21 މެއި

May 21, 2017 1
ފައްތާހްގެ "ވައްޓަފާޅި 6" ރާޅާއެޅުމަށް ހާއްސަ

ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްތަކުގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ އެކު، ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ވެސް ވަަރަށް ބޮޑަށް އިޝްތިހާރުވެގެން ދާ ގޮތަށް ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު އުފައްދާ ޑޮކިއުމެންޓްރީ ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ ވައްޓަފާޅި މިފަހަރު ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ ރާޅާއެޅުމަށެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 5
ނަހުލާގެ "ބޮސް" އޮކްޓޯބަރު 24 ގައި ސްކްރީނަށް

"ބޮސް" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ 13 ގައި ފަށާނެ. ޝޫޓިން އަށް ނަގާނީ 45 ދުވަސް.

10 މެއި

May 10, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް"ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ

މިދިޔަ މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޝްވެކް ސިނަމާގައި އެޅުވި ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ފަހު ޝޯ މިރޭ ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017
"މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިމަންޓުން މިދިޔަ މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "މީ ލޯތްބަކީ" ގެ ވަދާއީ ތިން ޝޯ އަންނަ ހަފުތާގައި ދައްކަން ނިންމައި، އެ ޝޯތަކުގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017 3
އިމޭޖިނޭޝަން ރިއަލިޓީގެ "ދަޅަ" އިގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް އަލަށް ނިކުތް ފިލްމް ސްޓޫޑިއޯ އިމޭޖިނޭޝަން ރިއަލިޓީގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް "ދަޅަ" ގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ދައްކާލައި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2017 5
ނިމާލް ރޯދައިގެ ފަހުން ފީޗާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

މަރުގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފީޗާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލް ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 2
މި އަހަރުގެ ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމްތަކެއް؟

ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން މި އަހަރަކީ މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފިލްމްތައް ސްކްރީނަށް އަންނާނެ އަހަރެކެވެ. އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރު ނިމިގެން ދިޔަ އިރު ހަތަރު ފިލްމެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ކޮންމެ މަހަކަށް ފިލްމެކެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
"ވިޝްކާ"ގެ މައްސަލާގައި މަހުދީ ގޮވައިގެން ކޯޓަށް

ދިވެހި ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާކޮށް، ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ދައުވާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ފިލްމުގެ ވާހަކަ އާއި ސްކްރީންޕްލޭގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ގޮތެއް...

April 30, 2017 12
ފައްތާހް "ރެހެންދި ހަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓް ކުރަން އުޅުނު ތާރީހީ ފިލްމް "1962 ތެނަދޫ" ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާފައި ވަނިކޮށް ތާރީހީ ހާދިސާއަކަށް އަނެއްކާވެސް ފިލްމެއް...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 2
އަންނަ އަހަރު ވެސް ޔާރާގެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ: ރިޝްމީ

މި އަހަރު ބެލުންތެރިންނަށް "ވިޝްކާ" ގެނެސްދިން ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަނުން އަންނަ އަހަރު ވެސް ފިލްމެއް އުފައްދާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ރަމީޒް ބުނެފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 4
"އިލް ނޮއިސް" އިން މުންކޮ އެހެން ހިސާބަކަށް

ޝްވެކް ސިނަމާގައި އޮތީ "ވަރަށް ކުރު" ރެޑް ކާޕެޓް ހަފުލާއެކެވެ. ނަމަވެސް ރެއަކީ ދިވެހިންގެ ޑްރާމާ ސްޓޭޖުގެ ޒަމާނީ މޫނުކަމުގައިވީ މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ގެ ކުރި ފަޅައިގެން ހެދެން ފެށި ފިލްމީ ހަޔާތުގެ އެންމެ ބޮޑު ރެއެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 3
"އިލް ނޮއިސް" މިރޭ ޕްރިިމިއާ ކުރަނީ

ކޮންމެ ރެއަކު ފިލްމުގެ ދެ ޝޯ ދައްކާނެ. ޓިކެޓް ޝްވެކް ސިނަމާ އިން އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 3
ފޮޓޯއެއް އިންސްޓަގްރާމްކޮށްގެން "އިލް ނޮއިސް"ގެ ޓިކެޓް

އަންނަ ހަފުތާގައި ޕްރިމިއާކުރާ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ކުޑަވަރެއްގެ ސެޓެއް ލެކިއުޓް ފިހާރައިގައި އެބަހުއްޓެވެ. އެތަން ބަލައިލަން ދާ ނަމަ ފޮޓޯއެއް ނަގައި އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްލާށެވެ....

