08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 12
ތިނަދޫ ގޭސް ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ހަ މަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ގޭސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 6
މޯލްޑިވް ގޭހުން އާ އަހަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް!

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 2
ތިނަދޫގައި ގޭސް ވިއްކުން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެޖެންޓަކަށް

އެސްޓީއޯ އިން ތިނަދޫގައި ދެމުން އައި ގޭހުގެ ހިދުމަތް މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ އެޖެންޓަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 4
ހީލިއަމް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހީލިއަމް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވައްޗަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ހިލޭ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވައްޗަށް ހިލޭ ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަން: ޝަޒައިލް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 29
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީ ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 16
ގޭހުގެ ކޮންމެ ޝިޕްމެންޓަކުން އެއް ލައްކަ ޑޮލަރު އިތުރު

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ޝިޕްމެންޓްތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެވްރެޖުކޮށް 130،000 އިތުރުކަން ފާހަގަކުރެވި އެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިޒަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 3
މޯލްޑިވް ގޭސް ދަގަނޑު ފުޅިއާ ދުރަށް!

ރާއްޖޭގައި ގޭހުގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އަމާޒަކީ ހުރިހާ ފުޅިތަކެއް ލުއި ފުޅިތަކަށް ބަދަލު ކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒާއިލް ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019
އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަކީ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުން: ޝަޒާއިލް

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާކޮށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭ މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަކީ އެ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ހަރަދު ކުޑަ ކުރެވުން ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒާއިލް ޝިޔާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 03, 2019
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކޮންމެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރަކަށް ހިލޭ!

މޯލްޑިވް ގޭސް އިން އެ ކުންފުނީގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮމޯޝަނުގައި، އެ ކުންފުނީގެ ފިހާރަތަކުން ކޮންމެ 20 ވަނަ ކަސްޓަމަރެއް ހޮވައި އެ...

October 03, 2019
މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރެއް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރެއް ދޭން އެ ކުންފުނިން ނިންމައި މިއަދު އެކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 3
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން، ލުއި ފުޅީގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019 4
ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ހަ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ނޯތު ހާބަރުގައި އޮތް ބޯޓެއްގެ ތެރޭގައި ގޭސް ފުޅިއެއް ގޮވައި ހަ މީހަކު ޒަޚަމްވުމުން، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ކާލްޓަން ބްރޭންޑުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެއަށް

މޯލްޑިވް ގޭހުން ރާއްޖޭގެ މާކެޓަށް ކާލްޓަން ބްރޭންޑްގެ ރެފްރިޖެރެންޓް ގޭހުގެ ބާވަތްތައް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ،

02 ޖުލައި

July 02, 2019 39
މާނު ފުރައިގެން ދިޔައީ ކޯޓުން ހުއްޓުވައިނުދީގެން

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ މައުމޫން (ގޭސް މާނު) ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާ ފުރުން މަނާކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ކޯޓުގައި އެދުމުން އެ އަމުރު ނުދިނުމުން ކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2019
ރޯދައަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް މޯލްޑިވް ގޭހުން ފަށައިފި

ރޯދަ މަހަށް ހާއްސަކޮށް ބެކްއަޕް ސިލިންޑަރުގެ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 26
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ފައިދާ ދެގުނަ މައްޗަށް!

މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިއަހަރުގެ ފުރަތަަމަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ، ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ އަށް ވުރެ ވެސް މަތިވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 1
މިހާރު މޯބައިލް ޕޭ އިން ގޭހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މޯބައިލް ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ގޭހަށް ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ފަހިކޮށް، ހާއްސަ އިނާމުތަކެއް ހޯދުމުގެ ފުުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
މޯލްޑިވް ގޭހުން ގައިދީންނަށް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެނީ

ގައިދީންނަށް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދީ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕްރިޒަން ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީން މޯލްޑިވް ގޭހާއެކު މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2019 3
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ "ލުއިފަސޭހަ ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

ކުރިއަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ދަގަނޑު ފުޅި ލުއި ފުޅިއަށް ބަދަލުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތާ އެކު މޯލްޑިވް ގޭހުގެ "ލުއިފަސޭހަ ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2019 2
މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ 6 މަހަށް

ސަރުކާރުގެ އާ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް، މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް އެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން ދޭ ޗުއްޓީ ހަ މަސް ދުވަހަށް އަދި ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް ދަރިއަކު ލިބުމުން ދޭ ޗުއްޓީ އެއް މަސް ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.