18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 19
ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް ރައޫފް

ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ކަނޑައެޅި ފުރަތަމަ ޑިފެންސް އެޑްވައިޒަރަކަށް ކާނަލް އަބްދުއްރައޫފް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
މެލޭޝިއާ އަށް ޓޫރިސްޓުންނަކަށް މި އަހަރު ނުދެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 29) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް މެލޭޝިއާގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައި، މި އަހަރު އެ ގައުމަށް ޓޫރިސްޓުން އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 4
ރާއްްޖޭން މެލޭޭޝިއާއަށް ދިޔަ ދަރިވަރަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރާއްޖެ އިން މެލޭޝިއާ އަށް ދިޔަ ދިވެހި 50 ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކުއްޖަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 14
ދިވެހި 50 ދަރިވަރަކު މެލޭޝިއާ އަށް ފުރުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން މެލޭޝިއާ އަށްް އަނބުރާ ނުދެވިފައި ތިބި ދިވެހި 50 ދަރިވަރަކު މިއަދު އަނބުރާ އެ ގައުމަށްް ފުރުވާލައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ސިންގަޕޫރާއި މެލޭޝިއާ އިން ބޯޑަރު ހުޅުވާލައިފި

ސިންގަޕޫރު (އޮގަސްޓް 17) - މެލޭޝިއާ އާއި ސިންގަޕޫރުގެ ބޯޑަރު، ފަސް މަސް ދުވަހަށް ފަހު، އެއްގަމު މަގުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 5
1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ ބޮޑު މީހާ ހުރީ ޗައިނާގައި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 6) - އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް، 1މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ)ގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތުގެ މުގުލުގައި ހުރި އެންމެ އިސް މީހާ ފިލައިގެން ޗައިނާގައި އުޅެމުންދާ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް މެލޭޝިއާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އަބްދުލް ހާމިދު ބަދޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 15
ނަޖީބު 12 އަހަރަށް ޖަލަށް، 50 މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 28) - 1މެލޭޝިއާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަރުހާދު (1އެމްޑީބީ) ގެ މަލްޓި-މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގައި ކުށް ސާބިތުވި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު...

July 28, 2020 9
ހުރިހާ މައްސަލައެއްގައި ނަޖީބު ރައްޒާގު ކުށްވެރިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 28) - މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް އުފުލި ކޮރަޕްޝަނުގެ ހަތް ދައުވާ ވެސް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެ، ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކޯޓުން މިއަދު...

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
ދަރިވަރުން މެލޭޝިއާ އަށް ގެންދަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައިވާތީ، މެލޭޝިއާ އަށް ނުދެވި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމަށް އޭސް ޓްރެވެލްސް އިން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 18
މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހުނީ މަސައްކަތުގެ އަގު

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް އެޗްޑީސީން ދައްކަން ޖެހުނު 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަކީ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގު ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ގެއްލުން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް އެ...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 7
އަލް ޖަޒީރާގެ ޑޮކިއުމެންޓަރީގެ މައްސަލަ މެލޭޝިއާއިން ބަލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 7) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މެލޭޝިއާ ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮތް ދުވަސްވަރު، ގަވާއިދާޚިލާފަށް އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ބިދޭސީން ހައްޔަރު ކުރިގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އަލް...

July 07, 2020 90
އެޗްޑީސީން 22 މިިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި 25 ބުރީގެ އޮފީސް އިމާރާތެއް ހަދަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ޑަބްލިއު.ޒެޑް.އާރު ޕްރޮޕަޓީ އަށް 22.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (352 މިލިއަން...

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
މެލޭޝިއާއިން ކިޔަވަން 100 ސްކޮލާޝިޕް ހުށަހަޅައިފި

މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން 100 ސްކޮލަޝިޕް ރާއްޖެ އަށް ދޭން ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އިން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 1
މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރު ހައްޖަކަށް ނުދާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 12) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ބުނެ މެލޭޝިއާ އިން ވެސް މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ނުވާން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް މި މަހު ހުޅުވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 11) - އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލައިގެން މި މަހު 24 އިން ފެށިގެން މެލޭޝިއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 6
މެލޭޝިއާގައި ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 8) - މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ވަނީ ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ކަމަށާއި އަންނަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިގްތިސާދުގެ ބޮޑު ބައެއް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 4
ލިންބާގްގެ ވެރިޔާ 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި

މެލޭޝިއާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ލިންބާގް ހޯލްޑިންގެ ވެރިޔާ ވިރާ ލިން ކަ ޗޮކްގެ ފަރާތުން ރާއްޖެ އަށް 1،000 ޕީޕީއީ ކިޓު ހަދިޔާ ކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 2
މެލޭޝިއާގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ވައިރަސް ކްލަސްޓާއެއް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 24) - ސައްހަ ލިޔެކިޔުން ނެތި މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ބަންދު ކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކްލަސްޓާތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 1
އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަރަންޓީނަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 23) - ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބައިވެރިވި އޮފިޝަލަކު ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މުހްޔިއްދީން ޔާސީން 14 ދުވަހަށް ކަރަންޓީނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 6
އޮންލައިންކޮށް ސިންގަޕޫރްގައި އަލަށް މަރުގެ ހުކުމެއް

ސިންގަޕޫރްގައި އޮންލައިންކޮށް ކޯޓުގެ އަޑުއެހުންތަކެއް ހިންގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ. މިއީ މިގޮތަށް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 8
ޖަމްޝީދާގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ އަކީ ޖަމްޝީދާ އަހުމަދެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތް މި ބަތަލާ އަކީ އޭނާގެ ރަން ދުވަސްވަރު މަގުބޫލު ޓްރެންޑެއް ވެސް ސެޓްކުރި ބަތަލާއެކެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 8
މެލޭޝިއާގައި އުޅޭ ދިވެހިންންނަށް ބޭސްފަރުވާގެ ލުޔެއް

މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމު، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިތުރަށް ލުއިކޮށްދީފި އެވެ.