26 މެއި

May 26, 2016 10
ނަޝީދުގެ ވާހަކަ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން މައްސަލައެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާ ބެހޭ ގޮތުން ޗެނަލް 13 ގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް ދެ މެމްބަރަކު ދެއްކެވި ވާހަކަތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް އާ...

May 26, 2016 25
"ރައީސް ރައްދު ދެއްވީ ޔަހޫދީންނާއި ނަސޯރާއިންނަށް"

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި "ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ" ޖަލްސާގައި، އަހަރެމެންނަކީ ﷲގެ ދެ ވަނަ ދަރިން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ޔަހޫދިންނަށާއި...

24 މެއި

May 24, 2016
މީޑިއާގެ ބެލެނިވެރިކަމުގައި "ދަތް ނެތް ދެ ސިންގާ"

އާ ގާނޫނުއަސާސީން ލިބިދިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ހައްގަކީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމެވެ. ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމުގެ އިތުރަށް މިނިވަން މީޑިއާ އަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށް ދިނުން ވެގެން ދިޔައީ ރާއްޖެ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ކުރި ދަތުރުގައި އެޅި އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފިޔަވަޅަށެވެ. އެއާ އެކު، މީޑިއާ ކައުންސިލް...