31 ޖުލައި

July 31, 2016 4
މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް ބާރުތައް ދިން ގާނޫނަށް ފާޑުކިޔުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 31) - މެލޭޝިއާ ސަރުކާރަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ބާރުތައް ލިބޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނަށް މާދަމާ އަމަލުު ކުރަން ފަށާ އިރު އެ ގާނޫނާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 4
އެމްއެޗް370 ވެއްޓިފައިވާނީ މިހާރު ބަލާ ސަރަހައްދުގެ އުތުރަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 28) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ވެއްޓިފައިވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ބޯޓު ހޯދަން މިހާރު ބަލާ ސަރަހައްދުގެ އުތުރުން ގާތްގަނޑަކަށް 500 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރަށް ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް އިޓަލީގެ ސައެންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 2
އެމްއެޗް370 ހޯދުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 22) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދަން ކަނޑުއަޑިން މިހާރު ބަލަމުންދާ ސަރަހައްދުން ބޯޓާ ގުޅޭ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުފެނިއްޖެ ނަމަ ބޯޓު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ ދާއިމީކޮށް އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުން ނޫން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 4
ވައްކަމާ ގުޅިގެން 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓައިފި

ސިންގަޕޫރު (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ބޭންކް 1އެމްޑީބީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތާ ގުޅިގެން ސިންގަޕޫރުން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި މިހާތަނަށް 180 މިލިއަން ޑޮލަރު ހިފަހައްޓާފައިވާ...

July 21, 2016 16
މެލޭޝިއާގެ ބޭންކުން ވަގަށްނެގި ފައިސާތައް ހިފަހައްޓައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 21) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އުފެއްދި އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާ އިން ގަނެފައިވާ ތަންތަނާއި ތަކެތި ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ...

15 ޖުލައި

July 15, 2016 5
ނަޖީބު ވެރިކަމުން ބާލަން މަހާތިރު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތީރު މުހައްމަދު އާ ޕާޓީއެއް އުފައްދަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑާ ބެހޭގޮތުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ

ހޭގު (ޖުލައި 12) - އެކި ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެފައިވާ ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުގެ މައްސަލާގައި ފިލިޕީންސް އިން ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ދަ ހޭގުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ގޮތެއް ނިންމާނެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 3
މެލޭޝިއާގައި އައިއެސްގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ ދީފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖުލައި 5) - ބާއެއްގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާ އަކީ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން މެލޭޝިއާގައި ދިން ފުރަތަމަ ހަމަލާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 30) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތަކަށް ފާޅުގައި ފާޑު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވި އިދިކޮޅު ލީޑަރު ލިމް ގުއާމް އެންގް ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ ކެބިނެޓަށް ނަޖީބުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 29) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުގެ އިނގިލި ދިއްކޮށްފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ކެބިނެޓަށް ގެންނެވި ބަދަލުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އެންމެ އަރިސް ބޭފުޅުން މަގާމުތަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2016 1
ނަޖީބަށް ފާޑުކީ މަހާތިރުގެ ދަރިފުޅު ޕާޓީން ބޭރުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 26) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ހިންގެވި ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑު މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފާޑު ވިދާޅުވި ސީނިއާ ދެ މެންބަރަކު ޕާޓީން ވަކިކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދުގެ ދަރިކަލަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2016
އެމްއެޗް370 ގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 19) - ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ހޯދުމުގައި ދެން ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް މެލޭޝިއާ އާއި އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ޗައިނާ ގުޅިގެން މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދެ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
މެލޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް އެއާލައިން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 14) - އިސްލާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މެލޭޝިއާގައި ފެށި ފުރަތަމަ އެއާލައިން، ރަޔާނީ އެއާގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
200 ކުދިން ރޭޕް ކުރި މީހަކަށް ހުކުމް ކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 2) - މެލޭޝިޔާގައި ކުޑަ ކުދިންތަކަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާކުރި ކަމުގެ ދައުވާކޮށްފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތަކަށް ހުކުމް ކުރުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ ކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 3
މަކަރުހެދި އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 1) - މެލޭޝިއާގެ ޕާސްޕޯޓް ސިސްޓަމުގެ ތެރޭން މަކަރު ހަދާ ބައެއް ފަސެންޗަރުން ޗެކްނުކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފަޅާ އެރުމާ ގުޅިގެން 15 އިމިގްރޭޝަން އޮފިސަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 5
މެލޭޝިއާއަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ ވިސާ ދެނީ

މެލޭޝިއާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް 90 ދުވަހުގެ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ މާދަމާ އިން ފެށިގެން ދިނުމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 4
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން މެލޭޝިޔާ އަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މެލޭޝިޔާ އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ދާދި ދެންމެއަކު ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
އެމްއެޗް370: ފަހުން ފެނުނު ބައިތައް ތަހުގީގަށް

ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިޔާ އެއާލައިންސް، އެމްއެޗް370 މަތިންދާބޯޓުގެ ބައިތަކެއް ކަމުގައި ޝައްކުކުރެވޭ ބައިތައް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.