18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 4
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ފެންނާނެ

ޔޫސޫފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ކޮމެޑީ ފިލްމް "+40" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މުޅިން އާ ފަސް އެކްޓަރަކު ތައާރަފު ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 4
އެންސީއޭގެ ކޯޑިނޭޓަރުކަމުން މުއާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުން ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 9
ނަހުލާގެ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް

މި މަހު ބާއްވާ އަށް ވަނަ ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި ފާތުމަތު ނަހުލާގެ "4426" އިން ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ، އެންމެ މޮޅު ބަތަލާ އަށް ނޮމިނޭޓް ނުވުމުން އުދާސްގަނޑުގެ ތެރޭގައި ނަހުލާގެ އާ ފިލްމެއް އަނެއްކާވެސް އައްޒަ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 6
ފިލްމް އެވޯޑްސް: މިއީ މަޖޫގެ ފަހަރަަކަށް ވެދާނެ

މަޖޫއަކީ މި ފަހަރުގެ އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ގިނަ ނޮމިނޭޝަންތައް ލިބުނު އަންހެން ފަންނާނު ވެސް މެ.

December 14, 2017 27
ނޮމިނޭޝަންގައި "4426" އަށް މިވީ ކިހިނެއް؟

ދިވެހި ފިލްމް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް ހުރެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ އާންމު ސުވާލަކީ ޖަޖް ކުރުން އިންސާފުވެރި ހެއްޔެވެ؟ މި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 5
އަންނަ އަހަރު ދިވެހި ސިނަމާއަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

2018 އަށް ހުރި ފިލްމްތަކަށް ބަލާ އިރު، މި އަހަރާއި މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކުގެ ދެ ގުނަ އަށް ފިލްމްތައް އެބަހުރި.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 18
ނުވަ އަހަރަށް ފަހު ސީދާ ނަހުލާގެ ޑައިރެކްޝަނެއް

ސީދާ ނަހުލާ ޑައިރެކްޓް ކުރި ފިލްމެއް އެންމެ ފަހުން ސިނަމާ އަށް އައީ މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން. އެއީ 2008 ގައި ރިލީޒް ކުރި "ޔޫސުފް".

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
"ނޯޓީ 40" ލަންކާގައި އަޅުވަނީ

"ނޯޓީ 40" ގެ ހަ ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017 13
ރަވީ: ބޭރުގެ ފެސްޓިވަލްތަކުން އެވޯޑް ހޯދާ ޑައިރެކްޓަރު

ރަވީ ނޫނީ ބޭރުގެ ފެސްޓިވަލަކުން ރާއްޖޭގެ އެކްޓަރުންތަކަކަށް އެވޯޑް ހޯދައި ދެވުނު ޑައިރެކްޓަރެއް ނެތް.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2017 5
ނިވައިރޯޅީގައި ފެންނާނީ މުޅިން ތަފާތުކޮށް: ނިއުމާ

ފިލްމްގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ފަށަން ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017
"ފޯޓީ ޕްލަސް" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަނީ

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ލިޔެ، ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "+40" އަށް އެކްޓަރުން ހޯދަން ނިންމައި، ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ޝައުގުވެރިވާ ދެ ޖިންސްގެ ޒުވާނުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ.

December 03, 2017 6
ނިއުމާގެ "އޮބަގެ މަތަކެން" ލަންކާގައި މަގުބޫލު

ލަންކާގެ ތިން ޗެނަލަކުން ލަވަ މިހާރު ދައްކާ.

