20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 31
ދިވެހި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް

ހުސައިން ހަމީދު، 27، އާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެންމެ ހާއްސަ ދުވަސްވަރަކީ އެކުގައި ހޭދަކޮށްލާ ޗުއްޓީ އެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި މަންޒިލެވެ. މިފަހަރު އެ ދެމަފިރިންގެ މަންޒިލަކީ މައްކާ އެވެ. މިއީ ދިވެހި ޒުވާނުން އުމުރާ އާއި ހައްޖު ވާން މި ފަހުން ދެމުން އަންނަ ސަމާލުކަމުގެ ތެރެއިން އެއް މިސާލެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ހައްޖުވެރިންގެ ހާލު ރަނގަޅު، މައްކާއަށް ދަތުރުކުރަނީ

ރާއްޖޭން ހައްޖަށް ދިޔަ ހުރިހާ ހައްޖުވެރިންގެ ހާލުވެސް، އެންމެ ހައްޖުވެރިއެއް ފިޔަވައި، ރަނގަޅު ކަމަށާއި ހައްޖުވެރިން މިހާރު މިނާ އިން މައްކާ އަށް ދާން ދަތުރު ފަށާފައިވާ ކަމަށް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 10
ލަބީނާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާއިން، އުމްރާގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ލަބީނާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 12
ނަސްރުﷲ އަށް ކުރާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ސިއްރުކޮށްފި

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލްގެ ކުރީގެ ޕްރިންސިޕަލް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާއާ ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ކުރާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވި އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ސިއްރުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018
ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައި ހާލުގައެއް ނުޖައްސަން: ނަސްރު

ހުއްދަ ނުނަގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ހައްޖަށް ފޮނުވައި ހާލުގައި ޖައްސާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ޝައިޚް ނަސްރުﷲ މުސްތަފާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 7
މުސާފިރީން: އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އެންމެ ކުރީގައި

ހައްޖަށް ނުވަތަ އުމްރާ އަކަށް ދިއުމަކީ ކޮންމެ މުސްލިމަކު ވެސް ކުރާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުންމީދެވެ. ނަމަވެސް، މިހާރު މިކަމުގެ އަގުތައް މިވަނީ ހައްދު ފަހަނަ އަޅައިގެން ގޮސް، ބޮޑު ވިޔަފާރި އަކަށް ބަަދަލުވެފަ އެވެ. މިއީ އާންމުންގެ ގިނަ ބައެއްގެ ޝަކުވާއެކެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2017
ހިޖުރައިގައި ޒުވާނުންގެ ދައުރުން އިބުރަތް ހާސިލް ކުރުން

ހިޖުރީ ގޮތުން އަހަރެއް ނިމި އަނެއް އަހަރު ފެށިގެންދާ އިރު މުސްލިމުންނަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގެ ހަނދާން އާވެގެން ދެ އެވެ. މައްކާގައި މުސްލިމުންނަށް ލިބެމުންދިޔަ އަނިޔާތަކާއި ދީނަށް ގޮވާލެއްވުމަށް އެޅުނު ހުރަސްތަކާއި ކީރިތި ރަސޫލާ، ޞައްލަﷲ ޢަލައިހި ވަސައްލަމް، އާއި އަޞްޙާބުން މަދީނާ އަށް ވަޑައިގަތުމުގައި އުފުއްލަވަން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 56
ފެނި ގެއްލުނު ލަތީފްބޭގެ ހައްޖު ދަތުރު

ފަހުގެ ކޯޓާގައި މި ފަހަރު ހައްޖަށް އައި މީހުން އަރަފާތުން މުޒްދަލިފާ އަށް ދިއުމަށްޓަކައި ފޭލިގެ އިން ނުކުތީ އެ ދުވަހުގެ އިރު އޮއްސުމުންނެވެ. ފައިމަގުގައި ދެވޭނެ ކަމަށް ބުނި 50 މީހުން ދިއުމުން ބާކީ ތިބީ، ބަހުގައި ދާން ބޭނުންވި މީހުންނެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2017 19
ގެއްލުނު ހައްޖުވެރިޔާ މައްކާއިން ފެނިއްޖެ

މިދިއަ ހުކުރު ދުވަހު ހިލަ އުކަން ދިޔަ ގޮތަށް ގެއްލުނު އަބްދުއްލަތީފު އަލީ މިއަދު މައްކާ އިން ފެނިއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 20
ގެއްލުނު ދިވެހި ހައްޖުވެރިންގެ ތެރެއިން ދެމީހަކު ނުފެނޭ

ދިވެހި ބައެއް ހައްޖާޖީން މުޒްދަލިފާ އިން މިނާ އަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ގްރޫޕާ ވަކިވެ، އެނބުރި އަންނަން ނޭނގިގެން ގެއްލުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުން ހޯދިފައިވާ އިރު، ދެ މީހަކު އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 4
ހައްޖުވެރިން މުޅިން ތަފާތު އީދެއްގައި

