05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 23
ރާއްޖެ ޓީވީން ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކޮންޓެންޓެއް ދެއްކި ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ޖޫރިމަނާ ގޮތުގައި ދައްކަން އެންގި ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އެ ސްޓޭޝަނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 24
އާ ކޮމިޝަން، މީޑިއާތަކަށް އިތުރު ބިރުވެރިކަމެއް؟!

ނޫސްވެރިން އޮބިއަޅުވަން ފާސްކުރި އަބުރުގެ ގާނޫނާ އެކު ރާއްޖޭގެ މީޑިއާތައް މިވަނީ "ނޭވާ ހޮޅި އަށް" އެޅިފަ އެވެ. އެ ގާނޫނާ އެކު މީޑިއާތަކަށް ހަތަރު ފަރާތުން ވެސް އޮތީ ބިރުވެރިކަމެވެ. އެކަމަކު އެވަރުން ވެސް ސަރުކާރުން ބޭނުންވި މަގްސަދު ހާސިލެއް ނުވި އެވެ. އެހެންވެ، އާ ކޮމިޝަނެއް ވުޖޫދު ކޮށްގެން ނަމަވެސް ނޫސްވެރިން މައިތިރިކުރުމުގެ...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017
ބްރޯޑްކޮމް އިން ބުނަނީ ވީޑިއޯ މައްސަލަ ނުލިބޭ ކަމަށް!

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ދައުލަތުގެ އިސް ވެރިންތަކަކަށް މަރުގެ އިންޒާރުދީ، ރާއްޖޭގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާނެ ކަމަށް ބުނެ ޔޫޓިއުބްގައި ވީޑިއޯއެއް އަޕްލޯޑްކުރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ނިންމައި ފައިލްކޮށް، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ނުލިބޭ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 16
ޒޭނާ ވަކިކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ނުބެލި!

ޕީޕީއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާތީވެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތުމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މަޖިލީހުން ނުބެލި ކަމަށާއި އެކަމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ މަޖިލީހުގެ އަމީންއާއްމު އަހްމަދު މުހައްމަދު ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ތުހުމަތު ކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 2
ރާއްޖެ ޕްލަސްގެ ހުއްދަ ބާތިލްވީ ބްރޯޑްކާސްޓް ނުފެށުމުން

ރާއްޖެ ޕްލަސް ޗެނަލްގެ ބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސަންސް ބާތިލްވީ، ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޚިދުމަތް ނުފެށުމުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 59
އަނެއްކާވެސް ދިވެހި އޮބްޒާވަރުގެ ޒަމާނަށް!

ކުޑަކުޑަ އަންދާޒާއަކަށް ބިނާކޮށް ލަފާކޮށްލިޔަސް އުމުރުން މިހާރު 30 އަހަރުގެ ދިވެހި ޒުވާނަކަށް ވިއްޔާ ދިވެހި އޮބްޒާވަރަކީ ކޮބައިކަން ނޭނގިއެއް ނުހުންނާނެ އެވެ. އެ އުމުރުގެ މީހަކަށް އެއީ ކޮން އެއްޗެއްކަން ފަހުމް ނުވާ ނަމަ އޭނާ ވާނީ 2004 އިން ފެށިގެން ރާއްޖެ ދެކެމުން މި އަންނަ ސިޔާސީ ބަދަލުތަކުގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ނެތް މީހަކަށެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 18
މީޑިއާތައް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު އަލަށް އުފައްދާ ކޮމިޝަނަށް

ދައުލަތުގެ އެއް މުއައްސަސާއަކުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިއާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަންގެ ބިލުގައި މީޑިއާތައް ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު...