December 03, 2017 3
ވިޝްކާގެ ކާމިޔާބީއާ ހިސާބަށް ރިޝްމީގެ ދަތުރު

އޭރު މީހުން ދުށީ އޭލެވެލް ފެންވަރަށް ކިޔަވައިގެން ފިލްމު ކުޅެން ނުކުތުމަކީ "ދިރިއުޅުން ބޭކާރުކޮށްލުން" ކަމަށެވެ. ހަގީގަތުގައި، އައިޝަތު ރިޝްމީ ބޭނުންވީ ވެސް ޓީޗަރަކަށް ވާށެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 2
ކުރިއަށް އޮތީ "ބޮސް"ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ

މި ހަފުތާގައި "ބޮސް" ގެ ތިން ޝޯ ލަންކާގައި ދައްކާނެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017
"ދެވަންސޫރަ" ފެބްރުއަރީ 6 ގައި

މި އަހަރު ރިލީޒްކޮށް އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު ފިލްމް "ނޯޓީ 40" އަށް ފަހު، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދެވަންސޫރަ" އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 6 ގައި ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 12
މި ލިބުނީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް: ރިޝްމީ

ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑް ލިބުމަކީ ފިލްމީ ކެރިއަރުގައި އެންމެ ބޭނުންވި އެވޯޑް ކަމަށާއި ފިލްމް "ވިޝްކާ" އާ ދޭތެރޭ ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް ބަތަލާ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު އައިޝަތު ރިޝްމީ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 42
ސާކްގެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ރިޝްމީ އަށް

ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމަށް ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އައިޝަތު ރިޝްމީ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

November 25, 2017
"ވިޝްކާ"ގެ އާ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހު ޝްވެކް ސިނަމާގައި ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައި، ފިލްމްގެ ޓިކެޓް މިއަދު އެތަނުން ވިއްކަން...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017 7
ތިޔަ ލޯތްބާ ދުރަށް: ލޯބީގެ ރީތި ފިލްމަކަށް ވެދާނެ

ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް މޫސާ (މަރީ) ގެ ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކަށް މީގެ ކުރިން ވަނީ ފިލްމްތަކާއި ޑްރާމާތަކެއް ހަދައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޝްހޫރު ބައެއް ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "މަޖުބޫރު ލޯބި"، "ގުރުބާނީ" އަދި "ސިއްރު" ހިމެނެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 6
ނިއުމާގެ ވަދާއީ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބޮޑު ސްކްރީނުން ފެންނަ އެންމެ ފަހު ފިލްމް "ނިވައިރޯޅި" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

November 22, 2017 1
"ގޮށްރާޅު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަލަށް ތައާރަފު ކުރާ ގިނަ އާ ކާސްޓުންތަކަކާ އެކު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ފިލްމް "ގޮށްރާޅު" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

November 22, 2017 4
މިއީ ކޯއްޗެއްބާ؟

"ކޯޗެއްބާ" ގެ ނަމުގައި ވީޑިއޯ ޕްރޮޑަކްޝަނެއް މަސައްކަތް ފަށައި، އޭގެ ޓީޒާއެއް އާންމުކޮށްފި އެވެ. އެކަމަކު އަދިވެސް ސުވާލަކީ މީ ކޯޗެއްބާ އެވެ. މީގެ ތަފުސީލަކަށް ދާކަށް މި މަސައްކަތުގެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 21
ފައްތާހްގެ ވަކިވުން: ތަރިން ބުނަނީ ކީކޭ؟

ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލުމަކީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް ވަރަށް ބޮޑު ޝޮކެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ބައެއް މީހުން ތިބީ އަދިވެސް އެކަން ގަބޫލްކުރަން ދަތިވެފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރި މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ތަރިންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި ސްކްރީންރައިޓަރުންނާއި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 55
ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައިފި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަގުބޫލް އަދި ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބްދުލް ފައްތާހް ކުއްލި ގޮތަކަށް ފިލްމީ ދާއިރާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

November 20, 2017 2
ޝިބާން ދެން ވެސް ފެނުން ގާތީ ފައްތާހުގެ ފިލްމަކުން

ޝިބާން ބުނީ ދެން ވެސް ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ފައްތާހްގެ ފިލްމަކުން ކަމަށް.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017 3
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި މި ފަހަރު "ވިޝްކާ"

ސާކްގެ ގައުމުތަކުން މި އަހަރުގެ ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި 16 ފީޗާ އާއި ކުރު ހަތް ފިލްމް ވާދަ ކުރޭ.