04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

July 04, 2020 10
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ވެސް ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

ރޭޕާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 36
ޑާކް ރެއިނުން ޖުމަލް "ބޭރުކޮށްލައިފި"

ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާއާ އެކު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ޒުވާން އެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 4
"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ބައިސްކޯފުން

"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި.

June 28, 2020 2
"ފުރަބަންދު" އަންނަމަހު 3 ގައި؛ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޕްރޮޑިއުސަަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ފުރަބަންދު" އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި،...

14 ޖޫން

June 14, 2020 7
ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއީ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2020
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ބައިސްކޯފަށް

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
މުހައްމާގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ "ފުރަބަންދު"

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާކަލޯ) ގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދެކެދެކެ ވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން "ފުރަބަންދު" ކިޔާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
"އެހެނަސް 2" މި މަހުގެ 18 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ވެބް ސީރީޒް "އެހެނަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 18 ގައި ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 35
ލަވަ ފަޅައި މުގުރިޔަސް އަލީ ރަމީޒުވަރެއް ނެތް: ނަހުލާ

ލަވަ ފެޅިޔަސް، މުގުރިޔަސް އަދި އަހުލާގުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު ވަރުގެ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
"ހަތަރު އުދަރެސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމު "ހަތަރު އުދަރެސް" ރޭ ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 2
އެތައް ތަރިންނަކާ އެކު "ކުޑަކުޑަ ބާރު"

ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން ވެސް މިއުޒިކާއި ފިލްމީ ފަންނާނުން އަންނަނީ ބެލުންތެރިން ހިތް އުފާކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި ވަރަށް ގިނަ މިއުޒިކީ ފަންނާނުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން ފެންނާނެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 12
މުޅި އަހަރު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ ފަޅަށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މި އަހަރަކީ އެތައް ބައެއްގެ ޕްލޭންތައް ފެނަށް ދިޔަ އަހަރެކެވެ. މިއީ މާލީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް އެތައް ބަޔަކު ވައްޓައިލި ބޮޑު ބަލިމަޑުމަކެވެ. މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ އިރެއް ނޭނގެ އެވެ. އާންމު ހާލަތަކަށް ރުޖޫއަށްވެވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 8
ޖަމްޝީދާގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ އަކީ ޖަމްޝީދާ އަހުމަދެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތް މި ބަތަލާ އަކީ އޭނާގެ ރަން ދުވަސްވަރު މަގުބޫލު ޓްރެންޑެއް ވެސް ސެޓްކުރި ބަތަލާއެކެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ރީކޯ މޫސަގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ލޯބިވި އެކްޓަރެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު މޫސަ ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިގެން، ރާއްޖޭގައި ވެސް މޮޅު އެކްޓަރުން ތިބިކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 11
ދިވެހި ކޮޕީ ފިލްމު ލިސްޓެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުގެ ނުފޫޒު އަބަދުު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ދިވެހިންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޮޑުބައި ފަޅުފިލުވައި ދެނީ ހިންދީ ފިލްމާއި ޑްރާމާތަކާއި ލަވަތަކުންނެވެ. މިއަށް ދިވެހިން ބަރޯސާވާލެއް ބޮޑުކަމުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި...

04 މެއި

May 04, 2020 3
ޝިރާނީގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ކުރީގެ ބަތަލާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ވަނީ އެތައް ފިލްމަކާއި ޑްރާމާ އާއި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 2
ދިވެހި ސިނަމާގެ ވަރުގަދަ އަންހެނުން

ފިލްމެއް ނުވަތަ ޑްރާމާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަ އަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތުންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަކީ އަދި އެހާ ދުވަސްވީ އިންޑަސްޓްރީއެއް ނޫނަސް، މި ދާއިރާ އިން އާންމުންގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މީހުން ބައިވަރެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ޑާކް ރެއިންގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ފައްކަލޭ"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ކޮމެޑީ ފިލްމު "މާމުއި" ގެ ދެ ކެރެކްޓާއަކުން ކުރިފަޅުވައިގެން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި...

April 12, 2020 8
ދިވެހި ސިލްސިލާތައް؛ އެންމެ ކަމުދިޔައީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް ބެލުމަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކަމެކެވެ. މި ފޯރިއެއް އަރައިގަތީ ޑިޝް އާއި ކޭބަލް ޓީވީ ފަދަ ހިދުމަތްތައް 90ގެ ތެރޭގައި ތައާރަފުވާން ފެށުމާ އެކީގަ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 58
މަރިޔަމް ނިޝާގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އަކީ ކާކުތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ހޮވުމަކަށް މަރިޔަމް ނިޝާ ވާނެ އެވެ. އޭނާ ހަމައެކަނި އެކްޓިން އަށް މޮޅީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އެއް ބަތަލާ އަކީ ވެސް ނިޝާ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 5
އެންމެ ޑައިރެކްޝަނެއް، އެކަމަކު އަދިވެސް އުންމީދުކުރެވޭ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް، ޑައިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދެއް ނޫނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިލްމު ކުޅެމުން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފަންނާނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެ، އެ މީހެއްގެ ނަން ވިދައިލަނީ ގެނެސްދޭ ފިލްމެއްގެ ރީތިކަމަކާއި ފުރިހަމަކަމާ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 33
މި އެކްޓަރުންގެ މަތިން ހަނދާންވޭތަ؟

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމީ ތަރިން ފެނިފައި ގެއްލޭ ދާއިރާއެކެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދުމަށް ފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް އޮއްސިފައިވާ ތަރިން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފިލްމީ ދާއީރާ ދޫކޮށްލި...