01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 71
ގާސިމް ވަނީ ގަވައިދާ ޚިލާފުވެފައި: އަޒްލީން

ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގަތުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކުރެއްވި ކަމެއް ކަމަށާއި ގާސިމް ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 13
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 1
އެންއައިސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 28, 2017 106
ޖަރުމަން ސަރުކާރުގެ ހުއްދައަކާއެކު ގާސިމް ޖަރުމަނަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، ޖަރުމަނު ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 14
ގާސިމަށް އާ ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓެއް ދުލެއް ނުކުރި

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް ދޭން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް...

November 27, 2017 3
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބަލައިގެންފި

ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ހޯދަން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ އިއްޔެ ބަލައިގެންފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 16
އެންއައިސީގެ ތަހުގީގުތަކަށް ހުރަސްއަޅާކަމުގެ ތުުހުމަތު

ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ)ގެ ތަހުގީގުތަކަށް ފުލުހުންގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހުރަސް އަޅާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 21
20 ގައިދީއަކަށް ރައީސް އަދަބު ލުއިކޮށް ދެއްވައިފި

އެކިއެކި ކުށްތަކުގައި ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އައި 20 ގައިދީއަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދަބު ލުއިކޮށް ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 17
ތަހުގީގަށް ފަހު ބޭނުމީ އަބްދުﷲ އަށް އިންސާފު: އާއިލާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާ، މަރުވި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް ފަހު އޭނާ އަށް އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 8
ނާޒިމް ފަރުވާ އަށް މާލެ ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ބޭސްފަރުވާއަކަށް އައިޖީއެމްއެޗަށް މިއަދު ހެނދުނު ގެނެސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 14
ދުންޔާގެ މެސެޖް ފާރިސް އަށް: ކެތްތެރިވެ، ހިތްވަރުކުރޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން އަލުން ޖަލަށް ގެންދިއުމާ ގުޅިގެން އެކަމާ އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންނެވި އެއް ބޭފުޅަކީ އޭނާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދައްތަ އަދި ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 14
ފާރިސް އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިއަދު ހަވީރު އަނބުރާ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

October 21, 2017 10
އިމްރާން އަލުން ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

މޭ 1 ގެ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކޮށްފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ގޭގައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހުން އަލުން މިއަދު އަނެއްކާ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 11
އަބްދުﷲގެ މަރުގައި ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ ބަލަނީ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގައި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ޑޮކްޓަރުގެ އިހުމާލެއްވޭތޯ މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް ކައުންސިލުން ބަލަން...

October 18, 2017 7
އަބްދުﷲ މަރުގެ މައްސަލަ އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ބަލަނީ

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) އިން ވެސް ބަލަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 74
އަނިޔާ ލިބޭ މީހުން ކަރުނާގައި، އެޗްއާރުސީއެމް ފިލާ!

ޖަލު ބަންދުގައި ހުއްޓާ އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ، އާއިލާ އިން ދެކޭ ގޮތުގައި، ދައުލަތުގެ އިހުމާލުންނެވެ. އޭނާއާ އެކު ގޮޅީގައި ތިބި ގައިދީން ވެސް އާއްމުކޮށްފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު، އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށް ނުދިމުގެ ސަބަބުން އޭނާ މަރުވީ ގޮޅީގައި އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލްކޮށްފަ އެވެ. ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 12
ގައިދީންނަށް ވަކި ފަރުވާއެއް ދޭން މަޖުބޫރެއް ނުކުރަން

އެއްވެސް ގައިދީއަކަށް ވަކި ކަހަލަ ފަރުވާއެއް ދިނުމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސުން މަޖުބޫރު ނުކުރާ ކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ޝަރީއަތް އިންސާފު ނަމަ ފާރިސް މިނިވަންވާނެ: މައުމޫން

ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ޝަރީއަތް ކުރިއަށްދާ ނަމަ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މިނިވަންވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 15, 2017 74
އަބްދުﷲގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އަޅާނުލުމާއި ވޭނުގައި!

ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދިޔަ އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ މަރާ ގުޅޭ ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަށް ބާރު ލިބޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާއާ އެކު ޖަލުގައި ހުރި ގައިދީއެއްގެ...

October 15, 2017 11
އަދީބުގެ ފަރުވާ ކަރެކްޝަންސް އިން ހުއްޓާލައިފި: އާއިލާ

ޖަލުގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ގަޔަށް އިންޖެކްޝަނެއް ޖެހުމުގެ ހުއްދަ އަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއިން އާއިލާގެ ކިބައިން އެދުމުން އެކަމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 11
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅޭ ތުހުމަތުތަކަށް ޖަވާބެއް ނެތް!

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގ. ކީމާ، އަބްދުﷲ ރަޝީދު މަރުވީ އޭނާ އަށް އެކަށީގެންވާ ބޭސްފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އިހުމާލުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ އާއިލާ އިން ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު ވެސް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން މި މައްސަލާގައި ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 4
ގާސިމަށް ދަތުރު ކުރެއްވޭވަރު ވާނީ މިމަހު 28ގެ ފަހުން

ހިތްޕުޅުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމަށް އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބޭނީ މި މަހު 28 ވަނަ ދުވަހުގެ ފަހުން ކަމަށް ގާސިމްގެ އާއިލާ އިން ކަރެކްޝަންސް އަށް އަންގައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 27
ގާސިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދޭން ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެފި

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ރާއްޖެ ގެނެސްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އެދެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 13
ގާސިމެއް ނުފިލާ، ހޯދަންވީ ފިލައިގެން އުޅޭ ކުށްވެރިން

ބޭސްފަރުވާ އަށް މިހާރު ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެން ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މަޖިލީހުގެ މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް އުޅުއްވަނީ ފިއްލަވައިގެން ނޫން...

October 03, 2017 50
ސަރުކާރުން މިހާރު ބަލަނީ ގާސިމް "ފިއްލެވީ" ކަމަށް

ތިން ފަހަރަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން، މިހާރު ބަލަނީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް އުޅުއްވަނީ "ފިއްލަވައިގެން" ކަމަށް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް...