21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 7
"4426" ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ 24 އާއި 25 ގައި

މިހާރު ވެސް އޮލިމްޕަހުގައި ދައްކަމުން އަންނަ މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރިލީޒްކުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ގެ ވަދާއީ ދެ ޝޯ މި މަހުގެ 24 އާއި 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮޕިމްޕަހުގައި ދައްކާނެ ކަމަށް ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަންޓުން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 3
އެމްއެފްއޭ އެވޯޑް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު އެވޯޑް ހަފުލާ ބާއްވާނީ 2014، 2015 އަދި 2016 ގައި ރިލީޒްވި ފިލްމުތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަންގެ ބައި-އިލެކްޝަން އަންނަ މަހު

މޯލްޑިވްސް ފިލްމް އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) އަށް ތިން މެމްބަރަކު އިންތިހާބުކުުރުމަށް ބައި-އިލެކްޝަނަކަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައި، އަންނަ މަހުގެ 10 ގައި އިންތިހާބު ބާއްވަން ނިންމައިފި...

November 19, 2016 4
ފިލްމުތަކަށް އެވޯޑް ދިނުމުގައި އިންތިޒާމެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހުން އަބަދު ވެސް ދައްކަނީ އެހެން ދާއިރާތައް ކުރިއަރުވަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ފިލްމީ ދާއިރާ އަށް މަސައްކަތް ނުކޮށްދޭ ވާހަކަ އެވެ. އެއީ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 1
ނިއުމާ އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ މަގާމު ދިފާއުކުރުން ގާތް

ނިއުމާ ބުނީ އޭނާގެ ހަތަރު ފީޗާ ފިލްމް އޮތަސް އެންމެ މޮޅު ބަތަލާގެ އެވޯޑަށް މި ފަހަރު އުންމީދު ކުރަނީ ކުރު ފިލްމް "13 އަށް ވިސްނާ 2000" އިން ކަމަށް.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2016 5
"ވީ ބޭވަފާ" ގައި ހުރިހާ ރަހައެއް ހިމެނޭ: ނިއުމާ

ލޯބީގެ އަސަރު ގަދަ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް "ވީ ބޭވަފާއަކީ" ކަމުދާނެ ފިލްމަކަށް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށާއި ބެލުންތެރިން އެދޭ ހުރިހާ ރަހަތަކެއް ވެސް އެ ފިލްމުގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 1
"ބައިވެރިޔާ" ގެ ޓިކެޓް ބުކްކޮށް ދޭން ފަށައިފި

"ބައިވެރިޔާ" އަށް އޮލިމްޕަސް ލިބިފައި ވަނީ 15 ޝޯ އަށް. އެކަމަކު ތަރުހީބަށް ބަލާފައި ޝޯތައް އިތުރު ކުރާނެ.

November 14, 2016 4
ގައުމީ އެވޯޑަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި 6 ކުރު ފިލްމް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ހަތް ވަނަ ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސް އަށް 11 ފީޗާ ފިލްމާއި ހަ ކުރު ފިލްމު ވާދަކުރާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަ ފޮ ދި އާޓްސް (އެންސީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016
"ލޫދިފާ" އަށް ފަހު މޫމިން ފުއާދުގެ ޚަބަރެއް ނުވޭ

"ހަމަ މިހާރު ވެސް ފައިނޭންސް ކުރާނެ މީހަކު ލިބިއްޖެއްޔާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓް ކުރަން ހަމަ ރެޑީގައި މި ހުންނަނީ،" މޫމިން ބުންޏެވެ. "މިހާރު ވެސް ދެ މީހަކާ ވާހަކަ ދެކެވެމުން އެބަދޭ."

