03 ޖޫން

June 03, 2020 35
ލަވަ ފަޅައި މުގުރިޔަސް އަލީ ރަމީޒުވަރެއް ނެތް: ނަހުލާ

ލަވަ ފެޅިޔަސް، މުގުރިޔަސް އަދި އަހުލާގުގެ ގޮތުން ބެލިޔަސް ކުރީގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަލީ ރަމީޒު ވަރުގެ މީހަކު ނެތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާ އަށް ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020
"ހަތަރު އުދަރެސް" ބައިސްކޯފަށް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ދިވެހި ސިނަމާ އަށް އައި ފިލްމު "ހަތަރު އުދަރެސް" ރޭ ބައިސްކޯފުން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 2
އެތައް ތަރިންނަކާ އެކު "ކުޑަކުޑަ ބާރު"

ލޮކްޑައުންގައި ތިބެގެން ވެސް މިއުޒިކާއި ފިލްމީ ފަންނާނުން އަންނަނީ ބެލުންތެރިން ހިތް އުފާކޮށްދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިންނާއި ވަރަށް ގިނަ މިއުޒިކީ ފަންނާނުން ގޭގައި ތިބެގެން ކުރާ އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ސޯޝަލް މީޑިއާ އިން މިހާރު ވަރަށް ގިނައިން ފެންނާނެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020 12
މުޅި އަހަރު އޮލިމްޕަސް ސިނަމާ ފަޅަށް؟

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މި އަހަރަކީ އެތައް ބައެއްގެ ޕްލޭންތައް ފެނަށް ދިޔަ އަހަރެކެވެ. މިއީ މާލީ ގޮތުން ވެސް ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް އެތައް ބަޔަކު ވައްޓައިލި ބޮޑު ބަލިމަޑުމަކެވެ. މިކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ އިރެއް ނޭނގެ އެވެ. އާންމު ހާލަތަކަށް ރުޖޫއަށްވެވޭނެ އިރެއް ވެސް ނޭނގެ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 8
ޖަމްޝީދާގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ބަތަލާ އަކީ ޖަމްޝީދާ އަހުމަދެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅު ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް ނުކުތް މި ބަތަލާ އަކީ އޭނާގެ ރަން ދުވަސްވަރު މަގުބޫލު ޓްރެންޑެއް ވެސް ސެޓްކުރި ބަތަލާއެކެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 7
ރީކޯ މޫސަގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ރީކޯ މޫސާ މަނިކަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ލޯބިވި އެކްޓަރެކެވެ. ފިލްމީ ދާއިރާގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު މޫސަ ވަނީ އޭނާގެ އެކްޓިން ހުނަރު ދައްކާލައިގެން، ރާއްޖޭގައި ވެސް މޮޅު އެކްޓަރުން ތިބިކަން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 11
ދިވެހި ކޮޕީ ފިލްމު ލިސްޓެއް

ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ފިލްމުތަކާއި ލަވަތަކުގެ ނުފޫޒު އަބަދުު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނާ ނަމަ ދިވެހިންގެ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބޮޑުބައި ފަޅުފިލުވައި ދެނީ ހިންދީ ފިލްމާއި ޑްރާމާތަކާއި ލަވަތަކުންނެވެ. މިއަށް ދިވެހިން ބަރޯސާވާލެއް ބޮޑުކަމުން ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އާއި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި...

04 މެއި

May 04, 2020 3
ޝިރާނީގެ ކެރިއަރުން ފަސް ފިލްމެއް

ކުރީގެ ބަތަލާ އައިޝަތު ޝިރާނީ އަކީ ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ނަމެކެވެ. އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ވަނީ އެތައް ފިލްމަކާއި ޑްރާމާ އާއި ވީޑިއޯ ލަވަތަކެއް ކުޅެފަ އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 2
ދިވެހި ސިނަމާގެ ވަރުގަދަ އަންހެނުން

ފިލްމެއް ނުވަތަ ޑްރާމާއެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމަ އަށް އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތުންނެވެ. ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަކީ އަދި އެހާ ދުވަސްވީ އިންޑަސްޓްރީއެއް ނޫނަސް، މި ދާއިރާ އިން އާންމުންގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައިވާ މީހުން ބައިވަރެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 4
ޑާކް ރެއިންގެ ވެބް ސީރީޒަކީ "ފައްކަލޭ"

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ކޮމެޑީ ފިލްމު "މާމުއި" ގެ ދެ ކެރެކްޓާއަކުން ކުރިފަޅުވައިގެން ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އޭގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި...

