11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 4
ޔައުގޫބްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ހޯމަ ދުވަހު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޔައުގޫބް އަބްދުﷲގެ މެންބަރު ކަމުގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު އިއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 54
މަރުގެ އަދަބު އުވައިލެވޭނީ ޚިޔާލު ހޯދައިގެން: ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުން މަރުގެ އަަދަބު މުޅިން އުވައި ލެވޭނީ ގާނޫނުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމުގެ އިތުރުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ވެސް ހޯދައއިގެން ކަމަށް ސަރުކާރުން...

November 04, 2020 10
މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ވެއްދޭނީ ކޮން ބަޔަކަށް؟

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުމަކީ ރާއްޖެއަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ބޭފުޅުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނީ މާ ބޮޑު ބަހުސްތަކެއް ނެތި، ސާފުކޮށް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 40
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުގެ ބިލާ އެކު ހޫނު ޒުވާބެއް

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ އަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވި ބިލު މަޖިލީހަށް ތައާރަފްކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުން މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފާ އޭނާއާ ދެމެދު މިއަދު ޒުވާބުތަކެއް ހިނގައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 6
ޖޭއެސްސީގެ ފޯމޭޝަން ބަދަލުކުރާ އިސްލާހު އެޖެންޑާކޮށްފި

ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށް ގާނޫނު އަސާސާސީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަހިބަދޫ ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު އަހުމަދު ތޯރިގު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެޖެންޑާކޮށް އެ ބިލްގެ ފުރަތަމަ ކިއުން މިއަދު އިއްވައިިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 14
ހައްގުތައް ދަމަހައްޓަންވީ ވެރިން ހެޔޮއެދިގެން: އޭޖީ

ތިން ބާރު ވަކިކޮށްފައިވާ މި ނިޒާމުގައި ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަން ނަގަހައްޓައި ދެމެހެއްޓުމަކީ އޭރަކު ތިއްބަވާ ވެރިންގެ ހެޔޮކަމުން ކުރާ ކަމަކަށް ވުރެން ހެޔޮއެދިގެން ކުރަން ޖެހޭ...

August 07, 2020 73
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގެ ވާހަކައަކީ ފޫހި ވާހަކައެއް: ނަޝީދު

ވެރިކަން ހިންގަން އެންމެ ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ކަމަށް ވިދާޅުވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް ކަހަލަ އަރައިރުމެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ފޫހި، އާދައިގެ ވާހަކައެއް...

16 ޖުލައި

July 16, 2020 8
މުޒާހާރާ ގަވައިދު ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފު: ބާކައުންސިލް

ކުރިން ހުއްދަ ހޯދުމަކާނުލައި އެއްވުންތަކާއި މުޒާހަރާތައް ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އަންގައި ހޯމް މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނަކީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 32 ވަނަ މާއްދާއާ ހިލާފު އިއުލާނެއް ކަމަށް ބާކައުންސިލުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 41
ގާނޫނުއަސާސީ އުވާލާ ވާހަކަ ވެސް މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރަކު އަވަހާރަ ކޮށްލުމުގެ ވާހަކަ އާއި ގާނޫނުއަސާސީ އުވައިލުމުގެ ވާހަކަ ވެސް ގަރާރު ހުށަހަޅައި މަޖިލީހުގައި ދެއްކޭނެ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 35
މަޖިލީހަށް ސިފައިން ވައްދާކަށް ނޭދެން: ނަޝީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން މެމްބަރަކު ނެރުން ފަދަ ކަމަކަށް ސިފައިން ވަޑަައިގަންނަަވަން އެދިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި މަޖިލީހުގެ ކަންތައްތައް ނިންމަން ވާނީ މަޖިލީހުން އަމިއްލަ އަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 19
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފުރަތަމަ ޓެސްޓުން އުއްމީދުތަކެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް ފަހު އާ އިންތިޚާބެއް ބޭއްވި ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރެވެންދެން ކުރިމަތީގައި އޮތް ގާނޫނީ ހުސްކަން ފޫބެއްދުން ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވި އެވެ. ސަރުކާރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއް އޮތަސް، ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަދަލު ގެނައުން ބައެއް މެމްބަރުންނަށް...

