06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 10
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިއްޒަތަށް ގެއްލުންވާ ކޮންޓެންޓެއް ގެނެސްދިން ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާ ކުރީ...

April 06, 2017 74
ރާއްޖެ ޓީވީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ރާއްޖެ ޓީވީ އަށް ކުރިން އައި 250،000ރ. ޖޫރިމަނާ މިއަދު ދައްކާފައި ވަނިކޮށް، އެހެން މައްސަލައެއްގައި އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އިން އެތަން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 27
ޓީވީއެމާއި ޗެނަލް 13 ގެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ހުށަހަޅައިފި

ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހް، ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރުގެ އަބުރަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ވާހަކަތައް ޓީވީއެމާއި ޗެނަލް 13 އިން ވަގުތުން ގެނެސްދިން މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި...

21 މާޗް

March 21, 2017 18
އެމްބީސީއަށް ބާރު ދިނީ ބިރު ދައްކާކަށް ނޫން: އަމީތު

މީޑިއާތައް ޒިންމާދާރުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ) އާ ހަވާލުކުރީ ބިރު ދައްކަން ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

March 21, 2017 39
ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު އެބަދޭ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން

ޓެރަރިޒަމަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ކޮންޓެންޓް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން ވެސް މިއަދު ދީފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 20
ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ޕީއެސްއެމުން ނުދޭތީ އޭސީސީ އަށް

އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) އިން ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް އެމްޑީޕީން މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 47
ރާއްޖެ ޓީވީން "އަބުރު ފަންޑު" ހުޅުވައިފި

ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އެތަނުގެ ނޫސްވެރިން ޖޫރިމަނާ ކުރަމުންދާތީީ "އަބުރު ފަންޑު"ގެ ނަމުގައި އެ ސްޓޭޝަނުން މިއަދު ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 18
ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި ނޫސްވެރިއަކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ރޭޕްގެ މައްސަލައަކާ ގުޅޭ ޚަބަރެއް ލިޔެގެން، މީހެއްގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ހިޔާލުފާޅުކުރުމާއި އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރާއްޖެ ޓީވީ އާއި އެ ސްޓޭޝަނުގެ ނޫސްވެރިއަކު ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 2
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް ހިޔާލު ހޯދަނީ

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ ގަވާއިދުގެ އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ކަރުދާހަށް ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 36
އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ ޓީވީއެމް ޚަބަރަށް: މިފްކޯ

ދިވެހި ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި، ޓީވީއެމްގެ ޚަބަރަށް އިސްކަންދޭން ފެލިވަރު ފެކްޓަރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައި މިފްކޯ އިން މެމޯއެއް ނެރެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 9
މައުމޫނާއި ނަޝީދުގެ އަބުރުގެ މައްސަލަ ނުބެލި

ޓީވީއެމުން ގެނެސްދިން ހަބަރެއްގައި ކުރީގެ ދެ ރައީސުން ކަމަށްވާ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް) އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނުބަލަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 7
އަބުރުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާތައް ކަނޑައަޅައިފި

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވޭ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު ތަސްދީގުކުރި ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރާނެ މިންވަރުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 3
ރޭޑިއޯ، ޓީވީގެ އެންމެ މޮޅު ޕްރޮގްރާމްތައް ހޮވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓީވީތަކާއި ރޭޑިއޯތަކުން ފޮނުވާ އެންމެ މޮޅު ޕްރޮގްރާމާއި ޑޮކިއުމެންޓަރީ އަދި އެންމެ މޮޅު ޕްރެޒެންޓަރުންނަށް އެވޯޑު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 29
ޑޮކިއުމެންޓްރީއާ އެކު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ އިންޒާރު

ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ ކޮރަޕްޝަނާއި ޖަރީމާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާ އިން މިއަދު އާންމުކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ރާއްޖޭގައި ދެއްކުމުގައި "އަބުރު"ގެ ގާނޫނާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 28
އަބުރާ ބެހުމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭ، ކޮންޓެންޓަށް ސަމާލުވޭ

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ގާނޫނާ ހިލާފުނުވެ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މިއަދު މީޑިއާތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 5
އަބުރުގެ ގަވާއިދު އަވަހަށް ނިންމާނަން: އޭޖީ

ހިޔާލު ފާޅުކުރުން ހުއްޓުވާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދާއި އުސޫލުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ނިންމާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު މުހައްމަދު އަނިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 25
ކޭބަލް ޓީވީ ވެސް އާ ގާނޫނަށް ފެތޭތަ؟

ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހަނިކުރާ ގާނޫނުގައި ހުރި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ މެދު އެތައް ބަޔަކު ބަހުސް ކުރަމުން އަންނައިރު މިއީ އަދި އަތްނުލެވި ނުވަތަ ސަމާލުކަމަށް ނައިސް އޮތް ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކޭބަލް ޓީވީގެ ހިދުމަތް އާންމުވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިއީ އެ ހިދުމަތް ދޭ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 40
"ގޯސް" މަންޒަރު ނުދައްކަން މީޑިއާ ނެޓަށް އަންގައިފި

އާންމު އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާއި ހިލާފު މަންޒަރުތައް ނުދެއްކުމަށާއި އެފަދަ މަންޒަރުތައް ސެންސަރު ކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުވާން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނުން މީޑިއާ ނެޓަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 69
އަބުރު ބިލްގެ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް ބްރޯޑްކޮމްގެ ތާއީދު

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު އިސްލާހުކޮށްގެން ފާސްކުރާ ނަމަ، ނޫސްވެރިކަން ވަޅުނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިޔަސް ބިލްގައި ހުރި ގިނަ ކަންކަމަށް މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (އެމްބީސީ)ގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝަހީބު މިއަދު ތާއީދުކުރައްވައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 18
އަބުރުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް 14 ފަރާތެއް ކޮމެޓީއަށް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ދިރާސާ ކުރުމަށް 14 ފަރާތެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަގުތީ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 37
އަބުރުގެ ބިލް މާދަމާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށް ބަހުސް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 23
"ފަލަ ސުރުހީ" ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެޓިކްސްއާ ހިލާފުވާނަމަ، ހުއްޓުވަން އަންގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

July 25, 2016 71
ކޭބަލް ޓީވީ ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް: ދެން އަގު ހެޔޮވާނެ!

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރި އެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގައި މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް އެންމެ ކުންފުންޏަކުން ދިން ދުވަސްވަރެވެ. ކައިރި ރަށެއްގައި ހުންނަ މީހަކަށް ގުޅައި "ހަލޯ" އޭ ބުނެ ނިމޭ އިރު ފޯނު...