April 20, 2017 9
"ނޭދެން ވަކިވާކަށް" ސެޕްޓެމްބަރު 27 ގައި

މަހުދީ އަހުމަދުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް، މުހައްމަދު އަބޫބަކުރު (މާއެބޫ) ޑައިރެކްޓް ކުރި ފުރަތަމަ ފިލްމް "ނޭދެން ވަކިވާކަށް" އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ނިންމައިފި...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 9
"ހިތް ދީވާނާ 7" ހާއްސަކުރަނީ ޕްރިޔަންކާއަށް

މަޝްހޫރު ނެށުންތެރިޔާ ސުނީތާ އަލީ (ސުނީ) ސިލްސިލާކޮށް ގެނެސްދޭ ލަވަ ވީސީޑީ "ހިތް ދީވާނާ 7" ގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 1
"އިލް ނޮއިސް" ގެ ފަހު ޓްރެއިލާ މާ ޝައުގުވެރި

މިއީ މި މަހުގެ 27 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޝްވެކް އިން ސިނަމާއިން "އިލް ނޮއިސް" ބަލައިލުމުގެ ކުރިން ފެންނާނެ އެންމެ ފަހު ޓްރެއިލާ އެވެ. މި ފިލްމަށް ޝައުގުވެރިވާ މީހުންނަށް މިއީ މި ވަގުތަށް...

April 18, 2017 3
"ވިޝްކާ" ގެ މައްސަލަ ހައްލު ނުވުމުން ޝަރީއަތަށް

މިދިޔަ މަހު ޕްރިމިއާ ކުރި ޔާރާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމް "ވިޝްކާ" ގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު ދައުވާ ކުރާ ކެމެރާމަން ހަސަން ހަލީމް (ކޮކޯ) ގެ ފަރާތުން، މަޝްހޫރު ގާނޫނީ ވަކީލުންތަކެއް ސިވިލް...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 4
"އިލް ނޮއިސް"ގެ ޕޯސްޓަރު ޝެއާކޮށްގެން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް

މި މަހުގެ 27 ގައި އަޅުވާ ފިލްމް "އިލް ނޮއިސް" ގެ ޕޯސްޓަރު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްގެން ދެ މީހަކަށް ލ. އަތޮޅުން ޗުއްޓީ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

April 17, 2017 3
"ހައްދު" ގައި މަހުދީ ބޭނުންވާ ސިފަތައް އެބަހުރި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ހައެއްގައި ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ހައްދު" ފުރިހަމަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ޑައިރެކްޓަރު އަބްދުލް ފައްތާހު ދެ އެވެ. އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެވެގެން ދާނީ...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 3
އެމްއެފްއޭ ފިލްމް އެވޯޑް ރޯދައިގެ ފަހުން ބާއްވަނީ

ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ގެ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި ފިލްމްތައް ބައިވެރި ކުރަން އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި...

April 13, 2017 2
"މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ތަރުހީބު ބޮޑު: މޮގާ

މި މަހުގެ ފަހެއްގައި އޮލިމްޕަހުގައި އެޅުވި ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މީ ލޯތްބަކީ" އަށް ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ތަރުހީބަށް...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 2
ފައްތާހާ އެކު އައްޒަ އުފަލުން

ކާމިޔާބު، ރީތި ފލްމްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ލިބުމަކީ ކެރިއަރުގައި ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށާއި މިއީ "ސަޅި ތަޖުރިބާއެއް" ކަމަށް މިހާރުގެ އެންމެ ޑިމާންޑް ބޮޑު ބަތަލާ މަރިޔަމް އައްޒަ ބުނެފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 2
"ހައްދު"ގެ ކާސްޓާއި ކްރޫ ވާދޫގައި

އަބްދުލް ފައްތާހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމް "ހައްދު" ފެ ޝޫޓިންއަށް ކްރޫ އާއި ބައެއް ކާސްޓުން ރ. ވާދު އަށް ގޮސް، އެ ރަށުގައި ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 14
އެންމެ އުފާވަނީ ރިޝްވަތެއްގައި ނުޖެހި ހުރެވުނީތީ: ޓެޑް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މުހައްމަދު ނިޔާޒް (ޓެޑްރީ) ގެ ކެރިއަރަށް 30 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. ޓެޑަށް މަރުހަބާ އެވެ.

April 10, 2017 10
ނަހުލާގެ "ބޮސް"ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ރިޝްމީ

ފާތުމަތު ނަހުލާ ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ކުރާ ލޯބީގެ ފިލްމު "ބޮސް" ޑައިރެކްޓްކޮށް ދޭން ލިބުނު ފުރުސަތު ބޭނުންކުރާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ރިޝްމީ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 8
ޓެޑްގެ "އަމާނާތް" ޔޫޓިއުބަށް

ރިލީޒް ކުރިތާ 19 އަހަރު ފަހުން އެޓާނަލް ޕިކްޗާސްގެ ފިލްމް "އަމާނާތް" މި އަހަރު ސްކްރީނުގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ޝޯތަކެއް ދެއްކުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމް މިއަދު ޔޫޓިއުބުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި...

April 06, 2017 1
ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" ރޯދަ މަހު

ފުވައްމުލަކުގައި ޝޫޓްކޮށްފައިވާ 13 އެޕިސޯޑްގެ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ޝަކުވާއަކާ ނުލާ" ރޯދަ މަހު، އާ ޓީވީ ޗެނެލަކުން ދައްކާނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ރަޝީދު (ގޮޅާ) ބުނެފި އެވެ.