01 ޖޫން

June 01, 2020 12
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރުން މިރޭ ދަންވަރު 1:30 ގައި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލުމަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން މިރޭ ދަންވަރު 1:30 ގައި ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ތާވަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 57
ސުޕްރީމް ކޯޓުން ލަފާ ދިނީ ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ލަފާގައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ އެއްވެސް އަކުރެއް ނުވަތަ ފިއްޔެއް ވެސް ގާނޫނުއަސާސީގެ 12 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާން ކޮޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ދައުލަތުގެ އެއްވެސް ބާރަކަށް ހުއްދަ ދީފަައި ނެތް ކަމަށް.

28 މެއި

May 28, 2020 31
ބިލް ލަސްކުރި ތުހުމަތަށް ނަޝީދު ރައްދު ދެއްވައިފި

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލަން ގާނުނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލުގެ މަސައްކަތް ލަސްކުރެއްވި ކަމަށް ދުވާފަރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިސްމާއީލް އަހުމަދު...

May 28, 2020 54
އެމްޑީޕީގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު ވިޕްލައިނާ ޚިލާފުވެއްޖެ

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލަން ގާނޫނުއަސާސީ ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބިލް ބަލައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގުރޫޕުން ތްރީލައިން ވިޕެއް ނެރެފައި ވަނިކޮށް، އެ...

27 މެއި

May 27, 2020 17
މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް މިރޭ ވެސް ބާއްވަނީ

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ބަހުސް ކުރުމަށް މިރޭ ވެސް ޖަލްސާއެއް ބާއްވަން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 27, 2020 50
ނަޝީދު މިހާރު ވިދާޅުވަނީ ދައުރު ދަންމަން ކޯޓަށް ދާން!

ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދެންމުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދަން ގާނޫނީ ލަފައެއް ހޯދަންޖެހޭ ކަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

May 27, 2020 38
ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ލޯކަލް ކައުންސިން އިންތިހާބު ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވުމުން މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމައިލުމަށް ޓަކައި ގާނޫނު އަސާސީ އަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި ބަދަލު، އެ ގޮތަށް...

26 މެއި

May 26, 2020 21
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމުގައި އެމްޑީޕީ ދެކަފި ވެފައި

އާ ކައުންސިލަރުން އިންތިޚާބު ކުރެވެންދެން، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންނަނަށް މަގާމުގައި ދެމިތިބެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

May 26, 2020 28
ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު، ހާއްސަ އިންތިޒާމުތަކަކާ އެކު، މިއަދު ޖަލްސާތައް ފަށައި ގާނޫނުއަސާސީ...

25 މެއި

May 25, 2020 259
މަޖިލިހުގެ ރައީސް ނަޝީދު ލޮކްޑައުންއަށް ގޮންޖައްސަވައިފި

މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް ދަންމާލި މުއްދަތު ހަމަވާން އެންމެ ދެ ދުވަހަށް ވެފައި އޮތަސް މާލަމުގައި މަޖިލިހުގެ ޖަލްސާލަތައް ނުބާއްވަވާ ހުންނެވެން ނެތް ކަމަށް، މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު، މައިމޫނާ އަބޫބަކުރަށް އަންގަވައިފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020 8
ދައުރު ދެންމުމުގެ އިސްލާހު އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމަނީ

މިހާރު ތިބި ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ދަންމަން ގާނޫނު އަސާސީއަށް ބަަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަންނަ ހަފުތާގައި ނިންމަން އެޖެންޑާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 77
"ބޭރުބަޔަކަށް ރަށްވެހިކަން ދިނުމަކީ ރާއްޖެ ވިއްކާލުން"

ބޭރުގެ ބަޔަކަށް ރާއްޖޭގެ ރަށްވެހިކަން ދިނުމަކީ އެ ބަޔަކަށް ރާއްޖެ ވިއްކައިލުން ކަމަށް، ކުރީގެ ޑިފެންސް މިިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް އުމަރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 23
އާންމު ގާނޫނަކުން ދައުރު އިތުރެއް ނުކުރެވޭނެ: ފިލްޒާ

ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާހު ނުކޮށް، މިހާރު ތިބި ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ ދައުރު ދެމިގެންދާ ގޮތަށް ގާނޫނަކުން ފާސްނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކައުންސެލާ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ފިލްޒާ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.