19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 2
އަންވަރު ބޮޑުވަޒީރުކަން ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 19) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވޭ ވަރަށް ޕާލަމެންޓުގެ ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް މެންބަރުންގެ ލިސްޓެއް އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް ރަސްގެފާނަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން، ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 1
ސަރުކާރު ބަދަލުކުރަން ރަސްގެފާނާ އަންވަރު ބައްދަލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޕާލަމެންޓުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާކަން ސާބިތުކޮށްދެއްވައި، މެލޭޝިއާގެ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި، އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް، އެ ގައުމުގެ ރަސްގެފާނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 4
މަހާތިރުގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަން މުހްޔިއްދީން ޔާސީން އަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 29) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިޔާ އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ ތާއީދާ އެކު ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް މަހާތިރު މުހައްމަދު ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ޒަމާންވީ...

February 29, 2020 5
އަންވަރުގެ ތާއީދާ އެކު މަހާތިރު އަނެއްކާވެސް ވެރިކަމަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 29) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ކުއްލިއަކަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު، އަންވަރު އިބްރާހިމްގެ ތާއީދާ އެކު، އަލުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމަށް...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 1
އާ ބޮޑުވަޒީރު ހޮވަން މެލޭޝިއާ ޕާލަމެންޓް ބައްދަލުކުރަނީ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 28) - މަހާތިރު މުހައްމަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ހުސްވެފައިވާ މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް އާ ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
އާ ކޯލިޝަނަކުން ބޮޑުވަޒީރުގެ މަގާމު މަހާތިރު ބޭނުންވޭ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ފެބްރުއަރީ 27) - އާ ކޯލިޝަނަކުން އަނެއްކާ ވެސް މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން، އިސްތިއުފާ ދެއްވި ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު އިއްޔެ ފާޅު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 6
އިމްރާނާއި އަންވަރު އިިބްރާހިމް ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 2
ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަންވަރު ޕާލަމެންޓަށް

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮކްޓޯބަރު 13) - ޕޯޓް ޑިކްސަންގެ ޕާލަމެންޓް ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރައްވައި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް އަލުން ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް ނުކުމެވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 1
"ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް ނަޖީބު އުފުލަންޖެހޭނެ"

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - މެލޭޝިއާގައި މިހާރު ފެންމަތިފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގެ ޒިންމާ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމުގެ މަގާމަށް ދެން ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
އަންވަރަށް ފުރުސަތުދޭން ޕާލަމެންޓް މެންބަރަކު ވަކިވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އަންވަރު އިބްރާހިމަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން މެލޭޝިއާ ޕާލަމެންޓުން މެންބަރަކު އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 6
ބޮޑު ވަޒީރުކަން މި ވަގުތު ގަބޫލްކުރަން ފަސޭހައެއް ނޫން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕުރު (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމު މި ވަގުތު ދިން ނަމަވެސް ގައުމަށް ދިމާވެފައި ވަނީ އޭނާ އަށް ވެސް ހައްލު ކުރަން އުނދަގޫ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 6
ލައިލާ، އަންވަރު އިބްރާހީމާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ލައިލާ އަލީ، މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ޑރ. އަންވަރު އިބްރާހީމާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 16
ޑރ. ޖަމީލް އަންވަރު އިބްރާހީމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު، މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، އަންވަރު އިބްރާހިމްއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 53
ނަޝީދުގެ ހަޔާތްޕުޅުން އަންވަރު ފިލާވަޅު ހޯއްދެވި

މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބު އަންވަރު އިބްރާހިމް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ސިޔާސީ ހަޔާތުން ފިލާވަޅުތަކެއް ހޯދެއްވި ކަމަށް އަންވަރުގެ ދަރިކަނބަލުން ނޫރުލް އިއްޒާ އަންވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2018 3
ނަޖީބު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލްކުރަން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 18) - މަލްޓި- ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލާގައި މެލޭޝިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަޖީބު ރައްޒާގު ޖަލަށްދާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލް ކުރެވޭ ކަމަށް ޖަލުން މިނިވަން ކުރި އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
މަހާތިރަށް މައާފްކޮށްފިން: އަންވަރު

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 17) - ދެ ބޭފުޅުންގެ މެދުގައި ކުރިން ހަތުރުވެރިކަން އޮތް ނަމަވެސް ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދަށް މައާފްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިއްޔެ ޖަލުން މިނިވަންކުރި އަންވަރު އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 1
އަންވަރު ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 16) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް މިއަދު ޖަލުން މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018
އަންވަރު މިނިވަން ކުރުން މާދަމާ އަށް ފަސް ކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 15) - މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް މިއަދު މިނިވަން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް އެކަން މާދަމާ އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018
އަންގާރަ ދުވަހު އަންވަރު މިނިވަން ކުރާނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 12) - މެލޭޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަންވަރު އިބްރާހިމް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު މިނިވަން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 10
އަންވަރަށް މައާފް ދޭން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެއްޖެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (މެއި 11) - ޖަލު ބަންދުގައި މިހާރު ހުންނެވި މެލޭޝިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމަށް މައާފް ދެއްވަން ރަސްގެފާން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 4
މަހާތިރާއި އަންވަރު 18 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައްދަލުކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - މެލޭޝިއާގައި ސިޔާސީ ގޮތުން ބޮޑު ދެ ހަތުރުންގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު މަހާތިރު މުހައްމަދާއި އޭނާގެ ކުރީގެ ނައިބް އަންވަރު އިބްރާހިމް 18 އަހަރު ދުވަހު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.