އީދަކާ ކުރިމަތިލާ އިރު، ވަރަށް ފަހަކާ ޖެހެންދެން ދިވެހިން ދަމަހައްޓަމުން އައި ވަރަށް ހާއްސަ ތިން އާދައެއް އޮތެވެ. ގޯއްޗަށް ދޮންވެލި ލުމާއި އީދުގައި ކަތިލާނެ ކުކުޅު ހާ ހޯދުމާއި އީދު ހެދުމެއް ހޯދުމެވެ. އީދު ހެދުން ލައިގެން އީދު ކުޅިވަރު ކުޅެ މަޖާ ކުރުމެވެ. ސަގާފީ ކުޅިވަރުތަކާއި ޒަމާނީ އެކި ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017
މި އަހަރު ދެ މިލިއަން މީހުން ހައްޖު ވާނެ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ދެ މިލިއަން މުސްލިމުން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 20
ހާޖީންނަށް މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މިއަދު ފޮނުއްވައި މަބްރޫރު ހައްޖަކަށް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 28, 2017 8
މައްކާ ހަރަމްފުޅު: ތާރީޚް ގެނެސްދިން ބަދަލު

މައްކާގެ ހަރަމްފުޅަކީ ހަމަ ގައިމު ވެސް މި ބިންމަތީގައި ހުރި އެންމެ މުގައްދަސް އަދި އެންމެ ޒަމާންވީ ބިނާގެ ވަށައިގެންވާ ސަރަހައްދެވެ. ދުނިޔޭގައި އިންސާނުން އުޅެން ފެށުމުގެ މާ ކުރިން...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017 16
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނާ ކޯޕަރޭޝަނުން ހަވާލުވެއްޖެ

ހަވާލުވާނެ ފަރާތެއް ނެތި، މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ހަތަރު ދިވެހިންނާ މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން ހަވާލުވެއްޖެ އެވެ.

August 25, 2017 53
ހަތަރު ދިވެއްސަކު މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައި

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް މައްކާ އަށް އިއްޔެ އައި ހަތަރު މީހަކު، ހަވާލުވާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތި މައްކާގައި ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 23
މައްކާ ހަރަމްފުޅުން މި ފެންނަނީ ކޮން ތަންތަނެއް؟

މި ބިންމަތީގައިވާ އެންމެ މާތް ބިމަކީ މައްކާގެ ބިމެވެ. އަދި އެ ބިމުގެ އެންމެ މާތް ތަނަކީ އަލް މަސްޖިދުލް ހަރާމް ނުވަތަ މައްކާ ހަރަމްފުޅެވެ. މިއީ ދަރުމަ އާއި ސަވާބު އެންމެ މައްޗަށް ގުނަވެގެންދާ މިސްކިތެވެ. ދުނިޔޭގެ އެހެން މިސްކިތެއްގައި ކުރާ ނަމާދަކަށް ވުރެ މި މިސްކިތުގައި ކުރާ ކޮންމެ ނަމާދެއްގެ ދަރުމަ އާއި ސަވާބު 100،000 ގުނަ އަށް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 2
ދިވެހި ހައްޖުވެރިން މަދީނާ ދަތުރުގައި

ރާއްޖޭން މިއަހަރު ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ މީހުން މައްކާ އަށް އައުމަށް ފަހު، މަދީނާ އަށް ކުރާ ޒިޔާރަތް ދަތުރުތައް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 41
ކުރީގެ ރައީސް ވަހީދު، ސަލްމާން ރަސްގެފާނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ވަހީދު، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން ބިން އަބްދުލްއަޒީޒްއާ މައްކާގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 15
ސައޫދީ އާއި ގަތަރު: އެކުވެރި ދެ ހަތުރުން

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ގަތަރަކީ ޒަމާންވީ ވަރަށް ގާތް ރަހްމަތްތެރިކަމެއް އުފެދިފައިވާ ދެ ގައުމެވެ. ދީނީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުންނާއި މަޒްހަބީ ގޮތުން ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތްކަން ބޮޑެވެ. ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދުގައި ވެސް ދެ ގައުމުގެ އެއްގޮތް ކަންތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. ދެ ގައުމަކީ ގުދުރަތީ ގޭހާއި ތެޔޮ އުފައްދައި އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ދެ...

25 މެއި

May 25, 2017 9
މިރޭ ރޯދަ އަށް ހަނދު ފެނުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް

މިއަދަކީ މި އަހަރުގެ ޝައުބާން މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށްވުމާ އެކު، މިއަދުގެ އިރު އޮއްސުމާ އެކު، ރޯދަ މަހަށް ހަނދު ބެލުން، އިސްލާމީ ހުރިހާ ގައުމެއްގައި، އޮންނާނެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 48
ހިރާ ފަރުބަދައިގެ ހޮހޮޅަ ކައިރިން ކުރެވުނު އިހުސާސްތައް

ހައްޖަށް ދާ މީހުން މައްކާ އިން ޒިޔާރަތް ކުރާ އެއް ތަނަކީ މަޝްހޫރު ހިރާ ފަރުބަދަ އެވެ. އެއީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި އެ ފަރުބަދަ މަޝްހޫރުވެފައިވާ ނަމެވެ. އެއީ އެ ފަރުބަދައިގައި "ޙިރާ" ހޮހޮޅަ ހުންނާތީ އެވެ. އަސްލު ނަމަކީ ނޫރް ފަރުބަދަ އެވެ. އެއީ މުޅި އިންސާނިއްޔަތަށް އަލިކޮށްދިން ނޫރު ކަމުގައިވާ ކީރިތި ޤުރްއާން ބާވައިލައްވަން ފެއްޓެވީ އެ...