October 23, 2017 9
އަލަށް އުފައްދާ މީޑިއާ ކޮމިޝަންގައި ހަތް މެމްބަރުން

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނާއި މީޑިއާ ކައުންސިލް އުވާލުމަށް ފަހު އަަލަށް އުފައްދާ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކޮމިޝަން ބިނާވަނީ ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ކަމަށް، ބިލްގައި ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 19
އެއް ތަނަކުން މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ބިލެއް ހަދައިފި

ދައުލަތުގެ އެއް މުއައްސަސާއަކުން މީޑިއާ ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 9
ރާއްޖެޓީވީގެ 1މިލިއަންގެ ޖޫރިމަނާ މައްސަލަ ޝަރީއަތަށް

ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ، ސިވިލް ކޯޓުގެ ޑިސްޕިއުޓު މަރުހަލާއިން ހައްލުނުވުމުން ޝަރީއަތަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 6
ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޖޫރިމަނާ ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދެފި

ރާއްޖެ ޓީވީ ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 16
ޝަހީބަށް ދައުވާ ކުރަން ރާއްޖެ ޓީވީން ނިންމައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ މެދު ގާނޫނާ ހިލާފަށް ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަން ރާއްޖެ ޓީވީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 27
އެވޯޑު ހަފުލާގައި ބްރޯޑްކޮމްއާ ދެކޮޅަށް އިހްތިޖާޖުކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑު ހަފުލާގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ ޓީވީން ހިމޭން އިހްތިޖާޖެއްކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 8
"އަބުރުފުޅު ފަންޑު" އަނެއްކާވެސް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން "އަބުރުފުޅު ފަންޑު" ނަމުގައި އަނެއްކާވެސް މިއަދު ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

October 10, 2017 11
ބްރޯޑްކޮމް އިން ޒޭނާ ވަކިކުރަން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން ފާތުމަތު ޒޭނާ ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 10, 2017 65
ރައީސްގެ އިވެންޓް އިންތިޒާމް ކުރަން ބްރޯޑްކޮމްގެ ޒޭނާ!

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ބައްދަލުކުރައްވަން ރޭ ރަސްފަންނުގައި ބޭއްވި ހަފުލާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގެ ކަންކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން،...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ރާއްޖެޓީވީން ދެއްކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ އެއްޗެއް

ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކޮންޓެންޓެއް ދައްކައިގެން ކަމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 08, 2017 39
ރާއްޖެ ޓީވީ 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފާޑުކިޔާފައިވާ ކޮންޓެންޓެއް ދައްކައިގެން ރާއްޖެ ޓީވީ އަނެއްކާވެސް 500،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 5
ބްރޯޑްކޮމް އޮތީ ސަރުކާރު ދަށުވެފައި: މެމްބަރުން

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އޮތީ ސަރުކާރު ދަށުވެފައި ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަންގެ އަމަލުތަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 43
ފޭސްބުކުން މަޖިލިސް ދައްކާތީ ބްރޯޑްކޮމް ކަންބޮޑުވެއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތެރޭގައި ހިނގާ ކަންކަން ފޭސްބުކް ފަދަ ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޓީވީ ޗެނަލްތަކުން ދައްކާތީ އެކަމާ މެދު ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އެދެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 18
ރޮހިންޖާގެ މަންޒަރުތައް ގެނެސްދޭއިރު ސަމާލުވާން އެދެފި

މިޔަންމާ ސަރުކާރުން އެ ގައުމުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ މަންޒަރުތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެދެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 30
އުމަރުގެ އަބުރުގެ މައްސަލައިން ޗެނެލް13 ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތުވެ ޕީއެސްއެމް ދެ ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ އެ މައްސަލާގައި ޗެނެލް13، ޖޫރިމަނާއެއްނުކޮށް، އިންޒާރެއް ދިނުމަށް ފަހު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އެކަން ނިންމާލައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 9
ޕީއެސްއެމް އިން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދައްކައިފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރާ ބެހިގެން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް ޖޫރިމަނާ ކުރި ފައިސާ އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ދައްކައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 7
މީޑިއާ ނެޓު ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުގެ ޚިޔާނާތާ ބެހޭގޮތުން އަލްޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގީ ރިޕޯޓް ސްޓީލިން ޕެރަޑައިސް ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުން، މީޑިއާ ނެޓު ފަސް ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކުރި މައްސަލަ...

August 21, 2017 14
ކޭބަލް ޓީވީ ކުންފުންޏެއް 290،000ރ.އިން ޖޫރިމަނާ

ލ. ގަމުގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ ކުންފުންޏެއް، ގަވައިދާ ހިލާފުވެގެން ތިން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާއިން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.