15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 8
ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައެއްނުގަތް

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި މީހަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ރާއްޖެ ޓީވީ ކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 16
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތުދޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިިފި

އިންތިޚާބުތަކުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓީވީތަކުން ވަގުތު ދިނުމާ ބެހޭ އުސޫލު އާންމުކޮށް، މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 35
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖޫރިމަނާ ދެއްކުމަށް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ދެ މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާ ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ފައިސާ ހޯދައިދޭން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ފޮށި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 23
ޖޫރިމަނާ ކުރީ އިންތިހާބުގެ ކަވަރޭޖަށް ހުރަސް އަޅަން

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ރާއްޖެ ޓީވީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކަވަރޭޖަށް ހުރަސް އަޅަން ކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 61
ރާއްޖެ ޓީވީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިިދިޔަ މާޗު މަހު ބޭއްވި މުޒާހަރާއެއްގައި ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާ ގުޅިގެން، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ރާއްޖެ ޓީވީ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ އިން މިއަދު ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ. މިއީ އަބުރުގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެގެން ރާއްޖެ ޓީވީ ޖޫރިމަނާކުރި ފަސް ވަނަ ފަހަރެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓީވީތަކުން ވަގުތު ދިނުމާ ބެހޭ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލު އެކުލަވާލައި އެޓާނީ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 10
މީޑިއާ ނެޓް ފަސް ލައްކައިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަށް

ދިވެހި ސަރުކާރާ މެދު ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށް، އަލްޖަޒީރާ އިން ގެނެސްދިން ޑޮކިއުމެންޓްރީ ކަމަށްވާ "ސްޓީލިން ޕެރެޑައިސް" ރީ-ބްރޯޑްކާސްޓްކުރި މައްސަލާގައި މީޑިއާ ނެޓް ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 9
ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވަގުތު ދިނުމާބެހޭ އުސޫލަށް ހިޔާލުހޯދަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޓީވީތަކުން ވަގުތު ދިނުމާ ބެހޭ ހަމަތައް ބަޔާން ކުރުމާއި އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ އުސޫލަށް ހިޔާލު ހޯދުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އިން މިއަދު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 33
ޓީވީތަކުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ލާޒިމްކުރަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަކުން އެއް ހަމައެއްގައި ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ލާޒިމްކޮށް، އަދި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިތުރަށް ވަގުތު ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 21
މީޑިއާނެޓް 52،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ މީޑިއާނެޓަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްދީފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށް ޕެކޭޖަކަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ދޫކޮށްފައި ވާތީ 52،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 72
"ވޯލްޑްކަޕް ދައްކަން ހުއްދަދިންގޮތް ތަހުގީގުކުރަންޖެހޭ"

މި އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑްކަޕް ރާއްޖޭގައި ދެއްކުމުގެ އެކްސްކްލޫސިވް ރައިޓްސް ގަތުމުގެ ހުއްދަ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)އަށް އެތަނުގެ ގަވަނިން ބޯޑުން ދީފައިވާއިރު އެ މުބާރާތް ދެއްކުމުގެ ހުއްދަ ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދީފައިވާތީ އެކަން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޕީއެސްއެމުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 24
ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވޯލްޑްކަޕް ދެއްކޭނޭ: ބްރޯޑްކޮމް

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ޕީއެސްއެމްގެ އިތުރުން، ރީބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ވެސް ދެއްކޭނެ ކަމަށާއި، އެކަމުގައި ގާނޫނީ އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 7
އިންޒާރު ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭ، ޚަބަރު ގެނެސްދޭން ދަތި

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަޔާންތަކާއި އިންޓަވިއުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީންނާއި...

May 30, 2018 10
ގައިދީންގެ އިންޓަވިއު ނުގެންނަން އެންގުމުން ކޯޓަށް

ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރާ މީހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަޔާންތަކާއި އިންޓަވިއުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަން އަންގައި، ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު...

29 މެއި

May 29, 2018 48
ގައިދީންގެ އިންޓަވިއު ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރަން އަންގައިފި

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރާ މީހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންގެ ބަޔާންތަކާއި އިންޓަވިއުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަން އަންގައި، މި އެންގުމާ ޚިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވެސް ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 3
ނޫސްވެރިން ތިބީ ބިރުވެރިކަމެއްގައި، މިނިވަންކަމެއް ނެތް

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށާއި ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ބިރުވެރި މާހައުލެއްގައި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 5
ސަންގު ޓީވީން ޖޫރިމަނާ ދެއްކީ ޖާޑިއެއްގެ ފައިިސާއިން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ސަންގު ޓީވީ ކުރި ޖޫރިމަނާ، ޖާޑިއެއްގެ ފައިސާ އިން މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 4
މާފަށް އެދޭނީ ކޯޓުން ނިންމުމުން: ސަންގު ޓީވީ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ސަންގު ޓީވީގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އެ ސްޓޭޝަން ޖޫރިމަނާކޮށް، މާފަށް އެދުމަށް އެންގިޔަސް އެ އަށް އަމަލު ކުރާނީ ކޯޓުން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަމަށް ސަންގު ޓީވީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2018 2
ރާއްޖެ ޓީވީގެ މައްސަލައެއް ނުބަލަން: ބްރޯޑްކޮމް

ބަންދުގައި ތިބި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް މިނިވަންކުރަން ފެބުރުއަރީ އެކެއްގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި އަމުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރި ޚަބަރު އެ ކޮމިޝަނުން މިރޭ...

29 މާޗް

March 29, 2018 10
ސަންގު ޓީވީ ވެސް 100،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ސަންގު ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތޮފާ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކާ ގުޅިގެން ސަންގު ޓީވީ ވެސް...

March 29, 2018 25
ނަޝީދު ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންތަކެއް ދޫކޮށްލަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ އެކެއްގައި ނެރުނު އަމުރާ ގުޅިގެން، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގެ...

15 މާޗް

March 15, 2018 2
އަމްޖަދު ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކޮށްފި

ޗެނަލް 13 ގެ ނިއުސްހެޑް އަމްޖަދު ވަހީދު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.