April 12, 2020 8
ދިވެހި ސިލްސިލާތައް؛ އެންމެ ކަމުދިޔައީ ކޮންއެއްޗެއް؟

ޑްރާމާ ސިލްސިލާތައް ބެލުމަކީ ދިވެހިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ފޯރި ހުންނަ ކަމެކެވެ. މި ފޯރިއެއް އަރައިގަތީ ޑިޝް އާއި ކޭބަލް ޓީވީ ފަދަ ހިދުމަތްތައް 90ގެ ތެރޭގައި ތައާރަފުވާން ފެށުމާ އެކީގަ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 58
މަރިޔަމް ނިޝާގެ ހަނދާން އާކޮށްލުމެއް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާ އިން ފެނުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ބަތަލާ އަކީ ކާކުތޯ އަހައިފި ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ ހޮވުމަކަށް މަރިޔަމް ނިޝާ ވާނެ އެވެ. އޭނާ ހަމައެކަނި އެކްޓިން އަށް މޮޅީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ދިވެހި ސިނަމާ އިން ފެނުނު އެންމެ ރީތި އެއް ބަތަލާ އަކީ ވެސް ނިޝާ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020 5
އެންމެ ޑައިރެކްޝަނެއް، އެކަމަކު އަދިވެސް އުންމީދުކުރެވޭ

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީ ކިތަންމެ ކުޑަޔަސް، ޑައިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ނިސްބަތުން މަދެއް ނޫނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ފިލްމު ކުޅެމުން ޑައިރެކްޓްކުރާ ފަންނާނުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު ޑައިރެކްޓަރެއްގެ އާންމުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުވެ، އެ މީހެއްގެ ނަން ވިދައިލަނީ ގެނެސްދޭ ފިލްމެއްގެ ރީތިކަމަކާއި ފުރިހަމަކަމާ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 33
މި އެކްޓަރުންގެ މަތިން ހަނދާންވޭތަ؟

ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ފިލްމީ ތަރިން ފެނިފައި ގެއްލޭ ދާއިރާއެކެވެ. ބެލުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދުމަށް ފަހު، ވަރަށް އަވަހަށް އޮއްސިފައިވާ ތަރިން ވަރަށް ގިނަ އެވެ. އޭގައި ގިނަ ސަބަބުތަކެއް ވެސް ހުރެދާނެ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ ސަބަބުތަކާ ހުރެ ފިލްމީ ދާއީރާ ދޫކޮށްލި...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 7
"ރެހެންދި ޚަދީޖާ" ސްކްރީނަށް ގެންނާނީ ޑާކް ރެއިނުން

ރާއްޖޭގެ ހަމައެކަނި ރާނީ ރެހެންދި ޚަދީޖާގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެނެސްދޭން ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
"ހެހެސް" ގެ ގޮއިދޫ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

މިދިޔަ މަހު އިއުލާންކޮށް، ޝޫޓިން ފެށި ފިލްމު "ހެހެސް" ގެ ބ. ގޮއިދޫގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލައިފި އެވެ.

April 02, 2020 16
އެންމެ ބިރުވެރި ދިވެހި ފިލްމަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ސިނަމާގައި އެންމެ ހިނގާ އެއް ޖޯންރާ އަކީ ލޯބީގެ ބިރުވެރި ފިލްމުތަކެވެ. އެހެންވެ ފިލްމު ހަދާ ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންގެ އެންމެ އަތްމަތީ ޖޯންރާ އަކީ މިއީ އެވެ....

31 މާޗް

March 31, 2020 2
"މަރްޔަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ބަތަލާ މަރިޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ސިޔާސީ ރޯލެއް ކުޅޭ ފިލްމު "މަރްޔަމް" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 6
"ވިޝްކާ" ހޯމަ ދުވަހު ބައިސްކޯފަށް

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ނުވަަ ފިލްމު ދިވެހި ފިލްމު އެވޯޑްސްގައި އެންމެ މޮޅު ފިލްމާ އެކު ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް ހޯދި ފިލްމު "ވިޝްކާ" މި މަހު ބައިކޯފުން ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 4
ޑާކް ރެއިން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން އާންމުން ސަމާލުކަންދޭންވީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމާބެހޭ އިރުޝާދުތައް އިދާރާތަކުން އަންނަނީ ދެމުންނެވެ. ހިތާމަ އަކީ އަދިވެސް އިރުޝާދުތަކާއި ކުރާ އިލްތިމާސްތަކަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އިޖާބަ ނުލިބޭތީ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 6
"ހެހެސް" ގެ ޝޫޓިން ގޮއިދޫގައި ކުރިއަށް

މި މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ފިލްމު "ހެހެސް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 3
"ފަރީ" އަންނަ މަހު ނާޅުވަން ނިންމައިފި

އަންނަ މަހު ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމި ފިލްމު "ފަރީ" ވެސް ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2020 1
ކަނޑީގެ "މަރްޔަމް" އަކީ މަޖޫ

މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިޝާން (ކަނޑި) އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.