19 ޖޫން

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
މަލާލާގެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ގުލް މަކާއީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 1
ގުލް މަކާއީ؛ މަލާލާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބަޔޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ގުލް މަކާއީ" އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 31 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
އުފާވެރި ދަތުރަކަށް ފަހު މަލާލާ ޕާކިސްތާނުން ފުރައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 2) - ޕާކިސްތާނަށް ކުރި ހަތަރު ދުވަހުގެ އުފާވެރި ދަތުރަކަށް ފަހު މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 4
ހުވަފެން ސީދާވެއްޖެ، މިވަރުގެ އުފަލެއް ނުލިބޭ: މަލާލާ

އިސްލާމްއާބާދު (އެޕްރީލް 1) - އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އަމިއްލަ ގައުމަށް އާދެވުމަކީ މިއިން ދުވަހަކު ވެސް ނުލިބޭވަރުގެ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ބުނެފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018
މަލާލާގެ އުފަން ޓައުނަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 31) - ތާލިބާނުން ދިން މަރުގެ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވި ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ކުރާ ދަތުރުގައި އޭނާގެ އުފަން ޓައުނަށް މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 1
ހަމަލާ އަށް ފަހު މަލާލާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް

އިސްލާމްއާބާދު (މާޗް 29) - ތާލިބާނުން ދިން މަރުގެ ހަމަލާއަކުން ސަލާމަތްވި ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޕާކިސްތާނަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 5
ޖީންސް ލި ކަމަށް ބުނެ މަލާލާ އަށް ފުރައްސާރަ

ތާލިބާނުން އޭނާގެ ބޮލަށް ބަޑިޖަހައި ޒަޚަމްކޮށްލިތާ ފަސް އަހަރު ފަހުން މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވަނީ އޮކްސްފަޑް ޔުނިވާސިޓީގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ފަށައިފަ އެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ނޮބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހާސިލްކުރި އެންމެ ހަގު ފަރާތް ކަމަށްވާ މަލާލާގެ ހަޔާތުގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހިސާބެވެ. އަންހެންކުދިންނަށް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 1
ރޮހިންޖާ މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން މަލާލާ ގޮވާލައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 8) - މިއަންމާގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައި ނުވާ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންގެ ހިމާޔަތުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖްތަމައުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފް ޒައި ގޮވާލައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017 14
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އަށް

ލަންޑަން (އޮގަސްޓް 18) - ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފް ޒައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީން ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017
މަލާލާ އަށް ކެނެޑާގެ އޮނަަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ދީފި

އޮޓާވާ (އެޕްރީލް 13) - ނޯބެލް އިނާމު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި އަށް ކެނެޑާގެ އޮނަރަރީ ސިޓިޒަންޝިޕް ދީފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 2
އދ.ގެ އެންމެ ޒުވާން ސުލްހައިގެ މެސެންޖަރަކަށް މަލާލާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - އދ.ގެ އެންމެ ޒުވާން ސުލްހައިގެ މެސެންޖަރަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.