07 ޖުލައި

July 07, 2020 10
ގޭސް މާނުއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އޭސީސީން ޕީޖީ އަށް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުﷲ މައުމޫން (ގޭސް މާނު) އަށް ތުހުމަތުވާ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ން ބަލަމުން އަންނަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވިފައި ވާތީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލްއާ މަޝްވަރާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 9
އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކުގެ މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުނި، މޯލްޑިވް ގޭހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރުތަކެއް ގެނައުމުގައި ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވޭ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށަައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020
މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް ހިދުމަތްދޭ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ވެސް ޚިދުމަތް ދޭ ވަގުތު މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 3
މޯލްޑިވް ގޭހުން މިހާރު ނަގުދުފައިސާ ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ގޭސް ފުޅި އަށް އަގު އަދާކުރުމުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 13
ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވްގޭސް ޑެލިވަރީކުރާ މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ހުޅުމާލޭގައި މޯލްޑިވް ގޭސް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
މޯލްޑިވް ގޭހުން ރޯދަމަހު ހިދުމަތް ދޭނީ ދެ ވަގުތެއްގައި

މޯލްޑިވް ގޭހުން މި ރޯދަ މަހު ދެ ވަގުތަކަށް ބަހާލައިގެން ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
މިރޭ 8:30 އާ ހަމައަށް މޯލްޑިވްގޭހުން ޑެލިވަރީކުރާނެ

މިރޭ 8:30 އާ ހަމައަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން ޑެލިވަރީކޮށްދޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 1
މޯލްޑިވް ގޭހުން މިރޭ އިމަޖެންސީ ޑެލިވަރީތައް ކޮށްދޭނެ

މޯލްޑިވް ގޭސް ޑެލިވަރީކޮށްދިނުން، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރުމުން މެދުކަނޑާލާފައި ވިޔަސް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަސް މިރޭ ގޭސް ޑެލިވަކޮށްދޭން މޯލްޑިވް ގޭހުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 1
އެސްއެމްއެސް ކޮށްލުމުން މޯލްޑިވް ގޭސް ގެޔަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން ގޭގައި ތިބެން ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން، އެސްއެމްއެސް ކޮށްގެން ގޭސް ފުޅި އަށް އޯޑަރު ދިނުމުން ޑެލިވަރީ ކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 10
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ވެހިކަލްތައް ޑިސްއިންފެކްޓް ކުރަނީ

ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި ވެސް އަދި ސަރުކާރު ބަންދުކޮށްފައި ވިޔަސް ތަންތަނަށް ގޭސް ފުޅި ގެންގޮސްދިނުން ހުއްޓާލެވޭކަށް ނެތެވެ. މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މުވައްޒަފުން ތިބީ އެ މަސައްކަތުގަ އެވެ. އަދި އެ މީހުންނަށް މިއަދު ލިބުނު ހިތްވަރަކީ، އެކްޓިން އެމްޑީ ވެސް ޑެލިވަރީގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ބަންދުވިޔަސް ހިދުމަތެއް ނުހުއްޓޭނެ: މޯލްޑިވް ގޭސް

މާދަމާ އިން ފެށިގެން ހަފުތާއަކަށް ސަރުކާރު ބަންދުވި ނަމަވެސް، މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް މެދު ނުކެނޑި ލިބޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
މޯލްޑިވް ގޭހަށް މިހާރު އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ!

މޯލްޑިވް ގޭހަށް އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރު ދިނުމާއި ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 4
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދީފި

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން މިދިޔަ އަހަރު އިއުލާނުކުރި ގޮތަށް އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖު ދަތުރު ދީފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 12
ތިނަދޫ ގޭސް ޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ހަ މަސްތެރޭ ނިންމަނީ

ގދ. ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ ގޭސް ޕްލާންޓުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރު ސްޕީޑުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ތެރޭ މަސައްކަތް ނިންމާނެ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 6
މޯލްޑިވް ގޭހުން އާ އަހަރަށް ބޮޑު ހަދިޔާއެއް!

އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް މޯލްޑިވް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 2
ތިނަދޫގައި ގޭސް ވިއްކުން މޯލްޑިވް ގޭސްގެ އެޖެންޓަކަށް

އެސްޓީއޯ އިން ތިނަދޫގައި ދެމުން އައި ގޭހުގެ ހިދުމަތް މޯލްޑިވްސް ގޭސްގެ އެޖެންޓަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 4
ހީލިއަމް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހީލިއަމް ގޭހުގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވައްޗަށް މޯލްޑިވް ގޭސް ހިލޭ

ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ އާއި ފިޔަވައްޗަށް ހިލޭ ގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވް ގޭހުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ކޮރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ނުހިންގަން: ޝަޒައިލް

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމަށް ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކުރެވި އޭނާ ސަސްޕެންޑު ކުރި ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަނުގެ އެއްވެސް އަމަލެއް ހިންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 29
މޯލްޑިވް ގޭހުގެ އެމްޑީ ޝަޒައިލް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މޯލްޑިވް ގޭހުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝަޒައިލް ޝިޔާމް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި އެވެ.