08 ޖުލައި

July 08, 2020 18
މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހުނީ މަސައްކަތުގެ އަގު

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް އެޗްޑީސީން ދައްކަން ޖެހުނު 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް އެ...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 7
އަލް ޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓަރީގެ މައްސަލަ މެލޭޝިއާއިން ބަލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މެލޭޝިއާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު، ގަވާއިދާޚިލާފަށް އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ބިދޭސީން ހައްޔަރު ކުރިގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަލް...

July 07, 2020 90
އެޗްޑީސީން 22 މިިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
މެލޭޝިއާއިން ކިޔަވަން 100 ސްކޮލާޝިޕް ހުށަހަޅައިފި

މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން 100 ސްކޮލަޝިޕް ރާއްޖެ އަށް ދޭން ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އިން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުދާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް މި މަހު ހުޅުވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 11) - އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލައިގެން މި މަހު 24 އިން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 6
މެލޭޝިއާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 8) - މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ކަމަށާއި އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިގްތިސާދުގެ ބޮޑު ބައެއް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ލިންބާގްގެ ވެރިޔާ 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލިންބާގް ހޯލްޑިންގެ ވެރިޔާ ވިރާ ލިން ކަ ޗޮކްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އަށް 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
މެލޭޝިއާގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ވައިރަސް ކްލަސްޓާއެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތި މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ބަންދު ކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކްލަސްޓާތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 1
އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަރަންޓީނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 23) - ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 6
އޮންލައިންކޮށް ސިންގަޕޫރްގައި އަލަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރްގައި އޮންލައިންކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ހިންގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 8
ޖަމްޝީދާގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ އަކީ ޖަމްޝީދާ އަހުމަދެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތް މި ބަތަލާ އަކީ އޭނާގެ ރަން ދުވަސްވަރު މަގުބޫލު ޓްރެންޑެއް ވެސް ސެޓްކުރި ބަތަލާއެކެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 8
މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިންންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ލުޔެއް

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިތުރަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 24
މެލޭޝިއާ ވިޔަފާރިވެރިޔަކު 60،000 މާސްކް ރާއްޖެއަށް

މެލޭޝިއާގެ ވިޔަފާރިއަކު ރާއްޖެއަށް 60،000 ފޭސް މާސްކް މިއަދު ހަދިޔާކުރައްވައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 17
މެލޭޝިއާގައި ގަވާއިދާޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ހައްޔަރަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 3) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މެލޭޝިއާގައި ގަވާއިދާޚިލާފަށް އުޅޭ އެތައް ހާސް ބިދޭސީން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންގެ ގުރުބާނީގެ ނަތީޖާ ފެނިއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 2) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ގައުމު ލޮކްޑައުން ކުރި މުއްދަތުގައި މެލޭޝިއާގެ ރައްޔިތުންވީ ގުރުބާނީގެ ނަތީޖާ ފެނިއްޖެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
މެލޭޝިއާ އިން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 21) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މެލޭޝިއާގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް 1،061 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފި

ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ފޮނުވައިދޭން އެދުނު ޖުމްލަ 1،601 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 3
ބޭރަށް ފޮނުވި ގިނަ ކެއާ ޕެކޭޖްތައް ހަވާލުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާއިލާތަކުން ފޮނުވި ކެއާ ޕެކޭޖްތަކުގެ ބޮޑުބައި މިހާރު އެ މީހުންނާ ހަވާލުކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 66
ނުފޫޒުން ޖާގަ ހޯދައިދިނުމަކީ މުޑުދާރު އަމަލެއް:މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެންނަން ބާއްވާ ފްލައިޓްތަކުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މަގާމްތަކުގައި ތިބި މީހުންގެ އާއިލާތަކާއި ގާތް މީހުންނަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަކީ މި ވަގުތުގެ ހައްސާސް ކަމަށް ބަލާއިރު ވެސް "މުޑުދާރު، ހަޑި އަމަލެއް" ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020
ކޮވިޑް-19:މެލޭޝިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އެޕްރީލް 11) - މެލޭޝިއާގެ ލޮކްޑައުން މުއްދަތު މި މަހުގެ 28 އަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.