20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 4
"ގަމިނި" ގެ ޓްރެއިލާ ވަރަށް ޝައުގުވެރި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މޫމިން ފުއާދު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "ގަމިނި" އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ބައިސްކޯފުން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 2
"ގުނަމުން މިދާ" ގެ އޯޑިއޯ އަށް ފަހު ވީޑިއޯ

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ޓޮނިކް ލައިވް ސްޓޫޑީއޯ އިން ނެރުނު އޯޑިއޯ ލަވަ "ގުނަމުން މިދާ" ވީޑިއޯއާ އެކު ގެނެސްދީފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
"ބަޅިނދު" ގެ ކާސްޓަށް "ނީނާ" ގެ ބަތަލު

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ހަދަމުން އަންނަ ބިރުވެރި ފިލްމު "ބަޅިނދު" ގެ ކާސްޓަށް، އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ނީނާ" އިން ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ތައާރަފުކުރާ ބަތަލު ޝަރަފު...

September 15, 2020 4
ޑާކް ރެއިނުން އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް

މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމިފައިވާ ފީޗާ ފިލްމަކާއި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ދެ ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަމުން އަންނަ ޑާކް ރެެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން އާ އިތުރު ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 3
ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަޝްފާ "ބީވީމާ" އިން އެކްޓިން އަށް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓަށް ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީރު ލިޔެ، ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ބީވީމާ" އިން، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މަރިޔަމް އަޝްފާ އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 1
އިއްލެގެ "ނީނާ" އަޅުވާނީ އަންނަ އަހަރު

ދާދި ފަހުން ޓީޒާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) ގެ އާ ފިލްމު "ނީނާ" އަންނަ އަހަރު އަޅުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ޔޫއްޕެގެ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިލްސިލާ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
"ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ކާސްޓުންގެ އަޑުން

އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓްކޮށް ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ފިލްމުގެ ކާސްޓުންގެ އަޑާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމަކީ "ބީވީމާ"

ފިލްމު "ލީނާ" އާއި "އަނދިރިކަން" އަދި "ވީބޭވަފާ" ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ސްކްރީން ރައިޓަރު އަހުމަދު ޒަރީޒު ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

August 22, 2020
މޫމިންގެ "ގަމިނި" އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބެލުންތެރިންނަށް ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކައިލި، ޑައިރެކްޓަރު މޫމިން ފުއާދުގެ ވެބް ސީރީޒް "ގަމިނި" އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ބައިސްކޯފުން ޕްރިމިއާކުރާ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
ޓީޒާ އިން "ނީނާ" ގެ ގަދަކަން ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ބަވަތި" އާ އެކު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) މިހާރު ވެފައި ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގެނެސްދިން ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 7
ނުޒޫ އާއި ޔާދާއާ އެކު ޑާކް ރެއިންގެ އާ ފިލްމެއް

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުތަކުގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 5
ސީޒަންގެ ސިންގަޅަ ފިލްމު ނިންމުމުގެ މަގުމަތީގައި

"ކައުޝި" ޝޫޓްކުރީ 2017 ވަނަ އަހަރު ލަންކާގައި.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 1
ހުވާކޮށްފާ ބުނަން: ޔޫއްޕެގެ ސީރީޒެއް

"ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" އަކީ ތިން ސީޒަނަކަށް ގެނެސްދޭނެ އެއްޗެއް. ކޮންމެ ސީޒަނެއްގައި ހިމެނޭނީ 26 އެޕިސޯޑް

16 ޖުލައި

July 16, 2020 21
މަރިޔަމް ނިޝާ އެނބުރި އަންނަނީ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ޚަބަރެއް "މިހާރު" ގައި ލިޔެފި ނަމަ ކުރާ ކޮމެންޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ބަތަލާ މަރިޔަމް ނިޝާގެ ވާހަކަ އަންނަލެއް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭނާގެ އެކްޓިންގެ މޮޅު ވާހަކަ އާއި ރީތި ވާހަކަ އާއި ގިނަ ބަޔަކު ނިޝާ މަތިން ހަނދާންވާ ވާހަކަ އެވެ. އޭނާ އަދިވެސް ބޮޑު ސްކްރީނުން ދެކިލަން ޝައުގުވެރިވާ ވާހަކަ އާއި ނިޝާގެ އިންޓަވިއުއެއް...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 10
އައި ފިލްމްސް ވެސް ޖުމަލްއާ ދުރަށް

އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް ނިމާލު (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން، އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުން "އައި ފިލްމްސް" އިން ވެސް ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

July 04, 2020 10
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ވެސް ރޭޕާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެއްޖެ

ރޭޕާ ދެކޮޅު ކަމަށާއި އެފަދަ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ފިލްމީ ދާއިރާ އިން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 36
ޑާކް ރެއިނުން ޖުމަލް "ބޭރުކޮށްލައިފި"

ފިލްމީ ތަރި ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) ގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން އޭނާއާ އެކު ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައި ހުރި ޕްރޮޖެކްޓްތަކުން ޒުވާން އެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 4
"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ބައިސްކޯފުން

"ތިއޭ މި ހިތުގެ ވިންދަކީ" ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނީ އަންނަ މަހުގެ 8 ގައި.

June 28, 2020 2
"ފުރަބަންދު" އަންނަމަހު 3 ގައި؛ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޕްރޮޑިއުސަަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދެކެދެކެވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގެނެސްދޭ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ފުރަބަންދު" އަންނަ މަހުގެ 3 ގައި ދައްކަން ފަށާ ގޮތަށް ނިންމައި،...

14 ޖޫން

June 14, 2020 7
ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޕީޕީއީ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ފަންނާނުންގެ ފަރާތުން ފުލުހުންނަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އިކްޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 14, 2020
ޔޫއްޕެގެ "ނަފުރަތުވުމުން" ބައިސްކޯފަށް

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) މިދިޔަ އަހަރު ޑައިރެކްޓްކޮށް، ގެނެސްދިން ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ނަފުރަތުވުމުން" ވެސް ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 6
މުހައްމާގެ އާ ޕްރޮޖެކްޓަކީ "ފުރަބަންދު"

ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާކަލޯ) ގެ ފިލްމު ކުންފުނި ދެކެދެކެ ވެސް ޕްރޮޑަކްޝަނުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން "ފުރަބަންދު" ކިޔާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
"އެހެނަސް 2" މި މަހުގެ 18 ގައި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ވެބް ސީރީޒް "އެހެނަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަން މި މަހުގެ 18 ގައި ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައި، އޭގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.