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 12
ދިވެހި ސިނަމާގެ އެންމެ ލޯބި ޖޯޑުތަކަކީ ކޮބާ؟

ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި މާ ދިގު މާޒީއެއް ނެތަސް، މި ދާއިރާ އިން ހުނަރުވެރި އަދި އާންމުންގެ މަގުބޫލަކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހޯދާފައިވާ ތަރިންތަކެއް އެބަ ތިއްބެވެ. އޭރާއި މިހާރަށް ބެލިޔަސް އާންމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލައިގެންގައިވާ "ސްޓާރުން" ދިވެހި ފިލްމީ ދާއިރާގައި ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 4
ޖުމާ: އެކްޓަރެއް، މޭކަޕް އާޓިސްޓެއް، ޑިޒައިނަރެއް

އެކްޓް ކުރަން ޝައުގުވެރިކަން ހުއްޓަސް، ފިލްމީ ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި އިތުރު ހުނަރެއް ހުރި ނަމަ، މި ދާއިރާ އިން ލިބޭ އެއްޗަކުން އުޅެވިދާނެކަން އިސްމާއީލް ޖުމައިހް (ޖުމާ) މި ވަނީ...

November 04, 2016 5
ދިވެހި ސިނަމާގެ މަންޒަރު ބަދަލުކޮށްލާކަށް ނުވޭތަ؟

އިންޑިއާގައި މި އުޅޭ ޑައިރެކްޓަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ އާއި އަޝުތޯޝް ގޮވަރިކާ ކަހަލަ ޑައިރެކްޓަރުން ރާއްޖޭގައި ވެސް އުޅޭ ނަމައޭ ހިތަށް އަރަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016
"ވީ ބޭފަވާ" ގެ ޓިކެޓް ވިއްކަން ފަށައިފި

އޮލިމްޕަހުގައި ފިލްމުގެ 10 ޝޯ ދައްކަން މިހާރު ވަނީ ހަމަޖެހިފައި.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016
"ނާމާން" އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަނީ

ފިލްމްގެ ބާކީ އޮތީ ހަމައެކަނި ޑަބިންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް މޫވީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނޭ.

October 28, 2016
"4426" އަންނަ މަހު ލަންކާ އަށް

އަންނަ މަހުގެ 3 އާއި 4 ގައި ޝްވެކް ސިނަމާގައި ވެސް ފިލްމް އަޅުވާނެ. އެ ދެ ޝޯގެ ޓިކެޓް މިހާރު އަންނަނީ ވިއްކަމުން.

October 28, 2016 11
އައްޒަގެ ޑިމާންޑް ކުއްލިއަކަށް ބޮޑުވެ ބިޒީވެއްޖެ

އައްޒަގެ އަތުގައި ތިން ފިލްމަކާއި ޑްރާމާއެއް އެބަ އޮތް. ހޯސްޓް ކުރާ ސެލެބްރިޓީ ޓޯކް ޝޯއެއް ވެސް ކުރިއަށް އެބަ އޮތް. އޭނައަކީ ޕިރަމިޑްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު ވެސް މެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 3
"ލީނާ" ފެންނާނީ އަންނަ އަހަރު

އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑައިރެކްޓް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ޑްރާމާ ސިލްސިލާ "ލީނާ" އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސްކްރީންޕްލޭ އަށް ވެސް މިހާރު ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް މުއާ ބުނެފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 6
ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން ނުހިނގާތީ ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅައިފި

މޯލްޑިވްސް ފިލްމު އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެފްއޭ) ނުހިނގާތީ އާއި އެސޯސިއޭޝަންގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއް ނުބޭއްވި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވުމާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އެ ޖަމިއްޔާގެ 23...

October 25, 2016
"ވީ ބޭވަފާ" އާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ: މުއާ

އެކްޓަރު އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ގެ ފޭނުންނަށް އަންނަ މަސް ހާއްސަ އެވެ. ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އޭނާގެ ފިލްމެއް ސްކްރީނަށް އަންނަނީ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016
ފަސް އަހަރު ފަހުން "ވީ ބޭވަފާ" ސިނަމާ އަށް

"ވީ ބޭވަފާ" އަކީ މަޝްހޫރު ކެމެރާމަން އިބްރާހީމް ވިސާން (ކަނޑި) ގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަނެވެ. މިއީ 2011 ގައި މަސައްކަތް ފެށި ފިލްމެކެވެ. އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފިލްމުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައި ވަނީ...

