13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ބީއެމްއެލުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މިހާތަނަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ބައެއް ކަންކަން ޖައްސަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 7
ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 2.81 ޕަސެންޓަށް އުފުލިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަސް ނިމުނު އިރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު 2.81 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 52
700 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: އަމީރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތަސް، ރާއްޖެ އޮތީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތް މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 42
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަނީ

ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި މި މަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހު ބޭންކުތަކަށް އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 28
އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 46
ކުޑަކުރި މުސާރަތައް އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުޑަކުރި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް މި މަހުން ފެށިގެން އިޔާދަ ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 17
ޖީޑީޕީ އެންމެ ބޮޑަށް ވެއްޓުނު ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޖީޑީޕީ (އުފެއްދުންތެރިން) އެންމެ ބޮޑަށް ވެއްޓުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 92
ޓޫރިޒަމް ބަނަކޮށް، "ބޭސް އޮތީ ދިވެހިންގެ އަތުގައި"

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ޗަމްޕާ ހުސެން އަފީފަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. މިއީ އޭނާ ވެސް ހީކުރެއްވި ފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުން ދިއުމުގެ ބިރާ އެކު، ޑިސެމްބަރު ހިސާބުގައި ވެސް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމްއާ "ގާތަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ" ކަމުގެ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 68
ރިޒާވް ބޮޑު ތަނުން ދަށަށް ހިނގައްޖެ!

ޔޫޒަބަލް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގައި ހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދު ޖޫން ނިމުނުއިރު 152 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ވާ ރިޒާވެކެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 19
"މިއީ ފައްޔާޒާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ނަގަންވީ ވަގުތެއް ނޫން"

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް ފެތުރިފައިވާ މި ނާޒުކު ދަނޑިވަޅުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މަގާމުން ވަކިކުރުމަކީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް...

August 12, 2020 7
ބޭރުގެ އެހީގެ ތަފްސީލު ހޯދަން މަޖިލީހަށް މައްސަލައެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަަކާ ގުޅިގެން ބޭރުން ލިބުނު އެހީ އާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސާގެ ތަފްސީލާއި އެ ފައިސާ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 52
ޗައިނާ އިން ލޯނު ނެގީ ލުއިވުމުން: ޖިހާދު

ޗައިނާ އިން ނަގާފައި ވަނީ ދައުލަތަށް މާބޮޑު މާލީ ބުރައެއް އަންނާނެ ލޯނުތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ލުއި ލޯނުތަކެއް ކަމަށް ކުރީގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް...

August 11, 2020 85
ތިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުގެ ނުރުހުން ވެސް މަޖިލީހަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ އިންޓެގްރިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފައްދާތީ، ކުރީގެ ދެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކާއި މިހާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިތްހަމަނުޖެހުން މިއަދު...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 10
ދައުލަތް ދަރާފާނެ ކަމަށް އިހުސާސް ކުރެވޭ: ނަޝީދު

މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ދ. މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސިޔާމަށް ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ނެންގެވި ލޯނަށް ސުންގަނޑި ހަމަވުމުގެ ކުރިން ނުދެއްކުނު މައްސަލަ ފެންމަތިވިއިރު، ދައުލަތް ދަރައިފާނެ ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެއްވުނު ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 12
ސޮވެރިން ޑެޓަކަށް ދިޔަ ކަމެއް ނޭނގޭ: މުގައްރިރު

ދައުލަތުން ދީފައިވާ ސޮވެރިން ގެރެންޓީއެއް ނުދެއްކިގެން ސޮވެރިން ޑިފޯލްޓަކަށް ދިޔަކަން އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރު...

August 10, 2020 74
އަމީރު ދަރަނި މެނޭޖުކުރާ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން: ނަޝީދު

ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ ގެރެންޓީތަކުގެ ކަންކަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ރަނގަޅަށް މެނޭޖު ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށާއި މި ސަރުކާރުގެ...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 66
ފައިސާ ޗާޕުކޮށް، ސަރުކާރު ހިފެހެއްޓުން ނުރައްކާ:ސައީދު

މަހަކު އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ޗާޕުކޮށްގެން މި ސަރުކާރު ހިފަހައްޓަން، މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭ އިން ފައިސާ ދޫކުރުމަކީ ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު...

August 09, 2020 36
އެމްއެމްއޭ އިން ހަތަރު މަހުން 4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

މިދިޔަ ހަތަރު މަހު ސަރުކާރުން ހަތަރު ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ އޯވާޑްރޯކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 102
ޓޫރިޒަމް ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން، ހުރަސްތައް ގިނަ

އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ކަމަށް ވިޔަސް އެކަން ހާސިލުވާނެ ކަމާ މެދު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 20
ސަރުކާރު ދޯދިޔާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ މުއިއްޒުގެ ހަމަލާތައް

މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ "ހުރިހާ ކަމެއް ކޮވިޑާ މަތިކޮށްފައި" ޒިންމާއިން ރެކިގަތުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 06, 2020 55
ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ވަރަށް ދަތިވާނެ: ފައްޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތް 6-8 މަސްދުވަހު ރާއްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއްވޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 53
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ ފީ ބޮޑުކުރުމުން އަގުތައް އުފުލޭނެ!

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާ އެކު ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ 90 ޕަސެންޓް ބޮޑުވުމުން ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލިގެންދާނެތީ އިމްޕޯޓް...

August 03, 2020 4
ޓޫރިޒަމްގެ 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި...

31 ޖުލައި

July 31, 2020 9
ހޯލްސޭލް، ރިޓެއިލް ވިޔަފާރި އަދިވެސް ދަށްވާނެ

ހޯލްސޭލް އާއި ރިޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކުގެ ހާލަތު މިހާރު ހިނގަމުންދާ މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ދަށްވާނެ ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކު އެމްއެމްއޭ އިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020 26
މިނިވަންކަން ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: އާދަމް ޝަރީފް

މިނިވަންކަން ގެއްލެނީ އިގްތިސާދު ދަށްވުމުން ކަމަށާއި އެ ބިރު މިހާރު އެބައޮތް ކަމަށް ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އާދަމް...

July 26, 2020 59
މިނިވަންކަމަށް ރަނގަޅު އިގުތިސާދެއް މުހިންމު: ރައީސް

މިނިވަންކަން މަތީ ގައުމު އޮތުމަށް ރަނގަޅު އިގުތިސާދެއް ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.