26 ޖޫން

June 26, 2018 17
އިމްރާން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ކުށުގައި 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާފައިވާ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިއަދު ގޭބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 19
ބޭރު މަގުގެ މަސައްކަތަށް 140 ގައިދީން ނެރެނީ

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖާ ގުޅުވައިގެން ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ތާރު އަޅައިގެން އަލުން ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް 140 ގައިދީން ނެރެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 5
އަދީބަށް ހާއްސަ ހިމާޔަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް: ކަރެކްޝަންސް

ތަފާތު ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ސްޕެޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ނުވަތަ ޚާއްސަ ހިމާޔަތެއް ދެވެން ނެތް ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018 6
ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ މަދުވި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގެ ތިޖޫރީން ލައްކައެއްހާ ރުފިޔާ މަދުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 7
މަސައްކަތް ކުރާ ގައިދީން ބައިތިއްބާ ޖަލެއް ހަދައިފި

އެކި މަސައްކަތްތައް ކުރާ ގައިދީން ބޭތިއްބުމަށް ޚާއްސަ ޖަލެއް ހަދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
އެޗްއާރުސީއެމުން އަދީބާ ބައްދަލުކޮށްފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބާ މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

June 10, 2018 61
ބްރިޖާ ގުޅޭ މަގުތައް ހަދަން ގައިދީން ނެރެފި

ތަފާތު ކުށްތަކުގައި، ކަރެކްޝަންސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ ގައިދީންތަކެއް، މާލެ-ހުޅުލޭ ބްރިޖާ ގުޅޭ މާލޭގެ މަގުތައް (މާލޭ ރިންގް ރޯޑް) ހެދުމުގެ މަސައްކަތަށް...

07 ޖޫން

June 07, 2018 6
ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެތި ވައްދައިދޭ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފައިސާ ދިނުމުން މާފުށީ ޖަލަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަނާތަކެތި ވައްދައިދޭ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކަރެކްޝަންސްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
މުހުތާޒް ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ފިޒިއޮތެރަޕީއެއް ނުދޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިންގެ މައިބަދައިގެ މައްސަލަޔަކާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީ އަލުން ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، ޑޮކްޓަރު ދެއްވި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ނުދޭ...

22 މެއި

May 22, 2018 6
މުހުތާޒް އެއް ހަފުތާ ފަހުން ހޮސްޕިޓަލުން ޖަލަށް

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިން އެއް ހަފުތާ ވަންދެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު، މާފުށީ ޖަލަށް މިއަދު ގެންގޮސްފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018 36
ލަބާން ދޫކޮށްލައިފި

މެއި 1، 2015 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގައި ފުލުހަކަށް ހަމަލާ ދިން ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވި، އީގަލްސްގެ ކުރީގެ ކީޕަރު އިބްރާހިމް ލަބާން ޝަރީފް މިއަދު ޖަލުން މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 9
އަބްދުﷲގެ މަރާ ގުޅިގެން ދައުވާ ކުރާކަށް ނުފޮނުވާ

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުން ދަނިކޮށް މީގެ ހައެއްކަ މަސް ކުރިން މަރުވި އަބްދުﷲ ރަޝީދު، ގ. ކީމާގެ މަރާ ގުޅިގެން އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ނުފޮނުވާ ކަމަށާއި އެ ތަހުގީގު ވެސް އަދި ނުނިމޭ ކަމަށް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018 1
މުހުތާޒަށް ބޭސްފަރުވާ ނުކުރާ މައްސަލަ މުއައްސަސާތަކަށް

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 5
އަދީބު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ބަދަލުކޮށްފި: އާއިލާ

އެކި ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު، މާފުށީ ޖަލުން ދޫނިދޫ ޖަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 33
"ޖަލުގައި އެކަނި ބަހައްޓާ ނަމަ، ސިކުނޑި މޮޔަވާނެ"

މާފުށީ ޖަލުގައި ހުންނަވާއިރު، އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމުގެ ފުރުސަތު ނޯންނަ ކަމަށާއި އެގޮތަށް އެކަނި އެމަނިކުފާނު ބާއްވާ ނަމަ "ސިކުނޑި މޮޔަވާނެ" ކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 9
މުހުތާޒަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ: އާއިލާ

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ ބަލި ހާލަތު އިތުރަށް ބޮޑުވެ، ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 5
ގައިދީންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ބަންދު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް އެ މީހުންގެ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެ އިދާރާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 13
ރިޔާޒް ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާތީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ، ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ހަމުގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކުމަށް، މާފުށީ ޖަލުގެ ޑޮކްޓަރު ލަފާދިންތާ 22 ދުވަސް ވީިއިރު ވެސް އެ އަށް އަމަލު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 7
ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން، އަނިޔާ ނުދީ: ޖޭޕީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 21
ކަރެކްޝަންސް އިން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ބައްދަލެއް ނުކުރި

މާފުށީ ޖަލުގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުންނާ މެދު ޖަލުގައި ކަންތައް ކުރަމުން އަންނަ ގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރުމަށް އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ބޭފުޅުން މިއަދު ކަރެކްޝަންސް އަށް ވަޑައިގަތުމުން، ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު ޝިހާން އެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 2
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަރެކްޝަނާ ބައްދަލުކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެބްރުއަރީ 1ގައި ނެރުނު އަމުރަށްފަހު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްއާ...

April 10, 2018 29
ރިޔާޒް އޮންނަވާ ގޮޅީގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން: އާއިލާ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އޮންނަވާ ގޮޅީގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.