޑްތަކާ އެކީ އޭނާގެ މޭކަޕް ކަލެކްޝަންގެ ޕްރޮމޯޝަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި އެވެ.