26 މެއި

May 26, 2020 1
ކޮވިޑް-19: މެލޭރިއާ ބޭހުގެ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި

ޖެނީވާ (މެއި 26) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި، މެލޭރިއާ ބަލި މީހުންނަށް ދޭ ބޭސް ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ކުރަމުން ގެންދިޔަ ތަހުލީލުތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 2
މެލޭރިއާ ބޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއް ނުލިބޭ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 23) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި މެލޭރިއާ އަށް ދޭ ބޭސް ކަމަށްވާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން އަކީ ކާމިޔާބު އެއްޗެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް އެކަން ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 14
މެލޭރިއާ ބޭސް 13 ގައުމަކަށް އިންޑިއާއިން ފޮނުވައިދެނީ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 11) - މެލޭރިއާގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން 13 ގައުމަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން އިންޑިއާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

April 11, 2020 39
މެލޭރިއާ ބޭސް ރާއްޖެއަށް އެކްސްޕޯޓްކުރަން ހުއްދަ ދީފި

މެލޭރިއާގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން ރާއްޖެ އަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިންޑިއާ އިން ދީފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 5
މެލޭރިއާ ބޭސް ފޮނުވައިދޭން އިންޑިއާގައި އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 7) - މެލޭރިއާގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ބޭނުންކުރާ ހައިޑްރޮކްސީކްލޮރޯކްއީން އިންޑިއާ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި "މެސެޖަކާ" އެކު އެ ބޭސް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން އިންޑިއާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސޫޕް ބުއިމުން މެލޭރިއާ ފަސޭހަވުން އަވަސްވޭ

މަދީރެ ސަބަބުން ޖެހޭ މެލޭރިއާ އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާން ސޫޕަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 2
ފަޅޯފަތު ޖޫސް ތަޖުރިބާކޮށްލަމާ!

ފަޅޮލަކީ މީރު މޭވާއެކެވެ. ފަޅޯ ގަހުން ބޭނުން ކުރެވޭ އެއްޗަކީ ހަމައެކަނި ފަޅޮލެއް ވެސް ނޫނެވެ. އެހެންވެ ފަޅޯގަހުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފަން ވިސްނަން އެބަ ޖެހެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018
މެލޭރިއާ ޖެހިފައި ހުރި ނަމަ ކުއްތާ އަށް އެނގޭ

މެލޭރިއާ ޖެހިފައި ހުންނަ މީހުންގެ ގައިން ދުވާ ވަސް ކުއްތާ އަށް ދެނެގަނެވޭ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ގެމްބިއާގެ ސައިންސްވެރިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017
58 ހައްޖުވެރިއަކަށް މެލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 20) - ހައްޖަށް ދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭން 58 މީހަކަށް މެލޭރިއާ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.