14 މާޗް

March 14, 2018 13
އަމްޖަދު، ބްރޯޑްކޮމް އަށް އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޗެނަލް 13 ގެ ނިއުސްހެޑް އަމްޖަދު ވަހީދު، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އަށް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

March 14, 2018 2
އެމްބީސީއަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުންގެ ނަން ކޮމިޓީިއަށް

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަސް ބޭފުޅެއްގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 17
ގާސިމްގެ އަބުރާ ބެހޭ ކަމަށް ބުނެ ޖޭޕީން ބްރޯޑްކޮމްއަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ޗެނަލް 13 އިން ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދޭ ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން އެ މައްސަލަ ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 4
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު އަސްލަމްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 14
ވީ މީޑިއާ އިން "ހަނގާ ފަންޑް ފޮށި" ހުޅުވައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވީޓީވީ އާއި ވީއެފްއެމް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައިވާތީ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ވީ މީޑިއާ އިން ފަންޑް ފޮށްޓެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 28
ވީ މީޑިއާ 4 ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވީޓީވީ އާއީ ވީއެފްއެމުން، އަބުރާ ބެހުނު ކޮންޓެންޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެ މީޑިއާ ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 6
ރާއްޖެ ޓީވީ 2،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ޕްރޮގްރާމްތައް މެދުކަނޑާލި މައްސަލާގައި، މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ރާއްޖެ ޓީވީ 2،000ރ. އިން މިއަދު ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 24
ޝޯއާ ގުޅިގެން ޕީއެސްއެމުން މާފަށް އެދެން އަންގައިފި

އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމަށް އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޝޯގެ ނެށުމެއްގައި އަންހެނުންތަކެއް ނިވައިކަން ކުޑަ ހެދުންތަކެއް ލައިގެން ނެށި މަންޒަރު ދެއްކި މައްސަލައިގައި މާފަށް އެދުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018 32
"ސަރުކާރު ވައްޓާލަން ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހިތްވަރުދޭ"

ގައުމުގެ އަމަންއަމާންކަން ގެއްލޭ ގޮތަށާއި ގާނޫނީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުން ދާ ކަމަށް ބުނެ، ނޫސްވެރިންގެ އަމަލުތައް ވަކި ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރަން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 51
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަލުން ފަށައިފި

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން މެދުކަނޑާފައިވާ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މިއަދު އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 47
ނޫސްވެރިކަމަށް މާހައުލު ނެތުމުން ރާއްޖެޓީވީ ހުއްޓާލައިފި

މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެމުން ދިޔަ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ފުލުހުން ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ދެމުން ދިޔަ ހިމާޔަތް މެދުކަނޑާލާފައިވާތީ، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އާއްމު ބްރޯޑްކާސްޓިން މި ރެ އިން ފެށިގެން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 1
ފްރީކުއެންސީ ފީ އަށް 1.5 މިލިއަން ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ފްރީކުއެންސީ ލައިސަންސްގެ އަހަރީ ފީ ގެ ގޮތުގައި 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ދައްކަން އެޓޯލް އިންވެސްޓްމަންޓް މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 7
ދިރާގު ޓީވީއަށް ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއްނެތް

ދިރާގު ޓީވީއަށް ރީ ބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސަންސް ދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017 10
މީޑިއާއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ ބްރޯޑްކޮމް: ޝިފާޒް

ދިވެހި މީޑިއާ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ބިރަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 36
މައުމޫނަށް ފުރައްސާރަކުރުން މައްސަލައަކަށް ނުވި!

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް އިންތިހާ ދަރަޖަ އަށް މަލާމާތާއި ފުރައްސާރަކޮށް ޗެނަލް 13 އިން ލަވައެއް ދެއްކުން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 23
ރާއްޖެ ޓީވީން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކޮންޓެންޓެއް ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ޖޫރިމަނާ ގޮތުގައި ދައްކަން އެންގި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ސްޓޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 24
އާ ކޮމިޝަން، މީޑިއާތަކަށް އިތުރު ބިރުވެރިކަމެއް؟!

ނޫސްވެރިން އޮބިއަޅުވަން ފާސްކުރި އަބުރުގެ ގާނޫނާ އެކު ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް މިވަނީ "ނޭވާ ހޮޅި އަށް" އެޅިފަ އެވެ. އެ ގާނޫނާ އެކު މީޑިއާތަކަށް ހަތަރު ފަރާތުން ވެސް އޮތީ ބިރުވެރިކަމެވެ. އެކަމަކު އެވަރުން ވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވި މަގްސަދު ހާސިލެއް ނުވި އެވެ. އެހެންވެ، އާ ކޮމިޝަނެއް ވުޖޫދު ކޮށްގެން ނަމަވެސް ނޫސްވެރިން މައިތިރިކުރުމުގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017
ބްރޯޑްކޮމް އިން ބުނަނީ ވީޑިއޯ މައްސަލަ ނުލިބޭ ކަމަށް!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންތަކަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ، ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާނެ ކަމަށް ބުނެ ޔޫޓިއުބްގައި ވީޑިއޯއެއް އަޕްލޯޑްކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ނިންމައި ފައިލްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 16
ޒޭނާ ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ނުބެލި!

ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީވެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތުމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ނުބެލި ކަމަށާއި އެކަމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު އަހްމަދު މުހައްމަދު ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
ރާއްޖެ ޕްލަސްގެ ހުއްދަ ބާތިލްވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުފެށުމުން

ރާއްޖެ ޕްލަސް ޗެނަލްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސަންސް ބާތިލްވީ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ނުފެށުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 59
އަނެއްކާވެސް ދިވެހި އޮބްޒާވަރުގެ ޒަމާނަށް!

ކުޑަކުޑަ އަންދާޒާއަކަށް ބިނާކޮށް ލަފާކޮށްލިޔަސް އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކަށް ވިއްޔާ ދިވެހި އޮބްޒާވަރަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގިއެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެ އުމުރުގެ މީހަކަށް އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ފަހުމް ނުވާ ނަމަ އޭނާ ވާނީ 2004 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ ދެކެމުން މި އަންނަ ސިޔާސީ ބަދަލުތަކުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނެތް މީހަކަށެވެ.