17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 23
ސަގާފީ ޓޫރިޒަމަށް ވިސްނަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަނެ، އިގުތިސާދީ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް އާލާކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި: އަމީރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑެތި ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް މިހާރު ވެސް ހުރީ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 27
"މަޝްރޫއުތަކުން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އަސަރު ކުރާނެ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ހީނަރު ވެފައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކެޕިޓަލް މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭރު ފައިސާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް މިއަދު...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 20
ފިޗްގެ ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި "ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްްކުރި މައިގަނޑު ސަބަަބަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ރިޕޯޓު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، މަރަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފު( އައްޑޫ ޝަރީފު) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 22
ބިދޭސީންގެ ހައްގު ރާއްޖެ އިން ލިބިދޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 18
ދަރަންޏާ ބެހޭ ރިޕޯޓާ ހެދި މަޖިލީހުގައި ޒުވާބެއް!

ދައުލަތުގެ ދަަރަނީގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން، މަޝްވަރާ ކުރަން މުޅި މަޖިލިސް ކޮމިޓީ އަށް ގޮސް، އެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ފެށުމުން އެ ބައްދަލުވުމުގައި މިއަދު ބޮޑު ޒުވާބެއް ހިނގައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 37
ފައްޔާޒުގެ ވާހަކަތަކަށް ޗައިނާ އިން ރައްދު ދީފި

ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ ލޯނުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮންގް މިއަދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 20
މާލީ ކަންކަން ބަލަހައްޓަން ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި، "ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ މަގާމެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

October 11, 2020 47
އެފްޓީއޭ އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނަން: ފައްޔާޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު، ރާއްޖެ އިން ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 13
ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި 520 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވި މާލީ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން ލޯނާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް ގާތްގަނޑަކަށް 520 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހަމަޖެހިފައިވާ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 16
އެމްއެމްއޭއިން ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރުދޫކުރާވަރު އިތުރުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭންކުތަކަށް ޑޮލަރު ދޫކުރާވަރު މިއަދު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 3
ކޮވިޑާ ހެދި ރާއްްޖޭގެ އިގުތިސާދު 50 ޕަސެންޓު ދަށަށް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ރާއްޖެ އާއި އެހެން ގައުމުތަކުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން 51 ޕަސެންޓު ދަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 60
އިހަވަންދިއްޕޮޅަށް އިންވެސްޓަރަކު ހޯދަނީ

އިހަވަަންދިއްޕޮޅު ތަރައްގީ ކުރަން އިންވެސްޓަރުން ހޯދަން މި ސަރުކާރުން ވެސް އެ ސަރަހައްދު އިޝްތިހާރުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 21
ލޯނުން މަޝްރޫއު ހިންގަނީ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން: އަމީރު

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިގްތިސާދީ ކާރިސާ އިން އަރައިގަނެ ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ބީއެމްއެލުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މިހާތަނަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ބައެއް ކަންކަން ޖައްސަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 7
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 2.81 ޕަސެންޓަށް އުފުލިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 2.81 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 52
700 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: އަމީރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތަސް، ރާއްޖެ އޮތީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތް މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 42
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަނީ

ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި މި މަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހު ބޭންކުތަކަށް އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 28
އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 46
ކުޑަކުރި މުސާރަތައް އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުޑަކުރި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް މި މަހުން ފެށިގެން އިޔާދަ ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.