October 24, 2016 1
ހީވޭ އަންނަނީހެން: ފިލްމުގެ މަންޒަރުތަކާ އެކު

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ފާތުމަތު ނަހުލާގެ ބިރުވެރި ފިލްމް 4426 (ފޯފޯޓޫސިކްސް) ބިރުވެރިކަމުގައި އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ޖައްސައިފަ އެވެ. ފިލްމުގެ ހައުސްފުލް ޝޯތަކެއް އޮތީ ކުރިއަށެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
ބިރުވެރި ފިލްމަކަށް ފަހު ނަހުލާ އާ މަސައްކަތަކަށް

ކްރިސްޓަލް އެންޓަޓައިންމަޓުން ދެން އެންމެ އަވަހަށް މަސައްކަތް ފަށާނީ "ބީ" ކިޔާ އަސަރު ގަދަ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ފިލްމް ސިނަމާ އަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2016 18
4426 ވަރު ފިލްމެއް އެހެންބަޔަކަށް ނުހެދޭނެ: ނަހުލާ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ފާތުމަތު ނަހުލާ މީގެ ކުރިން މަޝްހޫރީ ބެލުންތެރިން ހިތްދަތި ކުރުވައި، ރޮއްވާލަން ކުޅަދާނެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާ މީގެ ކުރިން ގެނެސްދިން މެލޮޑްރާމާތަކާ އެކު އެކަން އޮތީ ކިތަންމެ ރަނގަޅަކަށް ވެސް ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 1
ގައުމީ ފިލްމު އެވޯޑްސް ޑިސެމްބަރުގައި ބާއްވަނީީ

ގައުމީ ފިލްމް އެވޯޑްސްގައި މި ފަހަރު ބައިވެރި ކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 2011-2013އާ ދެމެދު ނެރުނު ފީޗާ ފިލްމުތަކާއި ކުރު ފިލްމުތައް.

October 20, 2016 1
"4426" ގެ އިތުރު 15 ޝޯ އޮލިމްޕަހަށް

ކުރިން އޮލިމްޕަސް ލިބުނީ 14 ޝޯ ދައްކާ ގޮތަށް. އެހެން ނަމަވެސް މިހާރު ވަނީ މަދުވެގެން އިތުރު 15 ޝޯ ދައްކަން ފުރުސަތު ލިބިފައި. ޝޯތައް އަދިވެސް އިތުރު ވެދާނެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 5
މުންކޮ ބުނަނީ "ގެއްލުނީމާ" ނުގެއްލޭ ކަމަށް

ކާމިޔާބު ތިއޭޓަ ޕްލޭތަކެއް މީގެ ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ މުހައްމަދު މުންތަސިރު (މުންކޮ) ފީޗާ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓު ކުރަން ފެށިކަން އެނގުނު ހިސާބުން ވެސް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެ ފިލްމެއް ފެންނާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 13
"4426" އަކީ ކޯއްޗެއްކަން މިރޭ އެނގޭނެ

ފިލްމް ބަލާ މީހުންގެ ފަރާތުން ނަހުލާގެ ވަރަށް ބޮޑު ރެކްއެސްޓެއް ވެސް އެބައޮތް. އެއީ "4426" އަކީ ކޯޗެއްކަން ހާމަ ނުކޮށް ސިއްރުކޮށް ދިނުން. ބޭނުމަކީ ފިލްމްގެ ސަސްޕެންސް ހިފަހެއްޓުން...

October 18, 2016 2
"މިއީ ލޯތްބަކީ" ވެސް އޭޕްރީލް 5 ގައި

ޑާކް ރެއިންގެ ފިލްމްތައް ރިލީޒް ކުރާ ރަސްމީ ތާރީހަކީ މިހާރު އެޕްރީލް ފަހެއް.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 5
"4426"ގެ ސެޓަށް ވަދެލަމާ

އޮލިމްޕަހުގައި މި ފަހަރު 15 ޝޯ ދައްކާ އިރު، މިހާރު އަންނަނީ 11 އާއި 12 ވަނަ ޝޯގެ ޓިކެޓް ވިއްކަމުން.